Spar skatt før nyttår 2020

Nyttårsaften er den magiske dagen som setter punktum for hvilke disposisjoner du kan gjøre for å påvirke skatten i 2019. Her følger noen tips om hvordan du kan slanke skatten i desember.

1) Restskatt på utbytte

Mange mottar utbytte i løpet av året. Som regel er man også klar over at dette innebærer utbytteskatt. Det er imidlertid ikke selskapet som påser at skatten betales. Dette må aksjonærene gjøre selv, ved å betale tilleggsforskuddskatt.

Det mange ikke er klar over er at en slik restskatt ikke regnes som gjeld, og dermed ikke reduserer formuen til aksjonæren. Om aksjonæren ikke innbetaler tilleggsforskuddskatt før 31. desember, risikerer han å måtte betale formuesskatt av restskatten om han har netto formue over 1,5 millioner.

Innbetaling før nyåret kan foretas ved å generere kontonummer og KID-nummer på skatteetatens hjemmeside.

2) Aksjesparekonto

Har du investert i verdipapirfond eller aksjer i børsnoterte selskap hjemmehørende i EØS, bør du alternativt se på mulighetene som gis i den nye aksjesparekontoordningen som ble introdusert i 2017. Innenfor en slik konto kan du skattefritt realisere gevinster på nevnte investeringer forutsatt at du reinvesterer i tilsvarende verdipapir.

Det er gitt en meget gunstig overgangsregel, som innebærer at du innen utgangen av 2019 skattefritt kan overføre alle slike investeringer til en aksjesparekonto. Din inngangsverdi på kontoen vil være den samlede verdien av alle de ulike historiske kostprisene på enkeltaksjene som nå overføres. Du kan så realisere enkeltaksjer og ta ut beløp opp til inngangsverdien uten å betale skatt.

3) Tap på aksjer

Dersom du har latent tap på enkelte aksjeinvesteringer er det naturlig å vurdere å selge aksjene før årskiftet for å realisere skattefradraget allerede i år.

For å sikre at tapet er fradragsberettiget må du ikke kjøpe deg inn i samme aksje før det har gått noe tid.

Husk at det ikke er noe å vinne på å overføre slike posisjoner til aksjeparekontoen. 

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

4) IPS – Individuell pensjonssparing

Ved Individuell pensjonssparing (IPS) har du muligheten til å spare til pensjon med inntil 40 000 kroner i året og få fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer.

Med dagens skattesats på 22 % vil dette gi en reduksjon i skatt på inntil
8 800 kroner. Vær oppmerksom på at uttak fra IPS-ordningen er skattepliktig som kapitalinntekt, så ordningen gir kun utsatt beskatning.

Videre bindes pengene i lang tid, du kan ikke starte utbetalinger fra IPS-ordningen før tidligst ved 62 års-alder. Videre må utbetalingene gå over en periode på minst 10 år og kan ikke avsluttes før du er 80 år.

En fordel med ordningen er likevel at sparebeløpet ikke inngår i formueskattegrunnlaget.

5) Reduser formuesskatten

I 2019 må du betale 0,85% formuesskatt av netto formuesverdi som overstiger 1 500 000 kroner (3 000 000 for ektefeller).

Har du realisert store verdier i løpet av året og sitter på ubeskattede gevinster på konto ved nyttår, skal hele formuesposten i utgangspunktet regnes med ved formuesfastsettelsen, selv om du er pliktig til å betale skatt av gevinsten.

Beregner du imidlertid hvor stor skatten vil være, og innbetaler et tilleggsforskudd før nyttårsaften, slipper du å betale formuesskatt av skatteforpliktelsen.

Alternativt kan du investere det latente skattebeløpet og innbetale skatten innen utløpet av mai 2019, som er fristen for å unngå renter på restskatten. For at dette skal lønne seg må avkastningen være mer enn 1,2% i denne femmånedersperioden.

For å slanke formuesskatten kan du også bruke pengene på noe du likevel har planlagt å kjøpe, eller gi gaver eller forskudd på arv til barna. Barn har selvstendig formuesskatteplikt fra om med det året det fyller 17 år. Det er også greit å huske at Norge avskaffet arveavgiften fra og med 2014. Et meget gunstig alternativ er å plassere gaven i barnas BSU-ordning, jf, nedenfor.

Les også: Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

6) BSU – Boligsparing for ungdom

Er du 33 år eller yngre og har skattepliktig inntekt har du krav på 20% fradrag i skatt av det du setter inn på din BSU-konto i løpet av året. Du kan maksimalt spare 25 000 kroner i året og samlet maksimalt sparebeløp er 300 000 kroner. Dessuten gir bankene normalt spesielt gode renter på slik sparing.

Rådet til ungdommen er å benytte seg av BSU-ordningen som reduserer skatten med opptil 5 000 kroner. Dette gjelder dersom man betaler minst 5 000 kroner i skatt, noe som skjer hvis man har omtrent 75 000 kroner i inntekt og ingen andre fradrag.

Som nevnt ovenfor kan foreldrenes pengegave benyttes til å fylle opp barnas BSU-konto.

7) Gaver til frivillige organisasjoner

I julehøytiden kan vi også tenke på å gi gaver til godkjente frivillige organisasjoner. For å oppnå skattefradrag må gaven til den enkelte organisasjon være minst 500 kroner og samlet maksimalt fradrag er 40 000 kroner.

Les også: Gave til frivillige organisasjoner kan gi rett til skattefradrag

 

Last ned gratis guide: Bokettersyn og tilleggsskatt

 Hjelp med skatt? Les mer her.

Artikkelen ble først publisert i desember 2017. Sist oppdatert desember 2019.