<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Innsyn i anbudsdokumenter

Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

Slik begjærer du innsyn i anbudsdokumenter. Vil du vurdere om det er begått feil i en offentlig anskaffelsesprosess, be om innsyn.

Trenger jeg advokat for å begjære innsyn i en offentlig anskaffelse? Vi skulle naturlignok ønske at svaret var ja, men det er det ikke. Å begjære innsyn kan leverandøren fint gjøre på egenhånd.

Utgangspunktet for et krav om innsyn

Det er Offentlighetsloven som regulerer retten til innsyn og unntak fra denne. Denne loven pålegger i stor utstrekning forvaltningsorganene å gjøre sine dokumenter offentlig tilgjengelige. I en anbudsprosess medfører denne plikten at allmennheten, inkludert aktører som media og dine konkurrenter, kan få innsyn i dokumenter innsendt til og utarbeidet av forvaltningsorganet.

Hvorfor innsyn?

Hvorfor skal en leverandør bry seg om å begjære innsyn i tilbud fra konkurrenter eller i anskaffelsesprotokollen?

Å få innsyn i anbudsdokumentene gir deg som leverandør et bedre grunnlag for å vurdere om det er begått feil i anskaffelsesprosessen og om det skal sendes inn en klage til oppdragsgiver.

Last ned gratis guide for leverandører: Hvordan vinner du anbudet 

Den praktiske hovedregelen

Offentlighetsloven åpner for flere unntak fra forvaltningsorganenes plikt til offentlighet. For offentlige anskaffelser er det § 23 som er relevant. Her finnes det et unntak som gjerne kalles den praktiske hovedregelen for innsyn i anbudsprosesser. Unntaket skyver på tidspunktet for når tilbud og protokoll i en anbudskonkurranse skal være offentlige. 

Denne «praktiske hovedregelen» finnes i bestemmelsens tredje ledd hvor det fremgår at «Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av anskaffelsesloven, til valet av leverandør er gjort».

En leverandør kan altså ikke regne med å få innsyn før etter at tildeling har skjedd.

Taushetsplikt og forretningshemmeligheter

Når det gjelder innholdet i dokumentene det begjæres innsyn i, finnes det et praktisk og mye brukt unntak for hva som kan unntas offentlighet.

Hvis dokumentet inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, skal dette være unntatt fra retten til innsyn, jf. offentlighetsloven § 13.

Det viktigste eksemplet på dette er taushetsplikten som fremgår i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2:

Det skal bevares taushet om «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

Her er det verdt å merke seg at det er oppdragsgiver som skal bevare tausheten. Dermed er det også oppdragsgiver som skal vurdere hva som er underlagt denne. Dette innebærer at forvaltningsorganet må foreta en selvstendig vurdering, uavhengig av hva du som leverandør selv ønsker å sladde i tilbudet.

Oppskriften på hvordan du begjærer innsyn i anbudsdokumenter

Leverandøren kan sende innsynskrav som en melding i konkurransegjennomføringsverktøyet.

Her er et forslag til tekst som kan brukes:

(Leverandørens navn) ber med dette om innsyn i anskaffelsesprotokoll (sett også eventuelt inn: evalueringsmatrise/evalueringsrapport) og (velg her: vinners tilbud/tilbudene som ble rangert foran oss/øvrige tilbyderes tilbud), i konkurranse (navn/nummer:)..............., jf. offentlighetsloven § 23 jf. anskaffelsesforskriften § 7-3.

Noen ganger vil de dokumentene du mottar være sladdet. Hvis de er sladdet «sønder og sammen» slik at de ikke gir den informasjonen som er nødvendig for å kunne forberede en klage, er det mulig å klage på det innsynet som er gitt.

Da kan du be om en ny vurdering: Inneholder den sladdete teksten faktiske forretningshemmeligheter som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde?

Et argument som også kan brukes i denne sammenheng er nettopp at den informasjonen man har mottatt ikke gir et godt nok grunnlag for å kunne vurdere om man skal klage på tildeling eller på eventuelle feil begått i anskaffelsesprosessen.

I praksis er det vel mer vanlig å klage på avslag (eller delvis avslag) på innsyn, slik at oppdragsgiver vurderer klagen og sender over til klageinstans om den ikke tas til følge.

Lykke til! 

Last ned gratis guide Hvordan vinner du anbudet?


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


Les også mer på vår nettside: Leverandør til offentlig sektor

Artikkel først publisert i juli 2017, oppdatert april 2021.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.