Formuesskatt i statsbudsjettet 2018.jpg

Kun et fåtall land har alminnelig skatt på formue, og Norge er ett av dem. Regjeringen har ønsket å fjerne formuesskatten helt, men har ikke flertallet i Stortinget med seg. 

Derfor forventer vi at formuesskatten vil bestå også i kommende fireårs periode. Som varslet foreslås det nå ytterligere rabatt ved formuesfastsettelsen av aksjer som innebærer en den reelle skattesatsen går ned til 0,68 % for formue som består av aksjer.

Les også: Statsbudsjettet 2018 – oppsummering

Satser og bunnfradrag

Regjerningen forslår å videreføre dagens satser og bunnfradrag for formuesskatten. Således forblir formueskattesatsen 0,85 %, og bunnfradraget kr 1 480 000 per person. 

Det forslås ingen endringer med verdsettelser av primærbolig – som normalt skal utgjøre 25 %, og næringseiendom / sekundærbolig som normalt skal verdsettes til 80 %. 

20 % verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler

For ett år siden lanserte Regjeringen forslag om verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler på 20 %. Denne rabatten skulle innføres gradvis, først med 10 % for inntektsåret 2017 og deretter med 20 % fra inntektsåret 2018.

Nå følger Regjeringen opp forslaget, og legger opp til en verdsettelsesrabatt på 20 % på driftsmidler og aksjer. Dette gjelder både for børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer. 

Les også: Formuesskattens problem

Avvikling av verdsettelsesrabatt for næringseiendom eiet via aksjeselskap

Næringseiendom har tradisjonelt hatt en rabatt på 20 % ved formueskatt-verdsettelsen. 

Da Stortinget for 2017 reduserte formuesverdien på aksjer til 90 %, ble samtidig verdien av næringseiendom som selskapet eier satt til 11 %. Således ville næringseiendom fremdeles verdsettes til 80 % - det vil si at rabatten forble 20 % på næringseiendom eiet av aksjeselskap.

Ettersom verdsettelsesrabatten på aksjer nå foreslås øket til 20 %, foreslås det at den særskilte verdsettelsesrabatten for næringseiendom som eies av aksjeselskap avvikles. Verdsettelsesrabatten på næringseiendom forblir da 20 % - uansett om eiendommen er eiet personlig eller gjennom et aksjeselskap. 

Les også: Formuesskatten - urettferdig for eiendomsbesittere!

Verdien av gjeldsfradrag knyttet til aksjer reduseres

Motsatsen til at Regjeringen foreslår verdsettelsesrabatter på formue, er at den samtidig foreslår å redusere verdien av fradrag for gjeld med 20 % for den del av gjelden som kan henføres til aksjer. Dette må nødvendigvis gjøres sjablonmessig.

Eksempel

Peder Ås har gjeld på 50 og eier egen bolig med markedsverdi 100 samt aksjer verdt 100.

Peder har da samlet bruttoformue på 200, mens brutto skattemessig formuesverdi utgjør 105 (25 egen bolig + 80 aksjer).

Ved beregning av skattepliktig nettoformue skal gjelden fordeles forholdsmessig, slik at 50 % av gjelden fordeles på primærboligen og 50 % på aksjene. Dette innebærer at gjeld på 25 fordeles til primærboligen og 25 til aksjene.

Gjelden på aksjene reduseres så med 20 % til 20. Peders samlede gjeldsfradrag for formuesskatteformål utgjør dermed 45 (25 + 20).

Netto formuesverdi er dermed 60 (105 – 45). 

Ta kontakt med oss

Ønsker du å prate med oss om formuesskatt? Fyll ut skjemaet nedenfor så kommer vi raskt tilbake til deg.