MVA og avgift i statsbudsjettet.jpg

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen til 12 %, hvilket rammer særlig reiselivsnæringen. Årsavgift for kjøretøy foreslås erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og de tyngste el-bilene ilegges en engangsavgift.

Les også: Statsbudsjettet 2018 – oppsummering

Økning av lav sats fra 10 % til 12 %

Den lave merverdiavgiftssatsen på 10 % er foreslått økt til 12 %. Dette gjelder persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker, og store idrettsarrangement. Dette innebærer en maksimal prisøkning på 1,82 %. Merverdiavgiften beregnes etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for leveringen, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1. Dette gjelder også for varer og tjenester som er betalt før regelverket eller satsen ble endret. 

Bergings- og redningsfartøy under 15 meter

Omsetning av bergings- og redningsfartøy under 15 meter omfattes av fritaket. Nåværende fritak gjelder kun fartøy på minst 15 meter. Foreslått å tre i kraft med virkning fra inneværende år; 1. januar 2017. 

Avgiftsunntatte arrangementer i regi av veldedige og allmennyttige institusjoner

Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoners omsetning av varer ved enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer er unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten forutsatt at arrangementet ikke varer mer enn tre dager. Det foreslås utvidelse av unntaket til å gjelde for arrangementer på inntil fire dager. 

Harmonisering av virksomhetsbegrepet for små skogbruk

Regjeringen foreslår en harmonisering av merverdiavgiftspraksis og skattepraksis ved vurderingen av om små skogbruk driver næringsvirksomhet. Etter omleggingen av virksomhetsvurderingen for skog etter skatteloven er det flere små skogbruk som ikke lenger anses å drive næringsvirksomhet. Etter merverdiavgiftsloven anses derimot flere av disse skogbrukene fortsatt for å utøve næringsvirksomhet, slik at de har rett og plikt til å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Departementet foreslår å gjennomføre en tilsvarende endring av forvaltningspraksis for virksomhetsvurderingen for skog etter merverdiavgiftsloven som for skatteloven.

Det foreslås en overgangsregel som innebærer at registrerte virksomheter som blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret som følge av ny forvaltningspraksis for virksomhetsvurderingen, unntas fra plikt til å justere inngående merverdiavgift for kapitalvarer som er anskaffet før 1. januar 2018. 

Særavgifter - bil

Engangsavgiften for hybridbiler endres, og avgiftsfritaket for el-biler avvikles. Det foreslås at årsavgiften legges om til en avgift på trafikkforsikring, og at el-biler får fritak for omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. 

Tunge el-biler (vekt over to tonn) ilegges dermed engangsavgift. 

MVA for elektroniske tidsskrift

Regjeringen mener at det ikke bør innføres merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og enkeltartikler. Mva-fritaket gjelder med andre ord fortsatt kun elektroniske nyhetstjenester.

Ta kontakt med oss

Ønsker du å prate med oss om MVA og avgift? Fyll ut skjemaet nedenfor så kommer vi raskt tilbake til deg.