<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kontantstøtteordningen for foretak med stort omsetningsfall

Kontantstøtteordningen – for alle? En oversikt. Oppdatert 22.04.2020

Stortinget har vedtatt «lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall». Finn oppsummering av kontantstøtteordningen her.

 

Oppdatert 22.04.2020: Den 17. april ble Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall godkjent i ESA (EFTA Surveillance Authority).

Det er fra 20. april klart for å søke om kontantstøtte fra staten for tap bedrifter har hatt som følge av Koronakrisen.

Søknadene kan sendes gjennom denne siden:  https://kompensasjonsordning.no/  Foruten selve søknadsskjemaet, kan man på denne siden få informasjon om selve ordningen, hvilken dokumentasjon som kreves, og selve fremgangsmåten.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Ordningen kan oppsummeres slik:

  • De som kan søke er: Foretak som er registrert i foretaksregisteret og som er skattepliktig til Norge (mer om dette nedenfor).
  • De som faller utenfor ordningen: Finansnæringen, el-og vannverk, selskaper innen olje og gassutvinning, foretak med egne støtteordninger, foretak uten ansatte (utenom enkeltpersonforetak der eier har dette som hovedinntekt), foretak som er under konkursbehandling, og foretak uten aktivitet.
  • Bedrifter som er pålagt å stenge: Disse vil få dekket inntil 90% av sine faste kostnader.
  • Bedrifter med inntektsfall: De bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men som likevel har en reduksjon på over 30% (20% i mars) vil kunne få støtte etter en egen formel (se illustrasjon under).
  • Grensen for kompensasjon: minstegrensen er 5000 kroner, og øvre grense er foreløpig satt til 30 millioner kroner.

Kontantstøtteordningen - Formelen

 

Foreninger får ikke støtte

Det er en rekke forhold som er uklart i denne ordningen, og en rekke spørsmål som vil dukke opp. Et av disse spørsmålene er; hva med foreninger som ikke er dekket av andre ordninger? Får disse dekket sine tap etter ordningen?

Som nevnt er det en betingelse at man er registrert i foretaksregisteret, og er skattepliktig i Norge for å få støtte etter ordningen.

Mange foreninger er ikke registrert i foretaksregistrene, og vil falle utenfor etter dette vilkåret. En rekke foreninger er registrert i foretaksregisteret. Mange av disse er imidlertid fritatt skatteplikt etter skattelovens § 2-32 fordi de ikke har erverv til formål. Likevel vil disse foreningene ha et tap som eller ville kunne vært dekket etter de andre betingelsene i den nye loven.

Loven nevner imidlertid som vilkår at «Foretaket må være skattepliktig til Norge, jf. Skatteloven § 2-2 første ledd». Mange foreninger vil være skattepliktig etter denne regelen, men er unntatt skatteplikt etter f eks § 2-32. Denne betingelsen i loven er tatt med for å begrense mot foretak som ikke er hjemmehørende eller skatter til Norge. Det er i forarbeidene og i uttalelser fra regjeringen også sagt at det er en ordning «som skal favne vidt».

Etter dette ville det vært naturlig at også foreninger som er fritatt skatteplikten, kunne falle innenfor ordningen og få støtte likevel. Dette er nå dessverre avklart til foreningenes disfavør. Foreninger vil ikke få støtte siden det i forskriften som nå er tilgjengelig står at «Foretak som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32, er ikke omfattet av ordningen» (uthevet her), jf forskriftens § 1-4.

Oljeservicenæringen

Et annet spørsmål er: hva med oljeservicenæringen? De som leverer tjenester og produserer og selger varer til oljeselskapene.

I forarbeidene til loven står det:

Det foreslås at selskaper som driver petroleumsutvinning og produksjon samt overføring og distribusjon av kraft, ikke omfattes av ordningen. Olje- og kraftprodusentene opplever lave salgspriser, men produksjonen er ikke vesentlig svekket og selskapene har dermed løpende inntjening. Det er heller ikke uvanlig med store svingninger i salgsprisene i disse næringene. Selskapene har over tid høstet gevinster fra grunnrente og bør normalt ha god likviditet. Nettselskaper har regulert inntektsramme og vil dermed ikke stå overfor inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.

I loven er det i § 3, (3) gitt anledning til å gi forskrift om dette. Forskriften er nå kommet, men det er ikke presisert direkte om Oljeservicenæringen er omfattet.

Spørsmålet er hvor langt dette unntaket vil gjelde: vil det gjelde for oljeservicenæringen? Dette utgjør mange bedrifter. Disse er hardt rammet av koronakrisen i tillegg til konsekvenser av nedgangen i oljeprisene.

Det som står i forskriften er at ordningen ikke omfatter «Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5»

Få selskaper i oljeservicenæringen skatter etter denne regelen. I forarbeidene til loven, gis det støtte for at selskaper som yter tjenester og leverer produkter til oljeselskapene ikke vil være unntatt. Det betyr at de vil kunne søke dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

Ta gjerne kontakt:

 

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.