Skatteinsentiver i statsbudsjettet 2020

I statsbudsjettet 2020 ønsker regjeringen å fortsette å støtte opp under incentiver som kan bidra til vekst i næringslivet. Som følge av dette er det foreslått visse endringer i reglene knyttet til opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper, samt i reglene for SkatteFUNN.

Opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

Det kan tære på likviditeten til et nyetablert selskap å anskaffe og holde på dyktige ansatte. Å avlønne ansatte i form av rettigheter til kjøp av aksjer i selskapet, såkalte opsjoner, er et alternativ til høyere lønn.

Les også: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Problemet har imidlertid vært at den enkelte ansatte har blitt møtt med beskatning allerede ved innløsningen av opsjonen. Dette kan gi likviditetsmessige problemer for den ansatte med tanke på at aksjene rent faktisk ikke har gitt avkastning.  

Regjeringen foreslo derfor i statsbudsjettet for 2018 å innføre en ny ordning for beskatning av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. I stedet for at den enkelte ansatte beskattes ved innløsning av opsjonen, gikk forslaget ut på å utsette beskatningen til aksjene selges. Forslaget gikk igjennom og trådte i kraft med virkning fra og med 1. januar 2018. 

Regjeringen foreslår nå å utvide denne ordningen ved å:

  • Øke taket for maksimalt antall ansatte fra 10 til 12, og at
  • Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra kr 500 000 til kr 1 000 000.

Om forslaget går igjennom tas det sikte på at endringene tar til å gjelde fra 1. januar 2020.

Les gjerne mer om denne ordningen, samt skattefordeler man kan nyte godt av som nyetablert bedrift i denne Gründerbloggen.  

Endring i SkatteFUNN - ordningen

Fradragsordningen SkatteFUNN innebærer at staten finansierer virksomhetsdrevet forskning og utvikling gjennom skatteseddelen. Ordningen er åpen for norske bedrifter, og disse må søke om godkjenning av sine prosjekter for å ha krav på fradrag.

SkatteFUNN-ordningen har blitt evaluert av Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Evalueringen gir en klar anbefaling om å videreføre SkatteFUNN, men regjeringen foreslår følgende endringer:

  • Maksimal timesats for egenutført forskning og utvikling (FoU) økes fra kr 600 til kr 700
  • Krav om signering av timelister
  • Fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU settes til maksimalt 25 millioner
  • Fradragsprosenten settes til 19% for alle bedrifter uavhengig av størrelse
  • Fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land som Norge har skatteavtaler eller informasjonsutvekslingsavtaler med

Den største forskjellen mange vil oppleve om forslaget går igjennom, vil være halveringen av fradragsgrunnlaget for innkjøpte FoU-tjenester fra 50 millioner til 25 millioner kroner. Forslaget til reduksjonen begrunnes i faren for misbruk.

Det er per i dag ikke noe makstak for timespriser for eksterne leverandører av FoU-tjenester. Ved å sette maksimalt fradragsgrunnlag til 25 millioner for både intern og ekstern FoU, er tanken at dette vil forhindre en åpenbar omgåelsesmulighet ved opprettelse av datterselskap eller kjøp av forskning og utvikling fra andre firmaer i en bedriftsgruppe for å unngå den maksimale timesatsen.

Om forslaget går igjennom vil endringene ta til å gjelde fra 1. januar 2020.

Les mer om SkatteFUNN-ordningen her.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering