MVA og avgift i Statsbudsjettet 2019_ny

Regjeringen foreslår ingen endringer av merverdisatsene for 2019.

Merverdiavgift: Ingen endring er foreslått

Den generelle avgiftssatsen på 25 % fastholdes, næringsmiddelsatsen på 15 %, lav sats på 12 % og nullsatsen likeså.

Nullsatsen gjelder blant annet for trykte bøker, tidsskrifter og aviser. Det er imidlertid i dag ikke nullsats på elektroniske tidsskrifter og bøker. Regjeringen vil foreslå å innføre et avgiftsfritak også for denne gruppen med virkning fra 1. juli 2019.

Les også: Statsbudsjettet 2019 – oppsummering

Særavgifter

Særavgifter ilegges nærmere bestemte varer. På importerte varer vil varens verdi, toll og eventuelle særavgifter utgjøre beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Engangsavgift på motorvogn og vrakpantavgift

Forslaget inneholder endring i engangsavgift for motorsykler og drosjer. I tillegg foreslås innføring vrakpantavgift for lastebiler, motorsykler, mopeder og campingvogner.

Vrakpantordningen, som i 2018 er på kr 3 000, er finansiert gjennom vrakpantavgiften som er en komponent i engangsavgiften. Oppsummert er avgiften foreslått slik:

  • Mopeder og motorsykler kr 500
  • Campingvogner kr 3 000
  • Lastebiler kr 5 000

I Jeløya-plattformen fremgår det at fordelene for elbiler når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift skal videreføres i hele stortingsperioden. Forslaget innebærer derfor ingen endringer for elbiler.

Verdens høyeste brus-avgift er beholdt

Forslaget inneholder reversering av sukkeravgiften, men når det gjelder brus og saft foreslås det at avgiften fastholdes.

Samtidig fastholdes toll og avgiftsfritaket for varer over landegrensen med verdi under 350 kroner. Siden 350 kroner-grensen ble oppjustert i 2016 har vi fått en tredobling i kjøp over landegrensen.

Avgift på elektrisk kraft: Bitcoinutvinnere får beholde lav sats

Forslaget innebærer en utvidelse av hvem som skal omfattes av redusert sats. Det foreslås at virksomheter som driver produksjon eller omforming av energiprodukt generelt omfattes av den reduserte satsen i elavgiften.

Ordinær sats for 2018 er 16,68 øre per kWh. Satsen er foreslått uendret, men satsen for industri er foreslått endret med ett tillegg på 0,5 øre per kWh.

Satsen for industri er i 2018 kr 0,48 øre per kWh, men forslaget innebærer en økning med kr 0,5 øre per kWh.

Flypassasjeravgift foreslått endret

For flyreiser utenfor europeiske land medfører forslaget at flypassasjeravgiften økes fra dagens sats på kr 83 til kr 200. For øvrige flyreiser, inntil 2 500 km, skal avgiften reduseres til kr 75.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2019 – oppsummering