Selskapsskatt i statsbudsjettet 2020

Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her er de viktigste endringsforslagene innen selskapsskatt.

Justeringer i rentebegrensningsregelen

Skatteloven § 6-41 inneholder den såkalte rentebegrensningsregelen. Regelen skal motvirke at internasjonale virksomheter plasserer mye gjeld og dermed rentekostnader i selskaper hjemmehørende i land med relativt høy skattesats (som Norge), mens renteinntekter og fordringer plasseres i konsernselskaper i land med lave skattesatser.

Les også: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 ble endret med virkning fra og med inntektsåret 2019, og departementet foreslår nå enkelte justeringer «for å klargjøre og utfylle reglene» - i korte trekk:

  • at «selskap mv. i konsern» skal omfatte selskap som i regnskapsåret før inntektsåret «kunne» ha vært konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap dersom International Financial Reporting Standards (IFRS) hadde vært anvendt.
  • at selskap mv. i konsern som er overtakende selskap i en fusjon i inntektsåret, ikke kan benytte unntaksregelen på selskapsnivå.
  • at EBITDA-regelen mellom nærstående gjelder for selskap mv. i konsern som er unntatt fra rentebegrensning på grunn av terskelbeløpet på 25 mill. kroner.

I forslaget presiseres at justeringene anses å ha ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Øvrige endringer

  • Departementet foreslår å øke det generelle jordbruksfradraget fra kr 63 500 til kr 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra kr 166 400 til kr 190 400. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 %.
  • Kommunereformen, som innebærer at flere kommuner og fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020, fører til flere kommuner i ulike soner for arbeidsgiveravgift slås sammen. Dette fører til et behov for å justere angivelsene av hvilke områder som inngår i de enkelte sonene. Det foretas imidlertid ikke endringer i de geografiske områdene for de ulike sonene.
  • Finansskatten (en skatt på finansiell aktivitet) videreføres på samme nivå som i 2019.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering