Merverdiavgift i statsbudsjettet 2020

Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatte- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her er de viktigste endringsforslagene innen merverdiavgift.

Avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen) foreslås opphevet

Avviklingen vil innebære at det skal betales merverdiavgift og eventuell særavgift fra første krone på varer som innføres til Norge. Ansvaret for å beregne og betale merverdiavgift legges på den utenlandske selgeren eller formidleren (markedsplassen, plattformen mv.), selv om varen er solgt fra utlandet.

Les også: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Eksisterende VOES-ordning (VAT on Electronic Services) foreslås utvidet til å gjelde utenlandske tilbydere av varer med verdi opp til 3 000 kroner. Det innebærer at formidlere som ved bruk av elektroniske grensesnitt (markedsplass, plattform, portal eller lignende) tilrettelegger for salg av varer til privatkunder, samt selgere som har nettbutikk, app-butikk e.l. som sender varer til forbrukere i Norge, gis mulighet til å registrere seg i en forenklet registreringsordning (VOSC – VAT On Small Consignment).

Tilbyderbegrepet avgrenses mot tilfeller der aktøren verken fastsetter de generelle vilkårene for salget, er involvert i betalingen eller er involvert i selve bestillingen eller leveringen av varen. Videre skal en aktør ikke anses som tilbyder der aktøren bare leverer én av følgende ytelser: gjennomføring av betaling, markedsføring av varer eller ren henvisning av kunder til andre grensesnitt der varene selges.

Registreringsplikten for utenlandske tilbydere vil følge dagens omsetningskrav på over 50 000 kroner over en 12-månedersperiode. Utenlandske tilbydere vil likevel få mulighet til å registrere seg selv om grensen ikke er passert, da det kan være en fordel at varene vil gå inn i det forenklede deklarasjonsløpet.

Ordningen vil imidlertid ikke gjelde salg av alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, restriksjonsbelagte varer og næringsmidler. For disse omsetningstypene vil den alminnelige deklarasjonsprosessen gjelde, hvor deklarert mottaker er ansvarlig for å betale merverdiavgift, toll og særavgifter. Også for disse varene vil avgiftsplikten gjelde fra første krone.

Som et ledd i å forenkle vareførselen vil fritaket for toll økes fra dagens 350 kroner til 3 000 kroner for sendinger som omfattes av den forenklede ordningen.

Ikrafttredelse

Det foreslås at den forenklede ordningen for varesendinger med verdi under 3 000 kroner trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Departementet budsjetterer med at endringen trer i kraft fra 1. april 2020.

For varer som ikke kan håndteres i den forenklede registrerings- og rapporteringsordningen, og som omfattes av gjeldende fritak for merverdiavgift, særavgifter, toll og deklarering for varer med verdi under 350 kroner, foreslår regjeringen at fritakene oppheves fra 1. januar 2020.

Enklere merverdiavgift med én sats

Et ekspertutvalg nedsatt av Regjeringen har tidligere i år foreslått å avvikle dagens ordning med reduserte mva-satser og fritak. Forslaget har vært på høring. Regjeringen foreslår ingen endringer i avgiftssystemet i retning av utvalgets konklusjoner. Finansdepartementet vil vurdere høringsinnspillene, og Regjeringen vil deretter komme tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering