<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen

MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen - oppdatert 20.04.2020

Partene på Stortinget er blitt enige i korona-forhandlingene. Det er lagt frem en krisepakke for økonomien.

 

Oppdatert 20.04.2020: Partene på Stortinget er blitt enige i korona-forhandlingene. Det er lagt frem en krisepakke for økonomien.

Utsatt innbetalingsfrist

Stortinget har vedtatt at bedrifter slipper å betale MVA ved fristen 14. april 2020. Fristen er utsatt til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Det er ikke foreslått eller vedtatt utsettelse for årsoppgave primærnæringene.

Merk at vi forstår det slik at rapporteringsfristen forblir den samme, men at betalingen utsettes. Vi forstår det også slik at det ikke vil påløpe renter for perioden utsettelsen gjelder.

Tvangsmulkt

Skatteetaten opplyser at de ikke vil ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder følgende mva-meldinger:

  • Mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).
  • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Redusert merverdiavgiftssats

Det er også vedtatt å redusere den lave mva-satsen fra 12 til 6 prosent. Dette er en midlertidig ordning som vil gjelde fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Dette vil gjelde for følgende tjenester:

  • persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,
  • transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,
  • utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5
  • rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6
  • kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7
  • adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9
  • adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10
  • rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11

Leverings- eller uttakstidspunktet vil være avgjørende for hvilken sats som skal brukes (6 eller 12 prosent), jf. merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd. Ved innførsel av varer skal merverdiavgiften beregnes etter de regler som gjelder på fortollingstidspunktet. Dette betyr at alle tjenester som er levert før 1. april 2020 skal avgiftsberegnes med 12 prosent. Tjenester levert i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020 skal avgiftsberegnes med 6 prosent.

Sats ved forskuddsfakturering

Av bokføringsforskriften § 5-26 følger det at man ved omsetning av persontransporttjenester, adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer kan utstede salgsdokument før levering har funnet sted, begrenset til en periode på ett år.

Leveringstidspunktet vil som nevnt være avgjørende for hvilken sats som skal anvendes. Faktureringstidspunktet er avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften.

Skatteetaten har blant annet i prinsipputtalelse av 8. april 2020 gitt nærmere retningslinjer om avgiftsberegningen for blant annet ytelser som blir betalt før satsendring blir vedtatt, men der tjenesten helt eller delvis ytes etter dette tidspunktet. Dette er for eksempel aktuelt for tjenester som leveres til innehavere av periodebilletter, sesongkort ol.

Av denne prinsipputtalelsen kan det utledes følgende:

Levering mellom 1. april 2020 og 31. oktober 2020

Dersom en næringsdrivende forskuddsfakturert med sats 12 prosent, men hvor levering skjer etter 1. april 2020, skal beløpet innbetales til staten. Dette kan bare unnlates dersom feilen rettes overfor kjøperen i form av kreditnota. Den næringsdrivende selger må i så fall utstede kreditnota og ny faktura med 6 prosent. Dersom kjøper har fradragsrett for inngående avgift må kjøper korrigere sin fradragsføring tilsvarende.

Forskuddsfakturering etter 1. april 2020 med levering etter 31. oktober 2020

Dersom selger forskuddsfakturert med 6 prosent og levering skjer etter 31. oktober 2020, vil riktig sats være 12 prosent. Selger vil da kunne velge å bære denne kostnaden selv (innbetale til staten med sats 12 prosent) eller viderebelaste kjøper den forhøyde merverdiavgiftssatsen.

Levering og fakturering etter 1. april 2020

Dersom selger forskuddsfakturerer med 12 prosent og levering samt fakturering skjer i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020, må selger utstede kreditnota og ny faktura med 6 prosent. Kjøper kan ikke fradragsføre for beløp oppgitt på fakturaen ut over gjeldende sats på leveringstidspunktet. Dersom levering skjer etter 1. april 2020, skal leverandøren kontaktes for retting på vanlig måte med kreditnota og ny faktura med riktig sats.

Etterskuddsfakturering

Av skatteetatens prinsipputtalelse vises det til at det følger av merverdiavgiftsforskriften § 22-1-1 at omsetning som gjelder varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før merverdiavgiftssatsen ble endret, skal skilles ut ved bokføringen. Nærmere bestemmelser for hvordan dette gjøres er gitt i merverdiavgiftsforskriften § 22-1-2.

