Corona - permitteringer

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

13.08.2020: Regjeringen varsler at de utvider permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

For å sikre at arbeidsgiver gjør en reell vurdering av hvorvidt det er riktig å holde arbeidstakere permittert i stedet for å gi oppsigelse, foreslår regjeringen en arbeidsgiverperiode 2. Arbeidsgiver må for ansatte som har vært permittert i 30 uker eller mer pr 1. januar 2021 betale en arbeidsgiverperiode på 5 dager. Dette gjelder altså for alle som har vært permittert i 30 uker eller mer pr 1. januar.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode. Da endringene har budsjettmessige konsekvenser må forslaget behandles i Stortinget for å bli endelig vedtatt.

Les også: Nedbemanning - dette bør du vite!

20.03.2020: I dag trådte endringene i permitteringsreglene i Lønnspliktloven i kraft.

Endringene er et hjelpetiltak for de bedrifter som rammes hardt av koronaviruset i disse dager. Endringene lemper arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 dager til 2 dager.

Videre gis arbeidstaker som permitteres 20 dagers lønn istedenfor kun 15 dager. Det er vedtatt å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet om arbeidstid for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 % til 40 %.  Minstekravet til inntekt for å få lønn ved permittering reduseres til 0,75 G.

Kort oppsummert gjelder følgende endringer:

  • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres til 2 dager, Staten tar resten
  • Full lønn i 20 dager fra permittering (økning fra 15 dager)
  • Ventedagene (3 dager) oppheves
  • Krav til redusert stilling under permittering fra 50 % til 40 %
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G

Endringene trer i kraft i dag.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

 

For arbeidsgiver: Arbeidsgiverperiode på 2 dager

Permitteringslønnsloven gir arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering for de første 15 dagene av permitteringsperioden uavhengig av om varsel om permittering er 2 eller 14 dager. Arbeidsgivers lønnsplikt gjelder fra første permitteringsdag.

Fra og med i dag gjelder en utvidet lønnspliktperiode på 20 dager. Det innebærer at arbeidsgiver betaler full, alminnelig lønn i 2 dager og Staten betaler deretter full, alminnelig lønn i 18 dager, men oppad begrenset til 6 G (NOK 599.148). Endringene vil også gjelde for de permitteringene som allerede gjelder pr 20. mars. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt.    

Dette vil medføre en bedre likviditet for bedriften ved at lønnskostnadene vil reduseres raskt i en tid hvor bedriftene opplever svikt i omsetningen. Endringen vil også søke å hindre at bedrifter går konkurs og opprettholde arbeidsplasser for de ansatte.

De generelle reglene om permittering gjelder likevel som før der permitteringsvarsel som hovedregel gis med 2 eller 14 dagers varsel.

Permittering må være begrunnet i et saklig behov i bedriften. Men i dagens situasjon hvor mange bedrifter opplever vanskeligheter med leveranse, pålegg om stengning av virksomhet og fryktkultur er det god grunn til å tro at mange bedrifter især innen reiseliv, hotell og restaurantbransjen har anledning til å gi permitteringsvarsel på 2 dager og at saklig grunn for permittering kan være koronavirus.

Her finner du tekst du kan bruke i et permitteringsvarsel.

For arbeidstaker: økte dagpenger

Etter at arbeidstaker som er permittert har fått full lønn fra staten (begrenset til 6 G) fra dag 3 og til og med dag 20 har arbeidstaker krav på dagpenger. Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Dette reduserer permitterte og arbeidslediges lønnstap. Endringen trer i kraft fra 20. mars.

For arbeidstaker: oppheving av ventedager før dagpenger utbetales

Arbeidstaker som blir permittert enten det gjelder med 2 eller 14 dagers varsel må etter utløpet av arbeidsgiver og NAVs lønnspliktperiode (20 dager) vente i 3 dager før han/hun kan få dagpenger utbetalt av NAV.

For å bedre arbeidstakeres økonomiske situasjon ved permittering er det i dag vedtatt å ta bort de 3 ventedagene. Arbeidstaker som blir permittert kan derfor få dagpenger umiddelbart etter at lønnspliktperioden utgår. Dette reduserer inntektstapet for arbeidstakere.  Denne endringer gjøres i Folketrygdloven § 4-7 og forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet, kapittel 6 og gjelder fra 20. mars.

For arbeidstaker: Reduksjon i kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50% til 40%

Permittering kan gjøres for hele stillingen eller for en del av stillingen. Dersom permitteringen gjelder for mindre enn 50 % av stillingen vil ikke arbeidstaker normalt ha rett til dagpenger. Beregningen av bortfall av stillingen gjelder den faktiske stillingsprosent og ikke beregnet av 100 % stilling. Det reduserer arbeidstakers inntekt ved permittering.

For å redusere arbeidstakers inntektstap er det i dag vedtatt å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. En arbeidstaker som grunnet permittering får redusert sin stilling med 40 % vil etter de nye reglene har krav på dagpenger fra NAV. Tiltaket vil gjelde fra 20. mars.

For arbeidstaker: Inntektsgrensen for å få dagpenger settes ned til 0,75 G

Stortinget og Regjeringen er opptatt av å få på plass en god ordning for lavtlønnede. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger vedtas å settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter at lønnen faller bort. Redusert inntektsgrense skal gjelde fra 20. mars.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker bistand med noe av dette.