<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Fradragsrett for MVA ved utbygging av boligfelt avhenger av om utbygging skjer i privat eller offentlig regi. Urettferdig forskjellsbehandling?

mva_utbygging_av_boligfelt.jpg

En offentlig utbygger av infrastruktur til boligfelt får tilbake merverdiavgift. En privat utbygger nyter ikke godt av denne ordningen og får høyere kostnader. Reglene kan med fordel forenkles.

En kommune eller fylkeskommune vil få tilbake merverdiavgift ved opparbeidelse av infrastruktur som vei, vann og avløp ved utbygging av boligfelt. Dette kan skje på to måter:

  • i egenskap av etatens bruk av tiltaket i avgiftspliktig virksomhet, noe som gir fradragsrett etter merverdiavgiftsloven
  • som refusjon etter kompensasjonsloven.

For private utbyggere er det i utgangspunktet stikk motsatt, og inngående merverdiavgift vil bli endelig belastet utbyggeren. Konsekvensen er at kostprisen blir 20 prosent høyere.

Flere detaljer om fradragsrett for mva finner du i denne guiden.

Modeller til hjelp

For å avhjelpe situasjonen, er det i hovedsak to anerkjente modeller som benyttes:

  • anleggsbidragsmodellen
  • justeringsmodellen

I anleggsbidragsmodellen er kommunen eller fylkeskommunen formell og reell utbygger, hvor utbygger yter et bidrag for oppføringskostnadene. Kommunen/fylkeskommunen får så inngående merverdiavgift refundert.

I justeringsmodellen er det utbygger som anskaffer anlegget og overfører dette vederlagsfritt til kommune eller fylkeskommune ved ferdigstillelse. Utbygger inngår avtale med entreprenør, men har ingen fradragsrett for inngående mva ettersom denne normalt ikke har avgiftspliktig omsetning. Kommunen kan så overta anlegget vederlagsfritt og kreve fradragsføring av inngående merverdiavgift etter justeringsreglene med 10 prosent hvert år i 10 år. Fradragsføringen blir gjort på bakgrunn av en justeringsavtale med utbygger, der partene må enes om hvor mye utbygger skal få utbetalt fra kommunen av tilbakebetalt merverdiavgift.

Uheldig skille

Et slikt skille i regelverket er både kunstig og uheldig.

Kunstig fordi sluttbruken er den samme, og man burde derfor ikke skille mellom hvem det er som har ført opp anlegget.

Uheldig fordi modellene er ressurskrevende, har mange feller og i tillegg praktiseres ulikt over hele landet.

Merverdiavgift er et nasjonal anliggende og bør derfor reguleres sentralt. Det kan ikke overlates til kommunene om slike avtaler skal inngås, hva innholdet i avtalene skal være og hva kostnaden skal bli for den enkelte utbygger.

Magnus Legal kan hjelpe deg med skatt og avgift for fast eiendom.

Harmonisering

Det bør derfor skje en harmonisering av regelforståelsen for fradragsretten ved oppføring av offentlig infrastruktur.

Videre er det vanskelig å se noen god begrunnelse for hvorfor fradragsretten avhenger av om utbygging skjer i privat eller offentlig regi. Alternativt bør det arbeides for at slike tjenester kan faktureres avgiftsfritt fra entreprenør til utbygger.

Inntil slik regelendring blir gjennomført må utbygger forholde seg til et relativt komplisert og vilkårlig regelverk.

For å få tilgang til en mer detaljert beskrivelse av regelverket, kan du laste ned mva-guiden.

Last ned gratis guide   MVA-fradrag i utbyggingsprosjekter  

Artikkelen ble publisert i juni 2017, oppdatert 7. august 2019. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.