Magnus Legal Miljøkrav i offentlige anskaffelser.jpg

Fra og med mai måned skal offentlige oppdragsgivere legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

Vi har nå fått en helt ny forskriftsbestemmelse om miljø i anskaffelsesregelverket. Nå må offentlige oppdragsgivere legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen. I forlengelsen av dette har altså oppdragsgiveren en plikt til å vurdere miljøkrav ved hver enkelt anskaffelse.

Miljøkrav i offentlige anskaffelser kan stilles på alle stadier i prosessen. Det betyr at oppdragsgiver kan stille miljøkrav både som

  • kvalifikasjonskrav
  • tildelingsvilkår
  • krav til de tekniske spesifikasjonene til en vare
  • krav til utførelse av en tjeneste

Her kan du laste ned en guide for korrekt gjennomføring av anbudskonkurranser.

Kvalifikasjonskrav

At du som oppdragsgiver stiller miljø som kvalifikasjonskrav betyr at leverandørene må oppfylle det aktuelle kravet for å få lov til å delta i den videre konkurransen. På dette stadiet i anskaffelsesprosessen vil det ofte være relevant å kreve attester, sertifikater eller lignende som dokumentasjon for at oppdragsgiver oppfyller miljøkrav som er relevante for den vare eller tjeneste som skal anskaffes.

Tildelingskriterier

Miljøkrav kan også benyttes som tildelingskriterium. Et tildelingskriterium sier noe om hva oppdragsgiver skal legge vekt på ved utvelgelse av tilbud. I den nye forskriftsbestemmelsen er det nå slått fast at dersom oppdragsgiver velger å bruke miljø som tildelingskriterium, bør dette vilkåret vektes minimum 30 prosent.

Dette får altså betydning for hvor stor vekt oppdragsgiver må legge på hensynet til miljø sammenlignet med andre tildelingsvilkår ved evalueringen av innkomne tilbud.

Noe påbud om at miljøkravet skal vektes så høyt, foreligger ikke. Derimot gir den nye bestemmelsen klare signaler om at det er lovgiverens anbefaling at miljøkrav skal vektlegges med minst 30 prosent.

Begrensninger

For deg som oppdragsgiver er det noen begrensninger i å stille miljøkrav i anbudskonkurranser.

I likhet med andre krav som stilles i anskaffelsesprosessen, må miljøkravene være relevante og proporsjonale i forhold til anskaffelsen. Dette betyr blant annet at miljøkravene må ha en saklig tilknytning til det som skal anskaffes.

I tillegg gjelder det generelle prinsippet om proporsjonalitet også her: Et krav om miljø kan ikke være mer omfattende og tyngende for leverandøren enn det anskaffelsens omfang og kompleksitet tilsier.

Utforming av tildelingsvilkåret «miljø»

Husk på at tildelingsvilkår må utformes på en måte som sikrer at alle leverandører forstår innholdet i kravet likt. Veldig ofte vil det ikke være tilstrekkelig å bare sette opp «miljø» som tildelingskriterium. Her bør oppdragsgiver forklare i konkurransedokumentene konkret hva som vektlegges under kriteriet.

Den nye bestemmelsen trådte i kraft 2. mai 2017. Vi finner likelydende bestemmelse i anskaffelsesforskriften, konsesjonskontraktforskriften og forsyningsforskriften.

Last ned gratis guide   Hvordan gjennomføre  anskaffelsesprosesser