I forskriften § 22-1-2 fremkommer det at den næringsdrivende skal utarbeide en oversikt over varer og tjenester som er levert, men ikke fakturert før satsen ble endret. Oppstillingen skal videre vise leveringsdato, kundens navn, adresse, ytelsenes art og avtalt vederlag.

Oppstillingen anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven. Videre fremkommer det at de leverte ytelsene skal faktureres senest innen en måned etter at satsen ble endret. Omsetningen, som skal avgiftsberegnes med den gamle merverdiavgiftssatsen, skal tas med den ordinære skattemeldingen.

Prosjekter der levering skjer etter hvert

For prosjekter der levering skjer etter hvert, er det gitt bestemmelser om merverdiavgiftshåndteringen i merverdiavgiftsforskriften § 22-1-3. Her fremkommer det at den næringsdrivende som har prosjekter hvor levering skjer etter hvert, skal utarbeide en oppstilling over varer og tjenester som er levert før satsen ble endret. Oppstillingen skal for hvert prosjekt vise oppdragsgivers navn, adresse, prosjektets art og verdien av det som er levert før endringstidspunktet. Oppstillingen skal for hvert prosjekt også vise summen av delfakturaer og gjenstående beløp på det tidspunktsatsen ble endret.

Videre skal oppstillingen eller underbilag til denne vise hvordan verdien av det som er levert på det enkelte prosjekt før satsen ble endret, er beregnet, fordelt på direkte arbeidslønn, direkte materialer, andre direkte kostnader, tillegg for indirekte kostnader og fortjeneste.

Dersom det før satsen ble endret er foretatt betaling ut over verdien av de leverte ytelsene (forskudd) og det dermed uriktig er beregnet for mye merverdiavgift, skal dette framgå av oppstillingen. Ved fakturering etter at satsen er endret skal det tas hensyn til dette. Korreksjonene skal tas med i den ordinære skattemeldingen.

Dokumentasjon anses som dokumentasjon av bokførte opplysninger og skal oppbevares i samsvar med bestemmelsene i bokføringsloven. Det skal framgå av sluttavregningen hvor stor del av det samlede vederlag som er avgiftsberegnet med henholdsvis gammel og ny merverdiavgiftssats

Kreditnotaer

Behandling av kreditnotaer som utstedes etter 1. april 2020, men som gjelder leveranser som er skjedd før satsendringen og følgelig med 12 prosent merverdiavgift, skal også skje med utgangspunkt i satsene som gjaldt på leveringstidspunktet. Fakturadato eller dato for kreditnota er ikke avgjørende for hvilken sats som skal benyttes. Hvis levering er skjedd før 1. april 2020, skal omsetningen faktureres med 12 prosent merverdiavgift, og ved rettelser i form av kreditnota for slik omsetning gjelder også satsen på 12 prosent.

For omsetning skjedd etter 1. april 2020, men der det er feilfakturert med 12 prosent, skal det utstedes kreditnota med 12 prosent og ny faktura med 6 prosent merverdiavgift.

Mva-meldingen og innberetning av satsendringen

Mange virksomheter vil ha omsetning med to ulike satser i samme termin, fordi satsendringen skjer med virkning fra og med 1. april som er midt i 2. termin 2020. Det fremkommer av prinsipputtalelsen at også det forholdet at leverings-tidspunktet er avgjørende for hvilken sats som skal anvendes, men faktureringstidspunktet er avgjørende for periodiseringen av merverdiavgiften, innebærer at samme mva-melding kan inneholde to ulike satser.

Som følge av dette legger skatteetaten inn et spenn i mva-meldingens post 5 og 16 for hele perioden fram til og med årstermin 2020 med innleveringsfrist 10. mars 2021, som kan håndtere bruk av begge satsene. Dette innebærer at merverdiavgiften ikke beregnes automatisk ut ifra beregningsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder for kompensasjonsmeldingen.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Finansdepartementet legger til grunn at staten ikke har anledning til å la selgeren beholde differansen mellom ny og gammel sats i tilfeller der det benyttes feil sats ved faktureringen. Tilsvarende må gjelde for kjøperen, slik at det ikke kan gis fradrag for beløp oppgitt på fakturaen ut over gjeldende sats på leveringstidspunktet.

Hvis levering er skjedd etter 1. april 2020, skal leverandøren kontaktes for retting på vanlig måte med kreditnota og ny faktura med riktig sats.

I forbindelse med skatteetatens prioriteringer av sin kontrollaktivitet, vil etaten se hen til de utfordringer dagens situasjon innebærer for de næringsdrivende.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Dersom du ønsker bistand er vi tilgjengelige:

 

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.