Personskatt i statsbudsjettet 2019

Den 8. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Her er de viktigste endringsforslagene innen personbeskatning.

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 % til 22 % fra 2019. Reduksjonen er relevant for både personer og selskaper.

Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for utbytte som personer mottar fra 1,33 i 2018 til 1,44 i 2019. I praksis betyr dette at aksjeutbytte og aksjegevinst vil skattlegges med 31,68 % fra januar 2019.

Uten å øke oppjusteringsfaktoren ville en person som arbeider i eget selskap foretrukket å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte – og ikke som lønn. Ved å øke oppjusteringsfaktoren reduseres motivet for slik «inntektsskifting».

Oppjusteringen av utbytteskatten er også en følge av at skatteletten på ett prosentpoeng kun er ment å komme selskapene - og ikke aksjonæren - til gode. Skattelettelsen tas igjen ved utdeling av utbytte til fysisk aksjonær. 

Les også: Statsbudsjettet 2019 – oppsummering

Skal du ta ut utbytte før årsskifte?

I 2018 er effektiv utbytteskatt 30,59 %, og du bør vurdere om du skal ta ut utbytte før årsskiftet for å slippe ekstraskatten neste år.

Generelt er dette kun fornuftig dersom du har tenkt å benytte pengene på privat forbruk eller investeringer. Merk at du også kan revidere en mellombalanse per for eksempel 30. november 2018 og således få med deg utbyttegrunnlaget for 2018. Dersom dette er aktuelt bør du også se på effekten ekstraordinært utbytte vil ha på formuesskatten.

Oppjustert trinnskatt

Trinnskatten, som i 2016 erstattet toppskatten, skal ytterligere justeres opp i forbindelse med at den alminnelige skattesatsen reduseres fra 23 % til 22 %.

Innslagspunktene justeres også opp i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen. Samlet sett vil reduksjon av den alminnelige skattesatsen og økning av trinnskatten gi noe lavere marginalskatt for de aller fleste. Hvor stor skattebesparelsen blir for den enkelte avhenger også av hvor store fradrag man har, ettersom verdien av fradragene reduseres sammen med reduksjonen i den alminnelige inntektsskattesatsen. 

For 2019 er trinnskatten som følger:

 • Trinn 1: Inntekt mellom 174 500 til 245 650, skattlegges med 1,9 %.
 • Trinn 2: Inntekt mellom 245 650 og 617 500 skattlegges med 4,2 %.
 • Trinn 3: Inntekt mellom 617 500 og 993 300, skattlegges med 13,2 %.
 • Trinn 4: Inntekt fra 993 300 og over, skattlegges med 16,2 %. 

Endringer i fradrag

 • Den øvre grense i minstefradraget foreslås å økes fra kr 97 610 til kr 100 800.
 • Minstefradrag for pensjonsinntekt foreslås å økes fra kr 83 000 kr 85 050.
 • Personfradraget foreslås å øke fra kr 54 750 til kr 56 550.

Følgende fradrag foreslås også endret: 

 • Bunnfradraget i reisefradraget foreslås økt fra kr 22 350 til kr 22 700.
 • Det maksimale fradragsbeløpet for pensjonsinntekt settes til kr 30 000. 

Følgende fradrag videreføres uendret:

 • Fagforeningsfradraget
 • Nedre grense for å betale trygdeavgift
 • Kilometersatsene i reisefradraget
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
 • Jordbruksfradraget
 • Foreldrefradrag
 • Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
 • Særfradrag for enslige forsørgere
 • Fiske- og sjømannsfradrag
 • Maksimal årlig sparing av BSU 

Endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser

Det foreslås at det innføres en grense for skattefrie personalrabatter som settes til kr 7 000, mens skattefri overtidsmat settes til kr 200.

Kildeskattordning for utenlandske arbeidstakere

Se Internasjonal selskaps- og personskatt i statsbudsjettet for 2019.

Skattefrie satser ved kostdekning på dagsreiser innenlands

Ansatte som reiser i tjeneste for staten, har særavtaler om dekning av utgifter på reiser i form av krav på å få dekket utgifter som påløper på grunn av reisen.

Privat arbeidsgiver kan i arbeids- eller tariffavtale avtale at de bruker hele eller deler av statens reiseregulativ. Forslaget til endringer vil derfor få betydning for andre enn bare ansatte i staten.

Det forslås at de skattefrie satsene for kostdekning på innenlandsreiser uten overnatting reduseres:
- Reiser fra og med seks timer og til og med tolv timer foreslås endret til kr 200
- Reiser over 12 timer uten overnatting foreslår endret til en sats på kr 400 per døgn.
Dette innebærer en reduksjon på henholdsvis kr 97 og kr 152.

Det vil være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Endringen er begrunnet i å gi bedre samsvar mellom skattefrie satser for kostgodtgjørelse på dagsreiser og skattefrie satser for kostgodtgjørelse ved overnatting på hotell.

Endringer i øvre beløpsgrense i reisefradrag utenfor EØS

Se Internasjonal selskaps- og personskatt i statsbudsjettet for 2019.

Arbeidsgivers plikter når ansatt mottar tips

Tips er etter gjeldende regelverk å regne som skattepliktig inntekt, men har i stor grad vært unntatt fra alminnelig arbeidsgiveravgiftsplikter.

Den ansatte skal etter dagens regelverk selv rapportere tips i skattemeldingen.

Regjeringen foreslår at arbeidsgivere skal rapportere tipsen, trekke forskuddsskatt samt betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

For å bedre muligheten for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende, foreslås det å øke skattefavorisert sparing til pensjon for næringsdrivende. I dag kan fradraget maksimalt utgjøre 6 pst. av beregnet personinntekt fra næring mellom 1 G og 12 G. Den nye satsen som nå foreslås er 7 pst.

Aksjesparekonto - Utvidelse til også å gjelde utbytte

Ordningen med aksjeparekonto ble innført i 2017, og innebærer at personlige skattytere kan utsette gevinstbeskatning på børsnoterte aksjer og enkelte verdipapirfond hjemmehørende i EØS.

Utbytte har til nå ikke vært en del av ordningen og er skattlagt ved utdeling.

Forslaget er at utbytte og gevinster i utgangspunktet bør behandles på samme måte skattemessig ved å utvide dagens ordning slik at den også omfatter utsatt beskatning av utbytte. Det vil si at utbytte fra verdipapirer på en aksjesparekonto ikke skattlegges løpende, men skal inngå på kontoen og skattlegges når midlene tas ut av kontoen.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2019 – oppsummering