<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
avgift på oppdrettsfisk

Nå kommer avgiften på oppdrettsfisk

Få med deg de viktigste endringene for oppdrettsbransjen i statsbudsjettet 2021.

 

Regjeringen vil innføre avgift på slaktet oppdrettsfisk. Dette er en ny avgift, en produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

Avgiften blir kategorisert som en særavgift, og inntektene vil derfor tilfalle statskassen – ikke kommunene eller fylkeskommunene.

Denne avgiften må anses som et kompromiss fra Regjeringen i og med at Havbruksskatteutvalgets forslag om grunnrente ble nedstemt av Stortinget.

Les også: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Vi antar at den nye avgiften vil kunne stimulere til utflytting samt til at oppdrettsanleggene legges på land.

Størrelsen på avgiften og når skal den rapporteres og betales:

Avgiften skal være NOK 0,40 per kilo sløyd fisk. Med sløyd fisk menes fisk uten innvoller, men med hode.

Avgiften skal beregnes når fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land, så lenge fisken er produsert i Norge av en avgiftspliktig virksomhet med akvakulturtillatelse.

Særavgiftssystemet er basert på egenfastsetting fra de avgiftspliktige slik at den avgiftspliktige selv må kvalitetssikre avgiftsgrunnlaget og innbetale skyldig avgift. Ved utløpet av hver måned eller hvert kvartal sendes skattemelding til skattemyndighetene, hvor skyldig avgift for gjeldende skattleggingsperiode innrapporteres. For denne avgiften legges det opp til at skattemeldingen skal innleveres og avgiften betales den 18. januar 2022 for avgift som gjelder 2021.

Hvem gjelder avgiften for?

Avgiften pålegges alle innehavere som har tillatelser til produksjon av fisk i medhold av akvakulturloven. Dette gjelder alle oppdrettere med anlegg i norsk territorialfarvann. Det vil si alt oppdrett innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen. Med andre ord vil ikke norske innehavere av anlegg i utlandet være berørt av avgiften.

Akvakulturloven gjelder produksjon og anlegg ment for akvakultur i sjøen. Loven omfatter således ikke installasjoner og anlegg ment for akvakultur som lagres på land. Oppdrettsanlegg på land blir ikke berørt av avgiften.

Andre avgiftsendringer for oppdrett og fiskeflåten

Kontroll- og tilsynsavgiften (sektoravgift), som skal dekke Fiskeridirektoratets utgifter til tilsyn og kontroll med akvakulturanlegg, økes. I dag dekker sektoravgiften om lag 80 % av kostnadene, og Regjeringen vil øke avgiften slik at 100 % av kostnadene dekkes.

Det innføres også en sektoravgift for fiskeflåten og satsen skal utgjøre 0,22 prosent av førstehåndsomsetningen i 2021. Fartøy under 15 meter fritas imidlertid for avgift i innføringsåret.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.