<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endring i skattereglene og arbeidsgiveravgiften pga koronautbruddet

På grunn av Korona-epidemien er det foreslått endringer om tilbakeføring av underskudd og utsatt betaling av formuesskatt.

 

Oppdatert 19.03.2020: Det er foreslått midlertidig reduksjon av arbeidsgiveravgiften samt endringer om tilbakeføring av underskudd og utsatt betaling av formuesskatt. Effekten av de fleste av disse tiltakene ligger frem i tid, men forslaget er begrunnet med at utsikten til slik frigjort likviditet kan bidra til at bedrifter som trenger det kan få lån nå.

Det er bred politisk enighet om å legge forholdene bedre til rette for virksomheter som sliter på grunn av korona-epidemien. Stortingsflertallet har vedtatt flere tiltak enn det Regjeringen opprinnelig foreslo.

Blant annet skal arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng i en periode på to måneder. Det er for tidlig å spå om de samlede tiltakene er tilstrekkelige. Mange bedrifter er allerede i en likviditetsskvis og det ville ha vært kjærkomment om det ble gitt utsettelse med de terminvise innbetalingene av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.  

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå? 

Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder

Arbeidsgiveravgiftssatsen er differensiert og satsen beror blant annet på hvor i landet virksomheten utøves. Normalsatsen er 14,1 prosent.

Stortinget har vedtatt at satsen skal reduseres med fire prosentpoeng i en periode på 2 måneder. Det er p.t. ikke klart fra hvilken dato dette skal gjelde.

Underskudd på opp til NOK 30 millioner i 2020 kan tilbakeføres mot overskudd i 2019 og 2018

På grunn av Korona-epidemien forventes det at mange bedrifter vil gå med skattemessig underskudd i 2020.

Etter gjeldende rett kan underskudd fremføres til fradrag mot overskudd i senere år – uten tidsbegrensing. Det er imidlertid kun adgang til å tilbakeføre underskudd ved opphør av virksomheten og da kun mot overskudd i to år forut for opphørsåret.

Regjeringen foreslår at aksjeselskap mv. som i 2020 går med underskudd skal kunne tilbakeføre underskuddet i opp til to år – det vil si mot overskudd i 2018 eller 2019. Selskap som benytter ordningen, kan derfor få tilbakebetalt innbetalt skatt for disse to årene. Tilbakebetalingen vil være 22 prosent av underskuddet fra 2020 som tilbakeføres.

Merk at forslaget kun gjelder bedrifter som er etterskuddsskattepliktige, det vil blant annet si norske og utenlandske aksjeselskap. Ordningen vil ikke gjelde personlige næringsdrivende.

Maksgrense

Det skal maksimalt kunne tilbakeføres tap opp til NOK 30 millioner. Men det stilles ikke krav om at underskuddet skriver seg fra virksomhet eller næring. Også underskudd knyttet til passiv kapitalforvaltning omfattes av forslaget. Det avgjørende er at underskuddet er oppstått i 2020, og skyldes fradragsberettigede kostnader eller tap.

Fisjon og fusjon

Fisjon og fusjon av selskap skaper særlige problemer som er diskutert i lovforslaget. Dersom fisjonen eller fusjonen er skattefri, vil en eventuell underskuddsposisjon videreføres i det overtakende/overdragende selskapet, og vil dermed omfattes av ordningen.

Særskatteregimene

Etter forslaget skal ordningen også gjelde for særskatteregimene som gjelder petroleumsvirksomheter og vannkraftverk samt for virksomheter som rammes av finansskatten.

Forslaget vil ikke medføre noen tilbakebetaling fra staten før et stykke ut på året i 2021 når skatteoppgjøret for 2020 foreligger.

Regjeringen mener likevel at dette vil bedre likviditetssituasjonen for bedrifter som sliter. Tanken er at bankene vil kunne legge vekt på ordningen og således gi kortsiktige lån til selskap som er utsatt for en midlertidig svekkelse. 

Utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue

Fysiske personer må betale formuesskatt på 0,85% av netto formue som overstiger NOK 1 500 000. I skattegrunnlaget inngår blant annet verdien av aksjer som personen eier med en rabatt på 25%.

Regjeringen forslår en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020.

 «Virksomhetsformue» er et nytt begrep. Dette omfatter formue i aksjer, andeler i selskap med deltakerfastsetting og enkelte driftsmidler i enkeltpersonforetak samt næringseiendom.

Ordningen gjelder fysiske personer som eier regnskapspliktig virksomhet som går med underskudd i 2020.

Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Det er en forutsetning at formuesskatten utgjør minst NOK 30 000.

Det vil bli ilagt en rente på beløpet, men rentesatsen er per i dag ikke fastsatt.

Ettersom det er godt over ett år til formuesskatten for 2020 fastsettes, kan disse skattyterne allerede nå i 2020 få likviditetshjelp ved å søke om redusert betaling av forskuddsskatt og forskuddstrekk.

Forskuddsskatt

Personlige næringsdrivende som skulle betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, har fått utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Ønsker du hjelp med noe av dette, ta gjerne kontakt med oss.

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.