<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nye lover og regler fra 1. januar 2022

Nye lover og regler fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 har det trådt i kraft en rekke nye og endrede lovregler. For deg som skal kjøpe eller selge bolig er det viktig å merke seg endringer i avhendingslova, som pålegger selger langt større plikt til å gi opplysninger enn tidligere. Ellers er det særlig på skatteområdet det er flest nyheter. Vi oppsummerer kort de viktigste endringene innenfor fagområdene vi arbeider.

Arbeidsrett

Fra årsskiftet trådte en rekke bestemmelser som skal bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i kraft. Det gjelder blant annet krav om at lønn mv. skal betales via bank.

Formuesskatt

Bunnfradraget i formuesskatten for enslige er økt fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000. For ektefeller er det økt fra kr 3 000 000 til kr 3 400 000. Samtidig er formuesskatten økt fra 0,85% til 0,95%. For enslige med formue på over kr 20 000 000, og over kr 40 000 000 for ektefeller, er det innført en sats på 1,1%.

Videre er retten til bunnfradrag for den kommunale delen av formuesskatten utvidet. Det er nå slik at alle personlige skattytere har krav på fradraget, uansett om de bor i riket eller ikke.

For aksjer og andre driftsmidler er verdsettelsen økt fra 55% til 75% for 2022. Verdsettelsen er også økt for dyrere primærboliger, som skal verdsettes til 50% for den del av boligens verdi som er over kr 10 000 000. For sekundærboliger er verdsettelsen endret fra 90% til 95%, og for fritidsboliger er verdsettelsen økt med 25%.

Trinnskatt

Det er ikke gjort endringer for skattesatsene for trinn 1 og 2. For trinn 2 og 4 er satsen økt med 0,2%. Det er også innført et nytt trinn 5 for de med brutto lønn og annen personinntekt som overstiger kr. 2 000 000, der satsen er satt til 17,4%.

 

Trygdeavgift

Trygdeavgiften for næringsinntekt og lønn/trygd er også endret, der satsene reduseres med 0,2%. Den nedre grensen for å betale trygdeavgift er økt med kr 5000, til kr 64 650.

Diverse fradrag

Satsen for minstefradraget for pensjonsinntekt er økt fra 37% til 40%. Satsen for lønnsinntekt forblir uendret og utgjør fremdeles 46%.

Fradrag fagforeningskontingent er økt fra kr 3 850 til kr 5 800.

Satsen for jordbruksfradraget beholdes uendret, men rammen er økt fra kr 90 000 til kr 93 000 og det øvre fradraget fra kr 190 400 til kr 195 000. Samme grenser gjelder for reindriftsfradraget.

Fradraget for fiskere er økt til kr 154 000, fra kr 150 000, og det øvre fradraget for sjøfolk fra kr 80 000 til kr 83 000.

Fradraget for gave til frivillige organisasjoner har gått ned fra kr 50 000 til kr 25 000.

Elbiler i firmabilbeskatningen

Verdsettelsesrabatten for elbiler ved skattlegging av bruk av firmabil reduseres fra 40% til 20%. Det betyr at det ved fordelsberegning skal tas utgangspunkt i 80% av bilens listepris.

Les også:  Firmabil og skatt

Reisefradrag

Det har tidligere vært to ulike satser ved arbeidsreiser og besøksreiser for pendlere, som nå forenes med en felles sats på kr 1,65 pr kilometer.

Oppjusteringsfaktor for aksjeinntekter

Den tidligere oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter på 1,44 % endres til 1,6%.

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Det er gjort en betydelig reduksjon i maksimumsbeløpet for individuell sparing til pensjon, som er satt ned fra kr 40 000 til kr 15 000.

Endringer i skattlegging av ansattes kjøp av aksjer og opsjoner i arbeidsgiverselskapet

Det er ikke lenger adgang til å anse underkurs ved ansattes erverv av aksjer i arbeidsgivers selskap som en skattefri fordel.

Det er også gjort endringer for skattleggingen av ansattes kjøp av opsjoner i selskaper i oppstarts- og vekstfasen, der hverken tildelingen eller innløsningen av opsjonen utløser skatteplikt. Skatteplikten inntrer først ved realisasjon av aksjen. Ordningen kan benyttes av selskaper som ikke er børsnotert, og på en rekke andre vilkår for den ansatte.

Opplysningsplikt til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.

Fristene etter skatteforvaltningsforskriften og a-opplysningsforskriften er nå samkjørt. Videre gjøres det unntak for månedlig rapportering for de utenlandske ansatte som har trekkfritak, og det er vedtatt en forenkling for rapportering ved rammeavtaler.

Pensjon fra første dag og første krone

Fra 1. januar 2022, med en overgangsperiode frem til 30. juni 2022, er det innført et krav om pensjon fra første dag og første krone i private tjenestepensjonsordninger. Ansatte som er over 13 år og som har rapporteringspliktig lønn, skal meldes inn i ordningen.

Endringer i avhendingslova

For å sikre en bolighandel som i større grad ivaretar kjøpers interesser, er det gjort noen endringer i avhendingslova. Den viktigste er at det ikke lenger er adgang for selger til å ta «som det er» forbehold ved salg av fast eiendom.

Les bloggen her: Ny lov om kjøp og salg av fast eiendom trer i kraft – dette betyr det for deg

Rettsgebyr

Grunnsatsen for rettsgebyr er fra 1. januar 2022 på kr 1 223. Tidligere var det på kr 1 199. Rettsgebyr må betales av den som går til sak, eller av den som anker en rettsavgjørelse. Antall rettsgebyr som skal betales avhenger av hvilken type sak det gjelder. Eksempelvis er inngangsgebyret for å gå til sivil sak i tingretten 5 ganger grunnsatsen. Fra 1. januar 2022 tilsvarer det kr 6 115.

Oversikten her er ikke uttømmende, og vi har lagt vekt på endringer på fagområdene vi i Advokatfirmaet Magnus Legal AS spesialiserer oss på. For en komplett oversikt over alle aktuelle nye lover og regler se regjeringen.no

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

eBook_Cover_Bokettersyn

Bokettersyn og tilleggsskatt

Formålet med denne guiden er å gi deg informasjon om kontroll og straff i skattesaker. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.