Eiendomsskatt i statsbudsjettet.jpg

Regjeringen foreslår at skatteøkningen ved innføring av eiendomsskatt på fast eiendom halveres sammenlignet med dagens regler, og at eventuelle økninger i eiendomsskatten vil måtte skje mer gradvis.

Regjeringen foreslår også at produksjonsutstyr og produktinstallasjoner skal fritas fra eiendomsskatt fra 2019, samt at produksjonslinjer inngår som en del av kraftanlegg ved takseringen.

Les også: Statsbudsjettet 2018 - oppsummering

Halvering av skattesats ved innføring av eiendomsskatt og ved senere økning

Eiendomsskatt er en objektskatt på fast eiendom som ilegges av de kommuner som beslutter det. 

I motsetning til formuesskatten, som ilegges netto formue, kan ikke eventuell gjeld trekkes fra ved beregning av eiendomsskatten. Eiendomsskatten treffer dermed et bredere lag av befolkningen enn formuesskatten. Regjeringen foreslår endringer som bedre enn i dag skal skjerme eiendomsskattepliktige mot brå og store skatteøkninger ved innføring og senere økninger i eiendomsskatten. 

Med foreslåtte endringer vil skatteøkningen ved innføring av eiendomsskatt isolert sett bli halvert sammenlignet med dagens regler, og eventuelle økninger i eiendomsskatten vil måtte skje mer gradvis. 

Gjeldende rett

Etter gjeldende rett er skattesatsen to promille det første året, og deretter kan skattesatsen økes med inntil to promille per år inntil lovens maksimum på syv promille nås. Det er anledning til differensiert skattesats på ulike typer eiendom. Dersom kommunen innfører bunnfradrag for bolig- og fritidseiendom, kan satsen økes med tre promille på slik eiendom det første året. Fra 2017 er det innført en regel om at skattesatsen det første året det skrives ut eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom ikke kan være mer enn to promille, selv om kommunen allerede har innført eiendomsskatt på andre typer eiendom. 

Regjeringens forslag

Regjeringens forslag går ut på at maksimal skattesats skal være én promille det første året kommunen skriver ut eiendomsskatt, og at eiendomsskattesatsen maksimalt kan økes med én promille per år inntil maksimal skattesats nås. 

Endringene foreslås å gjelde for alle typer eiendom. 

Det foreslås også at den nye maksimalsatsen skal gjelde ved førstegangs utskrivning på bolig- og fritidseiendom når kommunen allerede skriver ut eiendomsskatt på annen type eiendom. Videre foreslås det at den maksimale økningen i skattesats på bolig- og fritidseiendom reduseres fra tre til to promille det året kommunen innfører bunnfradrag. 

Les også: Hvorfor gjennomføre en due diligence ved eiendomskjøp?

Eiendomsskatt på verk og bruk 

Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom som er kategorisert som «verk og bruk», inngår i dag i eiendomsskattegrunnlaget når de anses integrert i anlegget. Dagens avgrensning av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk er basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering av om arbeidsmaskinen mv. er tilstrekkelig integrert i anlegget. 

Regjeringen mener det er behov for en lovendring som gjør reglene klarere og samtidig reduserer eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk.  

Regjeringen foreslår at produksjonsutstyr og produktinstallasjoner fritas fra eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år slik at kommunene kan tilpasse seg inntektsbortfallet. 

Forslaget vil redusere eiendomsskatten for mange industribedrifter og fjerner et krevende skjønnsmessig kriterium for avgrensning av eiendomsskatten. 

Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg er ikke omfattet av forslaget. Derimot vil nettanlegg (overføringsanlegg) etter forslaget bli fritatt for eiendomsskatt. Et unntak er produksjonslinjer som er en del av kraftanlegg. 

Eiendomsskatt på produksjonslinjer i kraftanlegg

Enkelte kommuner skriver ut separat eiendomsskatt på produksjonslinjer, i tillegg til på kraftanlegget. Det har vært flere tvister om dette og Høyesterett slo fast i en dom fra 2015 at for eiendomsskatteformål er produksjonslinjer ikke en del av kraftanlegget de betjener. 

Regjeringen foreslår en lovendring slik at produksjonslinjer inngår som en del av kraftanlegget ved takseringen. 

Ta kontakt med oss

Ønsker du å prate med oss om eiendomsskatt? Fyll ut skjemaet nedenfor så kommer vi raskt tilbake til deg.