<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Rekonstruksjon_ny midlertidig lov

Mulighet for rekonstruksjon – ny midlertidig lov

Som følge av koronautbruddet fattet Stortinget 24. april 2020 vedtak om en ny midlertidig lov om rekonstruksjon.

Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av koronapandemien.

Som følge av utbruddet av covid-19 fattet Stortinget 24. april 2020 vedtak om en ny midlertidig lov om rekonstruksjon. Loven trer i kraft 11. mai. Loven oppheves igjen 1. januar 2022.

Hva er rekonstruksjon?

Den midlertidige loven vil hovedsakelig komme til anvendelse i stedet for reglene om gjeldsforhandlinger etter konkursloven.

Rekonstruksjonsreglene i den midlertidige loven skal sikre mer effektive gjeldsforhandlinger enn vi har i dag. I dag åpnes det svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Dette skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent.

Begrepet rekonstruksjon er benyttet i den midlertidige loven i stedet for gjeldsforhandlinger for å skille reglene fra reglene om gjeldsforhandling etter konkursloven. Formålet med en ny terminologi er også å understreke at det må gjøres en nødvendig omlegging av virksomheten og måten den drives på, hvor en sanering av gjelden bare er en del av løsningen.

Effektive rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme, i større grad kan reddes og arbeidsplasser og verdier sikres. Formålet med loven er å avhjelpe økonomiske problemer som følge av covid-19 utbruddet.

Se også nettsiden: Konkurs, insolvens og restrukturering

I hvilke situasjoner er det aktuelt med rekonstruksjon?

Skyldner kan selv begjære åpnet rekonstruksjonsforhandling. Begjæringen skal fremsettes skriftlig for tingretten. Det vil være tilstrekkelig for å åpne rekonstruksjonsforhandling etter begjæring fra skyldneren at skyldneren «har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer».

Loven legger dermed til rette for at det kan åpnes rekonstruksjonsforhandling på et tidspunkt hvor skyldneren fortsatt har noen likvide midler. Det er altså ikke krav om at virksomheten er illikvid eller insuffisient. Med illikvid menes at man ikke kan betale løpende forpliktelser etter hvert som de forfaller. Med insuffisient menes at man har mer gjeld enn eiendeler.

For en kreditor er vilkåret for å begjære rekonstruksjonsforhandling strengere. Kreditoren må sannsynliggjøre at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Skyldner kan imidlertid avslutte en rekonstruksjonsforhandling uten at konkurs åpnes, ved å godtgjøre solvens.

Retten skal straks, etter at den har avsagt kjennelse om åpning av rekonstruksjonsforhandling, oppnevne en rekonstruktør og et kreditorutvalg. Rekonstruktøren skal være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling.

Se også vår oversikt for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Begrenser adgangen til å åpne konkurs

Den midlertidige loven begrenser adgangen til å åpne konkurs. Når en rekonstruksjonsforhandling blir åpnet, kan skyldnerens bo ikke tas under konkursbehandling. Dette gjelder når fordringen skriver seg fra tiden før rekonstruksjonsforhandlingen ble åpnet. Dersom en konkursbegjæring er fremsatt, men ikke tatt til følge på tidspunktet da skyldnerens begjæring om åpning av rekonstruksjonsforhandling blir inngitt til retten, skal behandlingen av konkursbegjæringen utsettes.

Konkursbegjæringen skal da utsettes til begjæringen om åpning av rekonstruksjonsforhandling er tilbakekalt eller rettskraftig avslått, eller rekonstruksjonsforhandlingen er rettskraftig innstilt eller avsluttet.

Finansiering av rekonstruksjonsperioden

Det er etablert regler for pantesikkerhet for lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen i driftstilbehør, varelager og utestående fordringer med såkalt «superprioritet» foran eksisterende panthavere.  

Forslaget innebærer at slike lån vil kunne sikres foran eksisterende panterettigheter i varelager, driftstilbehør og utestående fordringer på prioritet foran eksisterende etablerte panterettigheter. Dersom slik finansiering med superprioritet benyttes, reduseres et eventuelt etterfølgende konkursbos legalpant tilsvarende.

Videre følger det av loven at slik finansiering skal sikres ved legalpant innenfor tilsvarende rammer som gjelder etter reglene i panteloven. Panteretten kan utgjøre fem prosent av formuesgodets beregnede verdi eller av det et salg av formuesgodet innbringer, men maksimalt 700 ganger rettsgebyret​ i hvert realregistrerte​ panteobjekt

Enklere å få til en ordning

Ved frivillig rekonstruksjon er det krav om enstemmighet blant kreditorene, på samme måte som ved frivillig gjeldsordning, men med en forenklet prosedyre for vedtakelse. For tvangsakkord er de gjeldende kravene om kvalifisert flertall blant kreditorene erstattet med et krav om simpelt flertall. Retten kan imidlertid nekte å stadfeste et rekonstruksjonsforslag med tvangsakkord dersom det vil virke støtende å stadfeste  det, eller retten finner at forslaget ikke er rimelig og rettferdig overfor kreditorene.

Fortrinnsrett

Som et tiltak for å begrense ulempene som følge av covid-19 kan det midlertidig gjøres unntak fra det offentliges fortrinnsrett for skattekrav og merverdiavgiftskrav mv. Et nytt fjerde ledd i dekningslovens § 9-4 regulerer dette.

Hensikten med dette unntaket er å gi bedre dekning til uprioriterte krav, og dermed begrense risikoen for konkurs i bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme.

Små foretak

Den 1. juli 2020 trådte en forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak. Den nye forskriften har til formål å forenkle og forkorte rekonstruksjonsprosessen for små foretak, og med det også senke kostnadene knyttet til prosessen.

Forskriften slår fast at reglene i rekonstruksjonsloven også gjelder for små foretak, men med de unntak som går frem av forskriften.

Små foretak skal i forskriften forstås som foretak der:

  • gjennomsnittlig antall ansatte det siste året ikke overstiger ti årsverk,
  • driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn seks millioner kroner, og
  • foretakets balansesum er mindre enn 23 millioner kroner.

Terskelverdiene skal baseres på foretakets sist godkjente årsregnskap.

De viktigste forenklingene som kun gjelder for små foretak er:

  • Muligheten til å anmode tingretten om å få oppnevnt en rådgiver som skal bistå med å utarbeide et forslag til rekonstruksjon.

  • De nye reglene legger til rette for at rekonstruksjonsforslaget raskere kan sendes ut til avstemming. Retten skal sette en frist for gjennomføring av oppdraget, som tilpasses boets størrelse og kompleksitet, men normalt ikke lenger enn fire uker.

  • Det er tilstrekkelig med en forenklet gjennomgåelse av skyldnerens økonomi med mindre det foreligger særlige forhold som tilsier noe annet. Forenklet rekonstruksjonsforhandlinger er begrenset til foretak med oversiktlig økonomi.

  • Retten skal som hovedregel ikke oppnevne kreditorutvalg.

  • Retten skal unnlate å oppnevne borevisor med mindre retten finner at det er særlig behov for det.

  • Retten skal unnlate å avholde fordringshavermøte med mindre retten finner at det er særlig behov for det.

  • Det gis forenklede avstemmingsregler for forslag som kun omfatter betalingsutsettelse.

Kontakt oss i dag om du ønsker hjelp:

 

 

Artikkel først publisert mai 2020, oppdatert oktober 2020. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.