<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
personskatt i statsbudsjettet 2021

Personskatt i statsbudsjettet 2021

Få med deg de viktigste endringsforslagene innen personskatt i statsbudsjettet 2021.

 

Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Her er de viktigste endringsforslagene innen personbeskatning.

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22% i 2021.

Oppjusteringsfaktoren for utbytte som personer mottar forblir uendret og er på 1,44 i 2021. Dette betyr at aksjeutbytte og aksjegevinst vil skattlegges med 31,68%.

Det er ikke foreslått endringer av skatt på alminnelig inntekt for personer.

Les også: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Endring i trinnskatt – høyere innslagspunkter og lavere satser

Trinnskatten, som i 2016 erstattet toppskatten, er foreslått justert. Det betyr at satsene på de to laveste trinnene i trinnskatten reduseres og innslagspunktene økes for alle trinn.

Innslagspunktene justeres opp 2,2% for trinn 1, 2 og 4 og 1,8 % for trinn 3. Samlet sett vil reduksjon i skattesatsen og økning av innslagspunktet for trinnskatten gi noe lavere marginalskatt for de aller fleste.

For 2021 er trinnskatten foreslått som følger:

  • Trinn 1: Inntekt mellom NOK 184 800 og NOK 260 100, skattlegges med 1,7%.
  • Trinn 2: Inntekt mellom NOK 260 100 og NOK 651 250 skattlegges med 4,0%.
  • Trinn 3: Inntekt mellom NOK 651 250 og NOK 1 021 550, skattlegges med 13,2%.
  • Trinn 4: Inntekt fra NOK 1 021 550 og over, skattlegges med 16,2 %. 

Marginalskatten for inntekt over NOK 1 021 550 forblir således på 38,2%, og medregnet medlemsavgiften til folketrygden blir marginalskatten 46,4%.

Endringer i fradrag

Minstefradrag og personfradrag: 

  • Den øvre grense i minstefradraget foreslås å økes fra NOK 104 450 til NOK 106 750. Samtidig er det også foreslått å endre prosentsatsen fra 45% til 46%
  • Minstefradrag for pensjonsinntekt foreslås å økes fra NOK 87 450 til NOK 88 700. Prosentsatsen er foreslått å øke med 1% fra 31% til 32%
  • Personfradraget foreslås økt fra NOK 51 300 til NOK 52 450.

Justeringene som er foreslått er i tråd med en anslått lønnsvekst på 2,2% og forventet vekst i ordinær alderspensjon på 1,4%

Følgende fradrag foreslås også endret: 

  • Bunnfradraget i reisefradraget, som foreslås økt fra NOK 23 100 til NOK 23 900 innebærer en liten skatteøkning.
  • Særskilt skattefradrag for pensjonister er foreslått økt fra NOK 32 330 til NOK 32 620 samtidig som innslagspunkt for nedtrapping trin 1 økes fra NOK 204 150 til NOK 206 050 og trinn 2 økes fra NOK 306 300 til NOK 310 700
  • Nedre grense for å betale trygdeavgift er foreslått økt fra NOK 54 650 til NOK 59 650.

Følgende fradrag videreføres uendret:

  • Fagforeningsfradraget
  • Kilometersatsene i reisefradraget
  • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
  • Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter
  • Foreldrefradrag
  • Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms
  • Særfradrag for enslige forsørgere
  • Fiske- og sjømannsfradrag

Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere

Kildeskattesatsen for utenlandske arbeidstakere forblir uendret på 25 %. Satsen er 16,8% for personer som ikke er medlem i norsk folketrygd etter EØS forordning eller trygdeavtale.

Det fremmet nå forslag om at personer under 17 år og over 69 år som skal betale redusert sats i henhold til folketrygdloven også skal omfattes av unntaket.

Denne kildeskatteordningen ble innført i 2019. Vår erfaring er at den er lite benyttet på grunn av mange begrensninger, samt at enkelte skattefrie naturalytelser blir skattepliktige om man velger kildeskatteordningen.

BSU – Boligsparing for ungdom

Den årlige maksimale boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) foreslås økt fra NOK 25 000 til NOK 27 500. Dette utgjør en økning på 10%. Fradragssatsen holdes imidlertid uendret på 20%. Det er ikke foreslått endring i maksimalt sparebeløp.

Imidlertid foreslås at BSU-skattefradraget ikke lenger skal gis til ungdom som allerede eier bolig.

Endringer i naturalytelser og skattefrie fordeler

  • Maksimal verdi av skattefrie gaver mottatt i arbeidsforhold foreslås økt fra NOK 2 000 til NOK 5 000.
  • Satsen for skattefri fordel ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet er foreslått økt fra NOK 5 000 til NOK 7 500 samtidig som satsen økes fra 20% til 25%. Forslaget begrunnes med et ønske om å stimulere ansatte til å bli medeier i bedriften de jobber i.
  • Regjeringen har fremmet forslag om å innføre skattefritak for arbeidsgivers dekning av influensavaksine og fremtidige pandemivaksiner.

Oppjusteringsfaktor for renteinntekt fra aksjeselskap

Renteinntekt som aksjonær mottar fra selskapet skattlegges to ganger. Først med 22% av inntekten og deretter på ny med 22% inntekten redusert med skattesatsen. Denne siste skattleggingen har så langt ikke vært oppjustert med den samme oppjusteringsfaktoren som gjelder for aksjeinntekter. Samlet sett har det derfor de siste vært skattemessig gunstigere å finansiere egne aksjeselskap ved å gi lån enn ved å skyte inn egenkapital i selskapet.

For at disse to finansieringsformene skal være mer likestilte, foreslås det at også den andre beskatningen av renteinntektene skal skje ved at inntekten oppjusteres med den samme oppjusteringsfaktor for aksjeinntekt som er 1,44.

Forfall for forskuddsskatt

Regjeringen har foreslått å endre dato for betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere Nye forfallsdatoer er foreslått å være

  • 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember

Regjeringen begrunner endringen med at dette vil være mer sammenfallende med at inntekten er opptjent når skatten forfaller.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.