<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skatteforvaltning - Statsbudsjettet 2020_SOME

Administrative forslag i statsbudsjettet 2020

Her er de viktigste administrative endringsforslagene i forbindelse med statsbudsjettet 2020.

Den 7. oktober 2019 la Regjeringen frem forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunen til Skatteetaten, og et forslag som klargjør at Skattedirektoratet kan bestemme hvilket format som skal anvendes ved elektronisk levering av skattemeldinger.

Overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

Det foreslås å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020.

En slik overføring har vært foreslått flere ganger tidligere, senest i 2015, og forslaget fremmes nå på nytt.

Ansvaret for skatteoppkrevingen er i dag delt mellom Skatteetaten, som har det faglige ansvaret, og kommunene, som har det administrative ansvaret. Regjeringen viser til at dagens organisering er lite hensiktsmessig, både faglig, styrings- og ressursmessig. Dagens organisering er historisk betinget, og kan ikke lenger sies å være faglig begrunnet. 

Ved å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten, vil Skatteetaten få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Dette vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk.

Forslaget innebærer en rekker endringer i blant annet skattebetalingsloven.

Les også: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Format for skattemeldinger

Skatteetaten utvikler nå en ny digital skattemelding for formues- og inntektsskatt som vil forenkle maskinell kommunikasjon mellom de næringsdrivendes systemer og Skatteetatens systemer.

Dette vil omfatte de næringsdrivendes skattemeldinger for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt, selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting og melding og annen dokumentasjon for kontrollerte transaksjoner mv.

Det er derfor foreslått en endring i skatteforvaltningsloven § 8-15 første ledd for å klargjøre at Skattedirektoratet kan fastsette forskrift om hvilket format som skal brukes ved innlevering av opplysninger til skattemeldingen.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.