<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Korona - hva gjør vi nå?

Korona - hva gjør vi nå?

Vi har forsøkt å svare på noen aktuelle spørsmål, og har tatt utgangspunkt i det vi tror er gjengs oppfatning av reglene slik situasjonen er i dag.

Korona - hva gjør vi nå

Situasjonen er ekstraordinær, og det er flere spørsmål enn svar. Vi vet ikke hvor lenge det varer og vi vet ikke hva det betyr, men vi vet at vi må forholde oss til det. Det er sikkert riktig å håpe på det beste, men være forberedt på det verste? Det betyr at man bør ha et bevisst forhold til styret og ledelsens ansvar, rollen som arbeidsgiver, forholdet til kontraktsparter, banker og andre, og at du bør ha sett på hva slags forsikringsdekninger dere har.

Tiltakspakken

Regjeringen la i dag frem en tiltakspakke i møte med virusutbruddet. Tiltakene gjelder i hovedsak skatt og utsatt betaling av skatt, permitteringsreglene og stimulanser for å sette bankene i stand til å bidra til å avhjelpe situasjonen. Noen av tiltakene er allerede iverksatt, mens andre krever lovendring som gjør at de ennå ikke er trådt i kraft.

Tiltakene som ble gjort kjent i dag er fase I og det er allerede varslet at regjeringen vil trappe opp tiltakspakken etter hvert som situasjonen krever det. Det er signalisert at det vil kunne bli gitt utsettelser på innbetaling av arbeidsgiveravgift og andre skatter, men det er for tidlig å si hvilke ytterligere tiltak som vil bli vurdert.

Hvilke regler gjelder nå?

Situasjonen er krevende, og det er mange spørsmål. Vi har forsøkt å svare på noen. Men forholdene er slike at man må tenke annerledes. Reglene endres, og situasjonen er så ekstraordinær at selv på områder hvor reglene ikke er endret er det vanskelig å være sikker på hva som er rett og galt. Og i krisetider må man ta andre hensyn enn det som følger av rettsreglene alene. Ansatte, kontraktsparter og andre må ivaretas utover det som følger av loven.

Spør oss

Vi har imidlertid forsøkt å svare på noen aktuelle spørsmål, og har tatt utgangspunkt i det vi tror er gjengs oppfatning av reglene slik situasjonen er i dag. Vi følger utviklingen nøye, og vil oppdatere blogger og nyhetsbrev løpende. Hvis det er spørsmål til dette eller annet er våre advokater for tiden tilgjengelig hele døgnet, alle dager.    

17.04.2020 Kontantstøtteordningen

Stortinget har vedtatt «lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall».

Les vår oppsummering: Kontantstøtteordningen – for alle? En oversikt.

Sykmelding, sykepenger og koronavirus - oppdatert 14.04.2020

Ansatte i pålagt og selvpålagt karantene, hjemmeværende barn, reiseforbud og frykt for smitte reiser mange spørsmål. Les om retten til egenmelding, sykmelding og sykepenger, samt omsorgspenger ved barns sykdom i forbindelse med fravær som følge av koronavirus.

Sykmelding, sykepenger og koronavirus

Endringer i permitteringsreglene etter koronautbruddet

- oppdatert 20.03.2020

Endringene i permitteringslønnsloven er et hjelpetiltak for de bedrifter som rammes hardt av koronavirus i disse dager. Endringene lemper arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 dager til 2 dager.

Videre gis arbeidstaker som permitteres 20 dagers lønn istedenfor kun 15 dager. Det er vedtatt å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet om arbeidstid for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 % til 40 %.  Minstekravet til inntekt for å få lønn ved permittering reduseres til 0,75 G.

Endringer i permitteringsreglene etter koronautbruddet

Redusert eller utsatt betaling av husleie. Hvordan skal utleier håndtere merverdiavgiften?

Husleie utgjør som regel en vesentlig del av kostnadsbasen og likviditeten til mange leietakere har kommet under sterkt press på veldig kort tid. I de siste dagene har vi sett at mange utleiere ønsker å strekke seg langt for å beholde leieforholdet og å holde liv og aktivitet i byggene, og dermed også slippe å måtte ut på markedet for å finne nye leietakere.

