Anleggsbidragsmodellen - avtale med kommunen.jpg

Dette må du være oppmerksom på når du som utbygger skal inngå en anleggsbidragsavtale med kommunen.

Anleggsbidragsavtale med kommunen

Ved utvikling og utbygging av boligfelt kan infrastrukturkostnadene utgjøre store summer. Utbygger pålegges gjerne å bekoste en rekke tiltak som vei, VA-anlegg, grøntareal, fjernvarme mv. 

I boligprosjekter har ikke eiendomsutvikleren fradragsrett for merverdiavgift på byggekostnadene, ettersom salg av fast eiendom ikke er avgiftspliktig virksomhet. I slike tilfeller inngås ofte en avtale med kommunen hvor det offentlige står for anskaffelsen av infrastruktur, og utbygger overfører et anleggsbidrag til kommunen som skal dekke hele eller deler av prisen på infrastrukturtiltaket. 

Både det offentlige og utbygger drar nytte av en slik avtale. Det blir mer infrastruktur for pengene, og utbygger kan lettere få sine utbyggingsplaner gjennom hos kommunen. 

Flere råd for å spare merverdiavgift i utbyggingsprosjekter får du ved å laste ned gratis guide: Den gode starten på utbyggingsprosjekter.

 

Kontrakten med utførende entreprenør

For at anleggsbidragsavtalen skal gi de ønskede avgiftsmessige virkninger og fordeler, er det kommunen som må være byggherre for infrastrukturtiltaket og inngå kontrakt med utførende entreprenør. Det er viktig at både kommunen og utbygger har et bevisst forhold til hvordan anleggsbidragsavtalen skal utformes og håndheves. 

Les også: Mva og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Det er avgjørende at det er realitet i det offentliges rolle som utbygger av infrastruktur, og at kommunen ikke bare formelt står som mottaker av faktura fra entreprenøren.

Dersom det er utbygger som reelt sett gjør anskaffelsen, har ikke kommunen kompensasjonsrett for mva. I dette ligger også at kommunen i alle fall må ha et minimum av oppfølging av byggingen gjennom f.eks. en prosjektleder i kommunen.

 

Reglene om offentlige anskaffelser

Siden det er kommunen som må stå for anskaffelsen, vil normalt reglene om offentlige anskaffelser komme til anvendelse, med de gjeldende anbudsregler. Utbygger kan altså ikke påvirke anskaffelsesavtalen mellom kommunen og entreprenøren som skal utføre infrastrukturarbeidene.

 

Praktiske utfordringer

Her kan det oppstå praktiske utfordringer. For det første er det ofte utbygger og ikke kommunen som har et profesjonelt apparat til å håndtere oppfølging overfor utførende entreprenør. For det andre har utbygger ofte preferanser når det gjelder hvilken entreprenør som velges – kanskje ønsker man samme entreprenør som skal utføre grunnarbeider ellers på tomteområdet. 

I slike tilfeller må både det offentlige og utbygger ha et bevisst forhold til rollene. Kommunen må ta oppfølgingsansvaret overfor entreprenøren, men det er ikke noe i veien for at også utbygger kan være tett involvert. Hvem som reelt sett er byggherre, vil måtte bero på en konkret vurdering. 

Les også: Slik håndterer du mva ved salg av eiendomsprosjekt

 

Hva hvis det gjøres feil?

Erfaringsmessig har Skatteetaten stadig søkelys på håndteringen av anleggsbidragsavtalene mellom kommuner og utbyggere. Hvis noe er gjort feil er det i første instans kommunen som får regningen ved å måtte tilbakebetale merverdiavgift på grunn av manglende kompensasjonsrett. I neste instans er det imidlertid utbygger som får vanskeligere arbeidsforhold med en kommune som kan være lite interessert i å inngå nye anleggsbidragsavtaler. Begge parter har således interesse i at anleggsbidragsavtalene blir inngått og håndtert på riktig vis.

 

Det er viktig å innrette seg på en måte som gjør det mulig å få et optimalt fradrag for inngående merverdiavgift. Vi har satt sammen denne guiden for deg som utvikler eiendom: 

Last ned gratis guide   MVA-fradrag i utbyggingsprosjekter  

Magnus Legal kan hjelpe deg med skatt og avgift for fast eiendom.