<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

 

Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

Tiltaket vil også bidra til at bankene ikke strammer inn utlånspraksisen på grunn av avdemping av økonomien i Norge.

16.03.2020: Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Utlånskapasiteten i bankene økes

Kravet til såkalt motsyklisk kapitalbuffer for banker er satt ned fra 2,5 til 1 prosent. Tiltaket settes i verk med umiddelbar virkning. Det antas å føre til at utlånskapasiteten i bankene økes med flere hundre milliarder.

Redusert motsyklisk kapitalbuffer anses som et kraftfullt og effektivt tiltak for å møte bedrifters økte behov for likviditet. Bankene får på denne måten økt utlånskapasitet. Ved at man nå ikke setter det motsykliske bufferkravet til 0, slik det er gjort i Danmark og Sverige, er det i Norge rom for ytterligere reduksjon ved behov.

Norges Bank forventer ikke å gi råd om å øke bufferkravet igjen før tidligst i første kvartal 2021, og normalt vil det da tidligst være krav om å iverksette et høyere bufferkrav i første kvartal 2022.

Dette sammen med at Norges Bank har satt ned renten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent vil kunne stimulere forbruket i Norge på sikt.

Ordninger gjennom innovasjon Norge

Regjeringen viser også særlig til Innovasjon Norge hvor det er flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norges lavrisikolåneordning, innovasjonslåneordning og garantiordninger vurderes å være de mest aktuelle i en situasjon der bedriftene skulle få midlertidige utfordringer med likviditet

Tilførsel av likviditet

Samtidig er tiltakene som er foreslått knyttet til tilbakeføring av underskudd og utsatt betaling av formuesskatt ment å skulle bedre bedriftenes mulighet til å ta opp lån.

Selv om skattebesparelsen ligger frem i tid er intensjonen at disse lempingene i beskatningene skal bedre bedriftenes evne til å betjene lån, og på det viset stimulere både til lån og til andre løsninger for å ivareta bedrifters behov for umiddelbar tilførsel av likviditet. 

I Magnus Legal arbeider vi i grenseland mellom jus og økonomi, kontakt oss gjerne om du ønsker bistand:

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.