<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Hva skal til for å konstatere grov uaktsomhet? Hvis en entreprenør eller rådgiver har utført arbeidet grovt uaktsomt, kan de får alvorlige konsekvenser.

Det blir stadig oftere påstått at en entreprenør eller rådgiver har utført arbeidet grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet får alvorlige konsekvenser for entreprenøren. Samtidig skal det mye til for å nå igjennom med en påstand om grov uaktsomhet. Hva skjer ved grov uaktsomhet og hva skal til for å konstatere dette?

Konsekvensene av grov uaktsomhet 

Ved grov uaktsomhet settes vanlige ansvarsbegrensninger til side. Det betyr for eksempel at

  • Reklamasjonsfristen ikke gjelder
  • Begrensninger i erstatningsansvar settes til side
  • Byggherre kan kreve erstatning i stedet for dagmulkt

Dersom det foreligger grov uaktsomhet, vil ikke den avtalte eller vanlige reklamasjonsfristen gjelde. Det betyr at entreprenøren ikke kan avvise en reklamasjon fordi den er for sent fremsatt. Byggherren har dermed sine mangelskrav i behold, herunder krav om retting, prisavslag og erstatning, selv om det opprinnelig var reklamert for sent. 

Les også: Dagmulkt: Slik unngår du kostbar felle i byggeprosjekter

Vanlige begrensninger i erstatningsansvar gjelder heller ikke når entreprenøren har opptrådt grovt uaktsomt. Det betyr at byggherren kan kreve erstattet sitt fulle økonomiske tap. Dette kan innebære et betydelig større økonomisk ansvar for entreprenøren enn det som opprinnelig fulgte av avtalen. 

Hva er grov uaktsomhet? 

Grov uaktsomhet foreligger når entreprenøren har foretatt et markert avvik fra hvordan en alminnelig fornuftig aktør i samme bransje ville handlet.  Det er altså ikke tilstrekkelig at andre personer som utøver samme fag ville ha handlet annerledes. Grov uaktsomhet foreligger først når det er et betydelig avvik fra det som anses som vanlig, fornuftig handlemåte. 

Høyesterett har uttalt seg om hva som skal til for at det skal foreligge grov uaktsomhet:

«For at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den etter mitt syn representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.» (Rt 1989-1318)

Les også: Har du en vrien byggherre?

Konkret vurdering i hver enkelt sak 

Når man skal vurdere om et forhold er grovt uaktsomt foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor det blant annet legges vekt på følgende:

  • Graden av avvik
  • Sannsynlighet for skade
  • Skadepotensial
  • Enkeltstående forhold eller gjentatte avvik
  • Tidsnød
  • Handlingsalternativ 

Den gjeldede kontrakten og profesjonsnormen som gjelder i det aktuelle tilfellet tillegges betydelig vekt i avgjørelsen av om det foreligger grov uaktsomhet. 

Grov uaktsomhet hos kontraktsmedhjelpere og underentreprenører

En entreprenør er også ansvarlig for grov uaktsomhet hos entreprenører eller leverandører som er underlagt ham. Dette gjelder for eksempel for arkitekt, rådgivere, meglere, og andre leverandører som entreprenøren har engasjert for å utføre deler av sitt arbeid. Det betyr at entreprenører kommer i ansvar dersom en kontraktsmedhjelper utfører sitt arbeid grovt uaktsomt. 

Les også: Krav om prisavslag mot entreprenører

Stor risiko

Det kan være fristende for byggherren å anføre grov uaktsomhet hvor han har reklamert for sent eller lidt et større tap enn det de vanlige erstatningsbestemmelsene dekker. Fordi terskelen for å konstatere grov uaktsomhet er høy er det stor risiko knyttet til å fremme en slik påstand. Byggherren må derfor ha god dokumentasjon for å kunne vinne frem med kravet. 

Vi kan bistå

Vi har erfaring med å vurdere grov uaktsomhet i entrepriseforhold og konsulentforhold. Dersom du har spørsmål om grov uaktsomhet, kan du ta kontakt med vår entrepriseadvokat Mette Nagy Stovner for en uforpliktende samtale. 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Har du problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag? Les mer på nettsiden om hva vi kan hjelpe deg med: Entreprise - bygg og anlegg

Magnus Legal - Bilde landingside-endringsskjema

Endringsskjema i byggeprosjekt

For å unngå konflikter rundt endringsarbeid, er det lurt å varsle løpende om slik aktivitet før arbeidet blir utført. Dette er en god investering for å unngå konflikter, rettsaker og økonomisk tap. Vi har laget et enkelt endringsskjema som kan benyttes ved endringsarbeid. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.