<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dagmulkt - unngaa kostbar felle

Dagmulkt: Unngå kostbar felle i byggeprosjekter

Dersom byggeprosjektet ikke overleveres til avtalt dato, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg som entreprenør i form av dagmulkt.

I store og små byggeprosjekter kan det oppstå forsinkelser. Dersom byggeprosjektet ikke overleveres til avtalt dato, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg som entreprenør i form av dagmulkt. Her får du noen verdifulle tips for å unngå denne fella.

Merk: Denne artikkelen holdes ikke lenger oppdatert. 


Forsinkelser i et byggeprosjekt kan oppstå både i gjennomføring og ved ferdigstillelse av arbeidet. Og, som nevnt, hvis prosjektet ikke overleveres til avtalt dato, kan det bety økonomiske konsekvenser for entreprenøren. Pass derfor på å ha gode rutiner for å sende melding om tilleggsfrist for å forhindre eller begrense eventuell dagmulkt.

Hva er dagmulkt?

For entrepriseoppdrag er det utarbeidet en standardisert erstatningsutmåling ved forsinkelser i form av dagmulkt. Dette er en ferdig utmålt erstatningssum ved forsinkelser og beregnes vanligvis som en angitt promille av kontraktssummen.

Det innebærer at entreprenøren må betale erstatning til byggherren for hver dag en dagmulktbelagt frist oversittes. Ved vanlige erstatningskrav må en byggherre dokumentere at han har lidt et økonomisk tap. Det er ikke nødvendig ved dagmulkt.

Rabatt

Det er en fordel for byggherren at han ikke trenger å dokumentere et økonomisk tap for å ha krav på erstatning. Entreprenørene opplever derfor ofte dagmulkt som en ren rabatt på sluttoppgjøret, og det stjeler fort marginene i byggeprosjektet.

Ikke alle frister er dagmulktbelagte

Ofte vil det stå i avtalen hvilke tidsfrister som gjelder for arbeidet og hvilke frister som eventuelt er belagt med dagmulkt. Ved avtaler med forbruker kan dette også følge av den gjeldende loven. For eksempel opererer Bustadoppføringslova med dagmulkt ved forsinkelse.

En tommelfingerregel er at det løper dagmulkt ved oversittelse av sluttfristen, altså frist for ferdigstillelse eller overtakelse. Dagmulkt løper som hovedregel så lenge fristoversittelsen varer, og man teller gjerne antall hele dager forsinkelsen varer.

Forsinkelse

Dagmulkt er kun aktuelt ved forsinkelse. Utgangspunktet er at entreprenøren skal ferdigstille arbeidet til avtalt tid. Hvis arbeidet blir ferdig senere, foreligger det en forsinkelse som kan utløse dagmulkt.

Fristforlengelse

Ofte kan forsinkelser i prosjektet skyldes byggherren eller forhold han har risikoen for. Eksempler er at sideentreprenører er forsinket eller at det tilkommer mye tillegg og endringer på prosjektet. Som entreprenør kan du da ha krav på fristforlengelse. Dette innebærer at de avtalte fristene forskyves, slik at dagmulkt unngås.

Les mer om fristforlengelse: Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

Bruk endringsskjema

For å melde fra om endringer og fristforlengelse i et byggeprosjekt, kan du som entreprenør ha nytte av et endringsskjema.

Her er forslag til endringsskjema.

Merk:
Det kan hende at partenes avtale har andre eller flere krav til hva et endringsskjema må inneholde for å være gyldig.

Dagmulktens størrelse

I avtaler mellom næringsdrivende kan man selv avtale hvor stor dagmulkten skal være. Det kan eksempelvis avtales at den skal utgjøre en viss promille av kontraktssummen eller en avtalt fast sum per dag.

I forbrukerforhold er det vanlig at dagmulkten skal utgjøre minst 1 promille per kalenderdag av det samlede vederlaget entreprenøren skal ha. Forbrukerlovene kan ikke fravikes til ugunst for forbrukeren.

I forbrukerforhold er dagmulkt normalt begrenset til 100 dager, mens det i næringsforhold er vanlig å begrense dagmulkten til maksimalt 10 prosent av kontraktssummen.

Kjenn regelverket!

I forbrukerlover og ulike NS-kontrakter varierer det om fristoversittelse utløser vanlig erstatning eller dagmulkt, og eventuelt hvilke frister som er dagmulktbelagte. Derfor bør du lese avtalen eller gjeldende lov grundig før avtalen signeres.  

Har du problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag? Les mer på nettsiden om hva vi kan hjelpe deg med: Entreprise - bygg og anlegg

Artikkel først publisert juni 2017, oppdatert september 2020. 

Magnus Legal - Bilde landingside-endringsskjema

Endringsskjema i byggeprosjekt

Endrings- og tilleggsarbeider i byggeprosjekt kan føre til forsinkelser som entreprenøren risikerer å måtte betale for. Få betalt for arbeidet, bruk dette skjemaet til å varsle byggherre om endring- eller tilleggsarbeid.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.