<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Personskatt i Statsbudsjettet 2023

Personskatt i Statsbudsjettet 2023

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Her er de viktigste forslagene som gjelder personskatt.

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Her er de viktigste forslagene som gjelder personskatt.

 Endringene vil ha virkning fra og med inntektsåret 2023.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Lønnsbeskatning

Vanlig lønn ilegges

  • (a) skatt på alminnelig inntekt,
  • (b) trinnskatt samt
  • (c) medlemsavgift til folketrygden.

Den maksimale skatte- og avgiftssatsen for lønnsmottaker være 47,4 % i 2023. Maksimalskatten er uendret fra 2022, men på grunn av reduksjonen på 0,1 prosentpoeng i trygdeavgiften og tilsvarende økning i de høyeste tinnskattene er det en liten skattelette til de med inntekt lavere enn ca. NOK 640 000.

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å beholde skattesatsen på alminnelig inntekt uendret med 22 %.

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt som beregnes av samlet personinntekt. Den består av fem trinn. Satsene øker for hvert innslagspunkt i de ulike trinnene. Etter justeringer på innslagspunktene og satsene er trinnskatten som følger:

Trinn

Lønnsinntekt

Trinnskattesats

 

Opp til NOK 198 350

0,0 %

1

Fra NOK 198 350 til NOK 279 150

1,7 %

2

Fra NOK 279 150 til NOK 644 700

4,0 %

3

Fra NOK 644 700 til NOK 969 200

13,5 %

4

Fra NOK 969 200 til NOK 2 000 000

16,5 %

5

Over NOK 2 000 000

17,5 %

 

For personlig skattyter i Troms og Finnmark fylke, med unntak av skattytere i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja, Sørreisa, Tjeldsund og Tromsø, er satsen i trinn 3 redusert til 11,5 %.

Utenlandske arbeidstakere - kildeskatteordning

Det foreslås å beholde skattesatsen på 25 % for arbeidstakere bosatt i utlandet som skattlegges etter den særlige kildeskatteordningen («pay as you earn»). Satsen reduseres til 17,1 %, dersom arbeidstakeren er fritatt fra å betale 7,9 % trygdeavgift til Norge.

Avgifter til Folketrygden

Trygdeavgiftssatsene for lønn reduseres fra 8,0 % til 7,9 %.

For selvstendig næringsdrivende reduseres trygdeavgiftsatsen fra 11,2 % til 11,1 %.

Om ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over NOK 750 000: Les mer i bloggen om bedriftsskatt

Reisefradraget økes

Bunnbeløpet i reisefradraget økes fra NOK 14 000 til NOK 14 400. Det foreslås å øke kilometersatsen fra NOK 1,65 per km til 1,70 per km.

Fradrag for og skattefri dekning av kost ved pendleropphold på brakke med kokemulighet

I 2018 ble det innført en begrensning i fradragsretten og mulighet til skattefri dekning av kost som følge av at pendlerboligen har kokemuligheter. Det ble begrunnet i at skattyter i begrenset grad vil ha merkostnader til kost dersom det er lagt til rette for å lage mat i pendlerboligen.

Regjeringen mener at man ikke kan sammenligne matlaging på brakke med matlaging hjemme. Det foreslås derfor at pendlere som bor på brakke, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av kost uavhengig av om det foreligger kokemuligheter.

Satsen for 2023 foreslås til NOK 177 per døgn.

Særskilte fradrag

  • Det maksimale fagforeningsfradraget økes med NOK 1 900 til NOK 7 700.
  • Personfradraget økes med NOK 14 850 til NOK 73 100.
  • Minstefradragene i lønn/trygd og pensjon videreføres på henholdsvis NOK 109 950 og NOK 90 800. Nedre grense for minstefradrag avvikles.
  • Fradraget for sjøfolk foreslås uendret, med øvre grense på NOK 83 000, og sats på 30%.
  • Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til NOK 20 550.


Elbil som firmabil

Les mer om elbil-skatt


Lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet (12-månedersregelen)

Departementet foreslår enkelte endringer i særregelen om fritak fra skatt av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet, den såkalte «12-månedersreglen».

Bestemmelsen har regler om antall tillatte oppholdsdager i Norge for å bli fritatt for skatt i Norge. Etter dagens regel kan opphold i Norge som utgangspunkt ikke overstige seks dager i gjennomsnitt hver hele måned.

Det foreslås å endre regelen slik at tillatte oppholdsdager i Norge beregnes innenfor hvert inntektsår, samt at vurderingen av om arbeidsoppholdet «hovedsakelig finner sted utenfor andre staters territorium også foretas innenfor hvert inntektsår.

Videre foreslås det en innstramning ved at lønnsinntekter i form av opsjonsfordeler i arbeidsforhold ikke lenger skal omfattes av ettårsregelen, og såldes skattlegges etter skattelovens alminnelige regler.

Les også: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.