Egenregi.jpgNår offentlige enheter velger å produsere varer selv, eller kjøpe av andre offentlige myndigheter kalles det egenregi. I slike tilfeller trenger du ikke tenke på anskaffelsesreglene.

De omfattende og ganske kompliserte reglene om offentlige anskaffelser har sitt utspring i tanken om at når offentlig sektor velger å kjøpe en vare eller tjeneste i privatmarkedet må dette skje på en måte som fremmer og sikrer rettferdig konkurranse. Manglende konkurranse kan hemme markedets økonomiske utvikling, samtidig foreligger det en presumsjon for at konkurranse gir oppdragsgiver den beste tjenesten til best mulig pris. 

Anskaffelsesregelverket er altså godt begrunnet der offentlige myndigheter samhandler med privatmarkedet. Men hva med de situasjoner der offentlige enheter derimot velger å produsere varer selv, eller kjøpe av andre offentlige myndigheter? 

Egenregi

Det er opp til de offentlige organer selv å bestemme om man ønsker å kjøpe en vare eller tjeneste fra private aktører eller sørge for at behovet blir dekket ved hjelp av egne, interne ressurser. Denne fremgangsmåten blir i anskaffelsesregelverket kalt egenregi.

Et eksempel på egenregi kan for eksempel være når to kommunale etater innenfor samme kommune kjøper tjenester av hverandre.

Slike anskaffelser omfattes ikke av anskaffelsesregelverket.  

Egenregi er selvsagt ikke den eneste formen for samarbeid i offentlig sektor. Andre typer samarbeid finner vi gjennom kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS), såkalte § 27-samarbeid og andre former for mer løselig samarbeid. 

Last ned gratis veiledning for offentlig sektor: Hvordan gjennomføre anbudskonkurranser?

Utvidet egenregi

I anskaffelsesforskriften som trådte i kraft i januar 2017, finner vi nye bestemmelser om såkalt utvidet egenregi. Essensen i bestemmelsen er at selv om det er to selvstendige rettssubjekter som inngår avtale, kan anskaffelsen på visse vilkår unntas anskaffelsesreglene. Vilkårene for utvidet egenregi kan for eksempel være oppfylt der en kommune kjøper revisjonstjenester fra et 100 prosent kommunalt eid selskap som i det vesentligste påtar seg oppdrag fra eierkommunen.  

Det er tre kumulative vilkår som må være oppfylt for at man kan si at det foreligger utvidet egenregi: 

1) Kontroll

For det første må oppdragsgiver utøve bestemmende kontroll over leverandøren. I dette ligger det at oppdrags­giver må ha myndighet over kontraktsparten i form av å ha avgjørende innflytelse på viktige beslutninger hos leverandøren.

EU-domstolen har tatt stilling til hva som ligger i kontrollkriteriet i en rekke saker. Av disse fremgår det at eierskapsstruktur – og da særlig organisasjonsform og eierandeler – er et viktig forhold som må hensyntas i denne vurderingen. EU-domstolen har også vektlagt hvordan oppdragsgiver er representert i leverandørorganisasjonens styrende organer. 

2) Aktivitet

Det er videre et krav om at den aktuelle leverandøren må utføre mer enn 80 prosent av sin aktivitet for den aktuelle oppdragsgiver eller andre selskaper eller organer oppdragsgiver kontrollerer. Dette betyr i praksis at en leverandør som kontrolleres av oppdragsgiver, men som i stor grad også selger tjenester i et konkurransemarked, ikke omfattes av unntaket for utvidet egenregi. Beregningen av den prosentvise aktiviteten skal baseres enten på en gjennomsnittlig omsetning eller annen egnet metode, for eksempel kostnader som er pådratt i tilknytning til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene. 

3) Privat eierskap

Avslutningsvis er det også et krav at den aktuelle leverandøren ikke har private eiere. 

Les også: Vet du hvordan du beregner anskaffelsens verdi? 

Omvendt egenregi

Reglene for utvidet egenregi gjelder også for tildeling til søsterselskap, det vil si der en kontrollert enhet tildeler kontrakt til en annen kontrollert enhet, og der begge har samme morselskap. 

Annet offentlig samarbeid

I den nye anskaffelsesforskriften § 3-3 har vi nå også fått bestemmelse som omtaler andre typer offentlig samarbeid som ikke er å anse som egenregi, men som likevel kan unntas anskaffelsesreglene.

Dette samarbeidet kalles gjerne horisontalt offentlig-offentlig samarbeid. Vilkårene for at slikt samarbeid kan unntas er at samarbeidspartene har et felles formål om å sikre at offentlige oppgaver, som utelukkende har offentlige interesser, blir utført. Også her er det et aktivitetskrav – mindre enn 20 prosent av aktivitetene som samarbeidet omfatter kan utføres for andre enn oppdragsgiverne.  


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Reglene for offentlige anskaffelser er kompliserte og detaljerte. Her kan du gratis laste ned en guide for innkjøpere i offentlig sektor.

Last ned gratis guide   Hvordan gjennomføre  anskaffelsesprosesser