Utleier tilbyr da i en begrenset periode å redusere, ettergi eller utsette betaling av leie.

Som eiendomsbesitter er det viktig å være oppmerksom på hvilke avgiftsmessige konsekvenser dette kan ha.

Redusert eller utsatt betaling av husleie. Hvordan skal utleier håndtere merverdiavgiften?

Endring i skattereglene pga koronautbruddet

For å hjelpe bedriftene gjennom korona-epidemien er det foreslått endringer om tilbakeføring av underskudd og utsatt betaling av formuesskatt. Effekten av disse tiltakene ligger frem i tid, men forslaget er begrunnet med at utsikten til slik frigjort likviditet kan bidra til at bedrifter som trenger det kan få lån nå.

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.

Endring i skattereglene pga koronautbruddet

Koronautbruddet og force majeure - oppdatert 26.03.2020

Kan din bedrift slippe ansvar ved forsinkede eller manglende leveranser? Utbruddet av koronaviruset har for alvor satt verden på vent. Dette får store utfordringer for bedrifter som skal levere varer og tjenester i henhold til det som er avtalt. For å unngå store tap kan det bli avgjørende å bli fritatt for sine kontraktsforpliktelser med henvisning til force majeure.

Koronautbruddet og force majeure

Når får Korona-forslagene virkning?

Forslagene som gjelder skatt er forslått gitt virkning for hele inntektsåret 2020. De øvrige forslagene vil kunne gis virkning fra bestemte datoer.  For noen av forslagene har man overlatt til regjeringen (Kongen) å fastsette dato for ikrafttredelse. For andre lovforslag er det foreslått at «Loven trer i kraft straks».

Når får Korona-forslagene virkning?

MVA-kutt for utsatte næringer - oppdatert 01.04.2020

Partene på Stortinget er blitt enige i korona-forhandlingene. Det er lagt frem en krisepakke for økonomien. Stortinget har vedtatt at bedrifter slipper å betale MVA ved fristen 14. april 2020. Fristen er utsatt til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Det er ikke foreslått eller vedtatt utsettelse for årsoppgave primærnæringene.

MVA-kutt for utsatte næringer

Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen. Tiltaket vil også bidra til at bankene ikke strammer inn utlånspraksisen på grunn av avdemping av økonomien i Norge.

Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter - oppdatert 27.03.2020

Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter

Korona-ansvar for styremedlemmer

Styret og daglig ledelse må i denne krisetiden være aktive og arbeide for å identifisere hva som er de konkrete konsekvensene for sin bedrift. De må deretter vurdere mulige tiltak for å begrense skadene som kan oppstå. Hva disse risikoene, konsekvensene og tiltakene kan være vil være forskjellige fra bedrift til bedrift.

Korona-ansvar for styremedlemmer? Det er nå det gjelder!

Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig? - oppdatert 23.03.2020

Man er sjelden klar over hvilke forsikringsdekninger man har før man faktisk får bruk for dem. Nå får du kanskje bruk for dem. Koronautbruddet påvirker alle virksomheter, og det er viktig å ha riktig forsikring.  Hva skjer hvis bedriftseier blir sykemeldt, og hva skjer hvis daglig leder eller andre ansatte blir satt i karantene? 

Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?

Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

Utbruddet av koronaviruset kan forårsake forsinkelser på byggeprosjekter. Det kan være at ansatte blir sykmeldt eller satt i karantene, eller at man ikke får tilgang til varer som forventet. Videre kan det tenkes at byggherre initierer en «shut-down» av byggeprosjektet for å hindre spredning, i henhold til signalene fra myndighetene.

Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

Force majeure i byggenæringen

En entreprenør kan ha krav på fristforlengelse når fremdriften på prosjektet blir hindret på grunn av såkalt «force majeure» eller på grunn av forhold på oppdragsgiverens side. Oppdragsgiveren har eksempelvis engasjert sideentreprenører som forsinker fremdriften, eller oppdragsgiveren skal skaffe varer som ikke blir levert i tide. Retten til slik fristforlengelse er hjemlet i lovverk og standardkontrakter.

Force majeure i byggenæringen

Hvis det er spørsmål til dette eller annet er vi tilgjengelige for deg, kontakt oss i dag.

 

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.