<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Formueskatt
Sigbjørn Sørensen - Advokat & Partner6. oktober 20231 min read

Formuesskatt i Statsbudsjettet 2024

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen i all hovedsak å videreføre gjeldende formuesskatt. Satsene foreslås uforandret med opp til 1.1%. Det samme gjelder herunder innslagspunkt og beløpsgrenser. Bunnfradraget vil dermed fortsatt ligge på NOK 1 700 000 (3 400 000 for ektepar), innslagspunktet for trinn 2 forblir på NOK 20 000 000 (NOK 40 000 000 for ektepar). Beløpsgrensen for høy verdsettelse av bolig beholdes på NOK 10 000 000.-

Forslag om kutt i formuesskatten på næringseiendom i distriktene

Det forslås imidlertid å redusere formuesskatten på næringseiendom utenfor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Dette gjøres ved å øke kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregning av markedsverdien av næringseiendom for formuesskatteformål, med 1 prosentenhet for slike eiendommer.

Formuesverdien for næringseiendom som ikke eies av et børsnotert selskap beregnes i utgangspunktet gjennom nåverdien av faktiske eller beregnede leieinntekter fratrukket eierkostnader på 10 prosent. Nettoen deles på en kalkulasjonsfaktor for å komme frem til beregnet formuesverdi.  

Kalkulasjonsfaktoren for 2022 var 0,078. Til illustrasjon ga en næringseiendom med gjennomsnittlige leieinntekter på NOK 100 000 i 2022 en brutto formuesverdi på NOK 1 282 051 (100 000/0,078).

Les også: omtalesaker 

Etter forslaget skal kalkulasjonsrenten økes med 1 prosentpoeng og regnestykket blir dermed slik for en næringseiendom med gjennomsnittlige leieinntekter på NOK 100 000: 100 000/0,088 = NOK 1 136 364.

Dette innebærer i utgangspunktet en redusert verdsettelse for næringseiendom utenfor storbyene. Mulighet til å få satt ned grunnlaget ved å dokumentere lavere virkelig verdi opprettholdes.

Endringen er forslått gitt virkning fra og med inntektsåret 2024.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjett 2024 - Oppsummering

Kontakt oss i Magnus Legal

avatar

Sigbjørn Sørensen - Advokat & Partner

Sigbjørn har skatterett som sitt spesialområde. Han har lang erfaring med både nasjonal- og internasjonal skatterett for selskaper og personer. Sigbjørn jobber også med selskapsrett, og bistår med omorganiseringer og transaksjoner. Sigbjørn har jobbet som forretningsadvokat siden 2010, blant annet i Deloitte, KPMG og BDO. Han har også jobbet i Skattebetalerforeningen og holder jevnlig kurs og seminar. Sigbjørn startet i Magnus Legal i 2022, og er kontorleder for Oslo-kontoret.

RELATERTE ARTIKLER