<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ferie i koronatider

Ferie i koronatider

Det kommer opp mange spørsmål i forhold til arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sommerens ferie i koronatider.

Det nærmer seg ferietider og det varsles mulige begrensinger på reiser til over sommeren og kanskje ut året. Mange har allerede fått kansellert sine ferieplaner, har sittet hjemme med hjemmekontor, mange har vært hjemme med sykmelding, sykt barn, hjemmeskole og mange er permittert.

Dette gjør at det kommer opp mange spørsmål relatert til arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter i forbindelse med sommerens ferieavvikling. Dersom samfunnet åpnes opp igjen kan det være stort behov for å komme i gang og ha arbeidskraft på plass for å bygge opp igjen bedriftens økonomi.

Vi har derfor skrevet litt om noen spørsmål som er ekstra relevant i denne tiden.

Les også: Utbetaling av feriepenger – har din virksomhet kontroll?

Fastsettelse av ferie

Selv om man er i vanskelige tider har fremdeles arbeidsgiver plikt til i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferie og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker i hht ferieloven § 6 (1).

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette i følge ferieloven § 6 (2).

Dette betyr at det er arbeidsgiver som har ansvaret for å fastsette og faktisk påse at arbeidstaker tar ferie.

Videre kan arbeidstaker kreve å avvikle minst 18 virkedager i hovedferieperioden som er 1. juni – 30.september. Dette betyr at arbeidsgiver bestemmer tiden for ferie så lenge arbeidstaker får minst 3 ukers ferie mellom 1. juni og 30. september. Utover dette kan arbeidsgiver si at resterende ferie må tas senere på året når man har fått hjulene i gang igjen.

I mange bedrifter er det vanlig at arbeidstaker fastsetter ferien selv uten at arbeidsgiver har hatt praksis på å overprøve eller godkjenne dette. Selv om man har hatt en slik praksis kan arbeidsgiver når som helst velge å fastsette ferie for de ansatte da dette er regulert i ferieloven.

Fastsettelse av ferie for permitterte

For permitterte skal ferie avvikles som normalt og teller ikke med som permitteringstid. Ferieloven gjelder også når ansatte er permittert og arbeidsgiver kan pålegge ansatte å avvikle ferie under permittering. Den ansatte vil da få stoppet dagpengene for perioden og arbeidsgiver må betale ut feriepenger som er opptjent året før.

Les også: Regler for permittering

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta ferie selv om det er restriksjoner på reiser?

Ja, arbeidsgiver har i utgangspunktet både rett og plikt til å fastsette ferie. Det er derimot ikke noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om at man utsetter ferien til senere på året med håp om at det blir mindre restriksjoner.

Kravet om 3 uker i hovedferieperioden er en mulighet den ansatte har til å kreve dette, ikke en plikt. Dersom man blir enige om at man tar hele ferien 5 uker i november og satser på større muligheter for reise er det ikke noe til hinder for dette i loven. Man må bare passe på at man får avviklet ferien innen årets utløp, eller avtale at man overfører maks to uker av lovfestet ferie til neste år.

Kan arbeidsgiver endre ferie som er avtalt pga koronapandemien?

Arbeidsgiver kan endre ferie dersom det er helt nødvendig pga hendelser som arbeidsgiver ikke kunne forutse og den ansattes fravær skaper vesentlige driftsproblemer for virksomheten, samt at det ikke kan skaffes en stedfortreder.

Det skal dermed mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre fastsatt ferie. Arbeidsgiver vil også bli erstatningspliktig for alle merutgifter dette medfører for arbeidstaker.

Hjelp med arbeidsrett? Se nettsiden: Arbeidsrett

Kan arbeidstaker kreve ferien utsatt pga koronapandemien?

Utgangspunktet er at ferie som er fastsatt/avtalt skal avvikles slik den er fastsatt. Selv om arbeidstakeren hadde bestilt og betalt for drømmereisen og denne nå blir umulig som følge av reiserestriksjoner, kan arbeidsgiver fastholde at arbeidstaker avvikler ferien som avtalt.

Ferieloven har noen regler for noen situasjoner som gir arbeidstaker rett til utsettelse av ferie.

Dersom arbeidstaker er helt arbeidsufør før ferien, dvs 100% sykmeldt selv så kan man kreve ferien utsatt til senere i ferieåret. Selv om man nå har åpnet for økt bruk av egenmelding for rett til sykepenger, så må man i slike tilfeller har legeerklæring for å kunne kreve ferien utsatt.

Under koronapandemien kan det være flere situasjoner som gir rett til 100% sykmelding og dermed utsatt ferie. For eksempel vil hjemmekarantene være en slik situasjon. Det er verdt å merke seg at det er bare egen sykdom som gir rett til utsettelse av ferie, ikke barns- eller ektefelles sykdom. 

I et slikt tilfelle når man har legeerklæring før ferien starter så kan man kreve hele ferien utsatt. Får man først legeerklæring etter at ferien har begynt vil man bare kunne kreve utsatt de dagene av ferien man har vært 100% arbeidsufør og har legeerklæring for.

Dersom man er i foreldrepermisjon kan ikke arbeidsgiver uten arbeidstakers samtykke fastsette ferie i permisjonstiden. Allerede fastsatt ferie kan kreves utsatt dersom den ansatte har foreldrepermisjon med foreldrepenger i perioden .

Man kan ikke kreve ferien utsatt fordi man mottar omsorgspenger ved barns/barnepassers sykdom selv om dette vil skape store begrensninger på ferieavviklingen.

Les også: Sykmeldt i ferien?

Feriepenger og likviditetsutfordringer for arbeidsgiver

Feriepenger er penger som skal være satt av fra arbeidstakers inntekt året før. Arbeidstaker har rett til å få feriepengene senest siste lønningsdag før fastsatt ferie. Dette betyr at dersom ansatte ikke avvikler ferie, eller har krevd ferien utsatt pga sykdom så skal arbeidsgiver i utgangspunktet vente med å betale feriepengene til ferien tas. Dette betyr at dersom man fastsetter ferie senere på året, så kan man da vente med å betale feriepengene til siste lønningsdag før fastsatt ferie.

Dersom arbeidstakeren avvikler fastsatt ferie, vil han ha en ubetinget rett til å få feriepengene. I verste fall kan arbeidstaker sende konkursbegjæring dersom arbeidsgiver ikke har likviditet til å betale. Dette gjelder også ansatte som er permittert.

Les også: Mulighet for rekonstruksjon – ny midlertidig lov

 

Først publisert mai 2020, dessverre oppdatert mai 2021. 

eBook_Cover_Feriepenger

Feriepenger

Som arbeidsgiver må du kjenne til reglene for feriepenger.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.