Revidert budsjett_Magnus Legal (1)

Den 11. mai 2021 la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Justering av de nye reglene om kildeskatt på renter og royalty

Et av forslagene er å justere på de nye reglene om kildeskatt på renter og royalty. Se mer om kildeskatt i vår blogg fra statsbudsjettet i fjor: Selskapsskatt i statsbudsjettet 2021

I korthet går de nye reglene ut på om det skal svares en kildeskatt på rente-, royalty- og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler fra norske foretak etc., til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland. Skattesatsen er 15% og skal ilegges brutto betalinger.

Vil du snakke med en skatteekspert?💰👨‍💼

De nye reglene skal begynne å virke den 1. juli 2021, men fra den 1. oktober 2021, når det gjelder kildeskatt på leiebetalinger for fysiske eiendeler.

Nå forslås det å justere disse reglene dersom betalingen skjer til et såkalt NOKUS-selskap, det vil si et norsk kontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland. Den norske eier av et NOKUS-selskap skattlegges direkte av sin andel av resultatet i NOKUS-selskapet uavhengig av om NOKUS-selskapet har delt ut utbytte til eieren.

Fordi nevnte kildeskatt kan bli ilagt betaling til et NOKUS-selskap, vil det innebære dobbeltbeskatning dersom det ikke tas hensyn til at den norske eieren i tillegg blir ilagt NOKUS-skatt.

For å lempe på slik dobbeltbeskatning er det nå foreslått et generelt unntak fra kildeskatt dersom alle eierne av NOKUS-selskapet er hjemmehørende i Norge og blir ilagt NOKUS-beskatning.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Skatt på aksjeopsjoner til ansatte

Det foreslås videre å innføre regler som i andre tilfeller sikrer at den norske aksjonæren i et NOKUS-selskap vil kunne få et skattefradrag (også kalt kreditfradrag) i NOKUS-skatten for den norske kildeskatten på renter etc.

Disse endringen vil tre i kraft straks og dermed få virking fra de samme tidspunkter som de nye kildeskattereglene får virkning.

Se vår oppsummering her: Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjettet 2021 - oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!