Mva-avtaler ved oppføring av infrastruktur-595235-edited.jpg

Byrådet anbefaler at Oslo kommune skal ta seg betalt for å overta offentlige anlegg for VA. Om forslaget vedtas vil det få store konsekvenser – spesielt for utviklere av boligeiendommer.

Bruk av mva-avtaler ved oppføring av infrastruktur

Sommeren 2017 fremmet Byrådet i Oslo et forslag til vedtak om at Oslo kommune skal oppheve vedtaket fra 2014 om bruk av mva-avtaler ved oppføring av infrastruktur. Slike avtaler har blitt gjennomført enten gjennom anleggsbidragsmodellen eller justeringsmodellen. For begge modeller er resultatet at en ellers endelig momskostnad for privat utbygger avlastes helt eller delvis gjennom kommunens kompensasjonsrett. 

Last ned gratis guide: Den gode starten på utbyggingsprosjekter - om fradragsrett for merverdiavgift i eiendomsprosjekter

I vedtaket av 2014 skulle Oslo kommune: 

«legge til rette for bruk av merverdiavgiftsavtaler basert på anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen…» 

MVA-avtaler kun i markedssvake områder

Byrådet viser i forslaget til at slike mva-avtaler i hovedsak er formålstjenlig for mindre kommuner i «markedssvake områder». Med dette menes at utbygging ellers ikke ville blitt igangsatt grunnet liten interesse i markedet, altså at en mva-avtale kan tjene som incitament for å komme i gang. For Oslo skal ikke dette være en aktuell problemstilling.

Les også: Formuesskatt for utbyggere! 

Ny standardbestemmelse i utbyggingsavtaler

Det foreslås nå at det utarbeides en standardbestemmelse i utbyggingsavtaler hvor utbygger pålegges å fremlegge den nødvendige dokumentasjon for at kommunen kan kreve påløpt moms kompensert etter at infrastrukturen er overtatt. Samtidig oppheves altså vedtaket om å legge til rette for merverdiavgiftsavtaler. 

Oslo kommune sitter med alle kortene på hånden

En standardbestemmelse vil vanskelig kunne forhandles bort, og utbygger har da valget mellom å akseptere eller ikke å få bygge. Samtidig sitter utbygger igjen med momskostnaden og arbeidet med å oppfylle dokumentasjonskravene etter merverdiavgiftsloven og dens forskrift.  Oslo kommune estimerer på sin side med en kompensasjon på ca 200 millioner kroner som kan hentes inn over en tiårsperiode. 

Verst for de som utvikler boligeiendommer

Forslaget har størst konsekvenser for utviklere av boligeiendommer. At prisen på et prosjekt dermed uunngåelig øker tilsvarende utbyggers momskostnad vies ikke større oppmerksomhet i forslaget. At utbygger sannsynligvis vil søke å velte kostnaden over på boligkjøpere er heller ikke nevnt. Det kan jo tenkes at kommunen håper at utbygger heller vil redusere sin margin og bære kostnaden selv. 

Les også: Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Det er ikke klart når Bystyret vil behandle saken, men Byutviklingskomiteen stiller seg i vedtak av 21.9.2017 bak forslaget. 

Merverdiavgift i eiendomsprosjekter kan være komplisert. I utbyggings-prosjekter utgjør mva-kostnader 25 % av totale kostnader. Det er derfor viktig å innrette seg på en måte som gjør det mulig å få et optimalt fradrag for inngående merverdiavgift. 

Last ned gratis guide   MVA-fradrag i utbyggingsprosjekter  

Magnus Legal kan hjelpe deg med skatt og avgift for fast eiendom.