<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Noen har det verre!

For oss vanlige folk, som kan mene at skattereglene er urimelige, er det muligens en fattig trøst at noen har det verre. Jeg tenker på amerikanske statsborgere bosatt i Norge. De kommer lett i skvis mellom to lands skatteregimer.

(Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen lørdag 10.desember 2022 og er skrevet av vår  advokat Martin Wikborg.)

For et par år siden skrev jeg i denne spalten om at USA, som et av to land i verden, ilegger sine statsborgere global skatteplikt. Amerikanere som er bosatt i Norge vil derfor ha dobbelt global skatteplikt. De skal skattlegges av alle sine inntekter til Norge fordi de er bosatt her, og de skal også skattlegges fullt ut i USA på grunn av sitt statsborgerskap. Og de har plikt til å sende komplette skattemeldinger til begge statene.

Normalt skaper ikke dobbel global skatteplikt noe problem ettersom det finnes regler som skal avhjelpe internasjonal dobbeltbeskatning. Dersom kilden til inntekten er i USA, skal Norge i henhold til skatteavtalen med USA enten unnta inntekten fra beskatning eller gi et skattefradrag, såkalt kreditfradrag, for amerikansk skatt.

USA er imidlertid ikke bundet av skatteavtalens bestemmelser for så vidt gjelder beskatning av egne statsborgere. Dobbeltbeskatning avhjelpes derfor av interne amerikanske skatteregler som gir kreditfradrag for norsk skatt når inntekten har sin kilde utenfor USA.

Dette synes å være tilforlatelig, men så enkelt er det likevel ikke. Nedenfor nevnes noen eksempler.

Skatt på boliggevinst

Jeg antar at du er kjent med at gevinst ved salg av bolig er skattefri om du har bodd i den i ett av de to siste årene forut for salget. Dette gjelder i Norge, men ikke i USA.

Om du er amerikansk statsborger som selger din bolig skattefritt i Norge, kan du risikere å måtte betale amerikansk skatt av gevinsten. I USA kan du riktignok kreve at USD 250 000 av gevinsten skal være skattefri, men reglene om bo- og eiertid er strengere enn i Norge. I USA er kravet at du må ha bebodd boligen i minst to av de siste fem årene før salget.

Med den prisutviklingen vi har hatt på boliger de siste årene, er jeg redd for at amerikanske statsborgere kan bli ubehagelig overrasket når de setter seg inn i de amerikanske reglene etter å ha solgt sin bolig i Norge.

Og verre blir det om de tror at hytta i Norge kan selges skattefritt ettersom USA ikke har regler om at gevinst ved salg av fritidsbolig er unntatt beskatning.

Skatt på pensjonssparing

Vi som arbeider i Norge, er sikret en trygg alderdom gjennom opptjente pensjonsrettigheter, hva enten det er i Folketrygden, Statens pensjonskasse, OTP eller andre ordninger.

USA tilbyr ikke like lukrative velferdsgoder. Derfor sparer den vanlige amerikaner ofte til pensjonen i individuelle pensjonsordninger slik det er lagt opp til etter amerikansk lovgivning. Det er mange ulike typer standardiserte pensjonsordninger. Noen av disse kan minne om den norske innskuddsbaserte ordningen. De oppsparte midlene plasseres ofte i aksjer og eieren har rett til å selge og kjøpe aksjer uten at det utløser skatteplikt i USA så lenge midlene forblir i ordningen. Midlene er låst i ordningen ved at det utløses en straffeskatt om midlene tas ut før eieren fyller 59 og et halvt år. I USA skjer beskatningen først når midlene tas ut av ordningen.

I Norge har skattemyndighetene lagt seg på en linje hvor den årlige realiserte verdistigningen skattlegges løpende. Da er det ikke betalt skatt i USA og det gis ikke kredit for US skatt. Ved uttak blir det skatt i USA som ikke gir kredit for norsk skatt betalt tidligere år. Dette gir en uheldig mismatch og en effektiv dobbeltbeskatning.

Formueskatt på pensjonsrettigheter

Nåverdien av pensjonsrettighetene kan utgjøre meget betydelig verdier. Likevel følger det av skatteloven at det ikke ilegges skatt på slike rettigheter i de norske ordningene, noe vi vanlige folk priser oss lykkelige over.

Amerikaneren i Norge er imidlertid neppe like heldig. Det synes som om de ulike amerikanske private pensjonsordningene ikke er omfattet av formuesskattefritaket i skatteloven. I så fall må det være rimelig at det i skattegrunnlaget gjøres fradrag for den nevnte amerikanske straffeskatten med videre.

Ny skatteavtale med USA?

Finansdepartementet har i mer enn 20 år varslet at skatteavtalen med USA reforhandles. Dersom disse forhandlingene fremdeles pågår, er det håp om at de nevnte dobbeltbeskatningstilfellene løses i den nye avtalen.

Les også: US borgere må sende skattemelding til USA

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.