<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
MVA og særavgifter i statsbudsjettet 2021

MVA og særavgifter i statsbudsjettet 2021

Få med deg de viktigste endringene innen merverdiavgift og særavgifter i statsbudsjettet 2021.

 

Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Her er de viktigste endringsforslagene innen MVA og særavgifter.

Les også: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Merverdiavgift

Reglene for tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet endres

Etter dagens regler skal faktura utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, og senest en måned etter utløpet av den alminnelige MVA-terminen. Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokument utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført. For de fleste virksomheter består hver termin av to kalendermåneder.

Merverdiavgiften skal oppgis i skattemeldingen for den terminen fakturaen utstedes, og innberettet merverdiavgift forfaller til betaling én måned og ti dager etter utløpet av terminen.

Reglene om tidfesting etter fakturadato medfører at entreprenørene pådras en likviditetsbelastning i en bransje hvor omtvistede beløp kan være svært høye og uenigheten ofte kan trekke ut i tid. Bygge- og anleggsnæringen opplyser at samlede omtvistede beløp i næringen er flere milliarder kroner årlig, og at det gjerne tar lang tid å løse tvistene.

Det er i utgangspunktet ikke adgang til å avvente fakturering eller kreditere allerede fakturerte beløp grunnet uenighet mellom partene. Fakturaprinsippet innebærer dermed at merverdiavgiften ofte er en del av den likviditetsbelastningen entreprenørene utsettes for når oppdragsgiveren bestrider kravet. 

Det foreslås nå å åpne for å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. Dette skal inntas som et alternativ til dagens system om å utstede salgsdokument i samsvar med arbeidets fremdrift. Merk at entreprenøren da skal kunne velge å fakturere enkelte krav i samsvar med fremdriften, mens øvrige krav faktureres først når arbeidet er fullført. Med de nye reglene vil entreprenøren kunne unnlate å fakturere et omtvistet krav underveis i prosjektet. 

Samtidig oppstilles en plikt til å utstede faktura dersom det faktisk mottas en delbetaling som knytter seg til utført arbeid eller materialer som er tilført kontraktsgjenstanden.

Tidspunktet for fullføring

Når man åpner for å avvente fakturering til arbeidet er fullført, oppstår det fort spørsmål om når noe faktisk er «fullført». Utgangspunktet vil være at arbeidet alltid er fullført på det tidspunktet oppdragsgiveren tar i bruk kontraktsgjenstanden. Samtidig vil fullføringstidspunktet i denne sammenheng kunne komme tidligere. I de fleste tilfeller vil overtakelsen utgjøre tidspunktet for fullføring, gjerne i sammenheng med overtakelsesforretningen.

De samme prinsipper skal legges til grunn også ved delovertakelser. Overtakelse av ett av flere bygg i en større kontrakt vil innebære at den overtatte delen må anses fullført. Det samme vil gjelde dersom oppdragsgiveren tar i bruk deler av kontraktsgjenstanden. 

Vil du vite mer om dette? Delta på EiendomsForum 15. oktober! Les mer her.

Særavgifter

Tobakksavgift

Det foreslås at avgiftssatser på tobakksvarer prisjusteres. Avgiften har kun vært prisjustert siden 2011, slik at satsene reelt sett er uendret disse årene. Denne strategien fortsetter Regjeringen altså for 2021.

Når det gjelder e-sigaretter, som mange EU-land allerede har avgift på, tas det sikte på å sende et forslag om avgift på høring i høst. Man tar sikte på å fremme endringsforslag for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021, hvor man kan vente avgift både på e-sigaretter og ev. andre nye nikotinvarer.

Toll på roser fra Kenya

Kenya er i dag det største leverandørlandet av roser til Norge, fulgt av Etiopia og Tanzania. Tollpreferansesystemet for utviklingsland (Generalized System of Preferences, GSP) innebærer at bl.a. Norge gir utviklingsland bedre markedstilgang for deres varer.

Per i dag har roser fra Kenya samme tollsats som roser fra EU og EFTA-landene i sommerhalvåret. Hvis Kenya som forventet endrer status fra lavinntektsland til et såkalt GSP+-land i det norske tollregelverket, får roser fra Kenya en toll på 150 pst. i sommerhalvåret, mens roser fra f.eks. Etiopia og Tanzania fortsatt er tollfrie hele året.

Forslaget er nå at det er null toll på avskårne roser fra alle GSP+-land i sommerhalvåret. Av hensyn til forutsigbarhet både for roseeksportører i Kenya og norske importører, ble dette varslet allerede i fjorårets reviderte budsjett, hvilket nå altså følges opp.

CO2-avgiften

De lave satsene i CO2-avgiften på naturgass og LPG, elavgiften og grunnavgiften økes slik at de samsvarer med minstesatsene i energiskattedirektivet.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.