Formuesskatt i statsbudsjettet 2019

Norge er en av en håndfull stater som fremdeles ilegger formuesskatt, og med dagens sammensetning av Stortinget er det uaktuelt å fjerne den.

Imidlertid foreslås det nå ytterligere rabatt ved formuesfastsettelsen av aksjer og driftsmidler som innebærer en den effektive skattesatsen går ned til ca. 0,64 % for formue som består av aksjer eller driftsmidler, herunder næringseiendom.

Les også: Statsbudsjettet 2019 – oppsummering

Sats og bunnfradrag

Regjeringen forslår å videreføre dagens skattesats, men å øke bunnfradraget noe for formuesskatten. Således forblir formueskattesatsen 0,85 %, og bunnfradraget går opp med kr 20 000 til kr 1 500 000 per person. For ektefeller blir samlet bunnfradrag kr 3 000 000.

Verdsettelsesrabatt på fast eiendom

Ved formuesfastsettingen av fast eiendom skal primærbolig normalt utgjøre 25 % av beregnet markedsverdi (som i dag), mens såkalt sekundærbolig skal verdsettes til 90% av markedsverdien. Næringseiendom, herunder hotell, gis litt større rabatt fra 2019 og skal verdsettes til 75% av utleieverdien.

Verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler

I 2017 ble det innført verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler på 10 %, og denne rabatten ble økt til 20% i 2018.

Nå følges dette opp med et forslag om en verdsettelsesrabatt på 25 % på driftsmidler og aksjer. Dette gjelder både for børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer.

For å unngå en kjederabatt dersom næringseiendom eies via et aksjeselskap, gir næringseiendom ikke rabatt på aksjeselskapets hånd.

Verdsettelsesrabatten på næringseiendom blir da 25 % uansett om eiendommen eies personlig eller gjennom et aksjeselskap.

Verdien av gjeldsfradrag knyttet til aksjer reduseres

Motsatsen til verdsettelsesrabatter på formue er at det samtidig foreslås å redusere verdien av fradrag for gjeld med 25 % for den del av gjelden som kan henføres til aksjer. Dette må nødvendigvis gjøres sjablonmessig.

Eksempel: 
Peder Ås har gjeld på 50 og eier egen bolig med markedsverdi 100 samt aksjer verdt 100.

Peder har da samlet bruttoformue på 200, mens brutto skattemessig formuesverdi utgjør 100 (25 egen bolig + 75 aksjer).

Ved beregning av skattepliktig nettoformue skal gjelden fordeles forholdsmessig, slik at 50 % av gjelden fordeles på primærboligen og 50 % på aksjene. Dette innebærer at gjeld på 25 fordeles til primærboligen og 25 til aksjene.

Gjelden på aksjene reduseres så med 25 % til 18,75. Peders samlede gjeldsfradrag for formuesskatteformål utgjør dermed 43,75 (25 + 18,75).

Netto formuesverdi er dermed 56,25 (100 – 43,75).

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2019 – oppsummering