Utgjør korona en force majeure-hendelse

Oppdatert 02.04.2020: Kan din bedrift slippe ansvar ved forsinkede eller manglende leveranser? Utbruddet av koronaviruset har for alvor satt verden på vent. Dette kan få store utfordringer for bedrifter som skal levere varer og tjenester i henhold til det som er avtalt.

For å unngå store tap kan det bli avgjørende å få fritak for eller lempet sine kontraktsforpliktelser på grunn av en force majeure-situasjon.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Hva er force majeure?

Force majeure defineres som en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll som hindrer oppfyllelsen av kontraktsforpliktelser. I tillegg er det et krav om at hendelsen var uforutsett og at partene ikke kunne unngå eller overvunnet konsekvensene av hendelsen. Typiske eksempler på dette er krig, naturkatastrofer, opprør, streik og liknende.

Force majeure innebærer med andre ord at det er umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle forpliktelsene i henhold til den opprinnelige avtalen mellom partene. I disse dager vil dette kunne være en problemstilling som kommer på spissen for næringsdrivende som har inngått avtaler om salg av varer og tjenester, men som nå ikke kan levere på grunn av koronasituasjonen og dens virkninger.

Typiske bransjer som opplever vanskeligheter med leveranser, er særlig reiseliv-, hotell-, og restaurantbransjen. Det samme gjelder virksomheter som driver frisør eller hudpleie, som nå har fått forbud om fortsatt drift fra Regjeringen for å unngå virussmitte.

Er koronautbruddet en force majeure-hendelse?

Hvorvidt koronautbruddet er en force majeure-hendelse, må i hovedsak avgjøres på bakgrunn av en tolkning av den konkrete avtalen mellom partene. Avtaler om leveranser av varer og tjenester inneholder ofte en force majeure-klausul.

Dersom avtalen er uklar eller ikke regulerer force majeure, kan avtalen suppleres med lovfestede og ulovfestede regler om force majeure. Eksempel på lovregler om force majeure har vi i Kjøpslovens regel om en force majeure-lignende situasjon; «kontrollansvaret». «Kontrollansvar» innebærer at en kjøper ikke kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelse eller mangler fra selgers side, dersom det skyldes

 • hindring utenfor selgerens kontroll,
 • som selgeren ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden,
 • eller å unngå eller overvinne følgene av.

Det er ikke vilkår om at force majeure gjør oppfyllelse umulig, så lenge oppfyllelse blir urimelig tyngende.

Dersom hverken avtalen eller loven som regulerer avtalen har regler om force majeure kan det likevel tenkes at de ulovfestede reglene om force majeure gjelder. Den ulovfestede force majeure-regel kan frita kontraktspartnerne fra å oppfylle så lenge hindringen vedvarer. Straks hendelsen som kan betegnes som force majeure bortfaller, plikter normalt partene å oppfylle sine forpliktelser igjen, med mindre forutsetningene for avtalen har bristet eller avtalen er urimelig som følge av endrede forhold.

Hvorvidt vilkårene for force majeure i avtale, lov eller etter de ulovfestede reglene om force majeure, er oppfylt må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Virkningene av force majeure og ytelsens karakter

Hvorvidt man kan påberope seg force majeure og hva som blir virkningene av dette, vil avhenge av den konkrete situasjonen og hva kontraktsforpliktelsen går ut på.

Dersom kontraktsforpliktelsen kun går ut på å yte penger, har det vært den alminnelige oppfatning at det vil være lite aktuelt å kunne påberope seg force majeure. En kjøper vil i utgangspunktet ikke kunne få fritak for sin betalingsplikt med henvisning til at man ikke får nytte av det som er bestilt.

Det er imidlertid tegn som tyder på at denne oppfatningen ikke blir stående uimotsagt i tiden fremover, se innlegg i DN om dette: Må bedriftene betale husleie under koronakrisen?

For den som skal levere en vare eller tjeneste, vil force majeure kunne være mer aktuelt. Virkningene vil typisk være at forpliktelsene opphører, lempes eller utsettes så lenge hindringen eksisterer. Eksempelvis vil selger i kjøpskontrakter kunne få fritak for sin leverings- og erstatningsplikt, og i en entreprisekontrakt vil entreprenøren kunne få forlenget byggetid (fristutsettelse).

Det er viktig å være oppmerksom på at selger må ha gjort det som er mulig for å overvinne hindringen, for eksempel ved å bestille nødvendige råvarer fra en annen produsent hvis det er mulig.

Les også: Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

Husk å varsle om force majeure i tide

Dersom en part vil påberope seg force majeure som hindring for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser, vil parten måtte varsle den andre parten om forholdene innen rimelig tid for at krav om fritak/lemping av kontraktsforpliktelsen skal være i behold.

Les også: Force majeure i byggenæringen

Behovet for spesifikke force majeure-klausuler

Det er ofte en fordel at force majeure-klausuler i avtaler er tilpasset kontraktsforpliktelsene og bransjen partene opererer i.

Vi anbefaler at force majeure-klausuler regulerer:

 • Hvilke hendelser som kvalifiseres som force majeure
 • Hvilke tiltaksplikter partene har når force majeure-hendelser inntreffer
 • Hvilke virkninger hendelsene får for kontrakten

En force majeure-klausul bør ta høyde for konkrete risikofaktorer for den enkelte kontrakt. Som et eksempel bør en kontrakt om leveranse av lakseyngel si noe om faktorer som lus eller andre sykdommer som force majeure-hendelser.

Eksisterende og fremtidige avtaler sett i lys av koronasituasjonen

Dagens koronasituasjon vil innenfor den tradisjonelle definisjonen i mange tilfeller anses som en force majeure-hendelse som kan gi fritak for eller lemping av kontraktsforpliktelsen, under forutsetning av at den rent faktisk har vært til hinder for å oppfylle kontrakten.

Det vil imidlertid stille seg annerledes for nye kontrakter som inngås etter at koronautbruddet og dens konsekvenser er et faktum. Da kan koronautbruddet og dets virkninger være noe man med rimelighet kunne forventet å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet.

Det er derfor viktig å diskutere dagens koronasituasjon for eksisterende og fremtidige kontrakter, samt ta nødvendige forbehold dersom koronasituasjonen skulle vedvare.

Dette bør du gjøre nå

Bedrifter som er rammet av dagens koronasituasjon bør:

 • Vurdere eksisterende avtaler og hvordan koronasituasjonen påvirker eller kan påvirke forpliktelsene.
 • Kartlegge hvilke muligheter man selv og kontraktsparter har for å påberope seg force majeure som følge av koronasituasjonen.
 • Varsle kontraktsparter og samarbeidspartnere om eventuell force majeure, dersom det er til hinder for oppfyllelse av kontraktsforpliktelser.
 • Begrense økonomisk tap som følge av koronasituasjonen og vurdere alternative tiltak for å oppfylle avtaler der dette er mulig.
 • Kontakte forsikringsselskap for å forsøke å få dekket tap eller få dekning til advokatbistand dersom konflikt har oppstått.
 • Ta med pandemi/epidemi herunder koronautbrudd i fremtidige kontrakter som eksempel på force majeure tilfeller.

Har du og din virksomhet spørsmål eller utfordringer i forhold til korona og kontrakter, kan du gjerne kontakte oss for en vurdering av situasjonen.