Statsbudsjettet 2018 - oppsummering.jpg

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Her er de viktigste endringsforslagene kort oppsummert.

Personskatt i statsbudsjettet 2018 ›

Regjeringen foreslår ikke de store endringene på personbeskatningens område, men flere ble nok overrasket over at skatteklasse 2 foreslås fjernet. Grunnen til at Regjeringen ønsker å fjerne klasse 2 er at den ettersigende motvirker likestilling, arbeidsdeltakelse, integrering og bekjempelse av barnefattigdom. Dette vil det nok være delte meninger om.

Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 24 % til 23 % i 2018 for både selskap og personer. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte fra 1,24 til 1,33 i 2018. I praksis betyr det at skattesats for aksjeutbytte og aksjegevinst blir 30,59 %.

Trinnskatten økes i takt med at alminnelig skattesats senkes. En rekke fradrag økes i takt med lønnsutviklingen, mens det foreslås begrensninger i retten til fradrag på grunn av merkostnader til kost og losji.

Regjeringen har funnet det hensiktsmessig å forlenge overgangsreglene for aksjesparekonto og foreslår at den ekstra rabatten ved fordelsbeskatning av el-firmabiler skal fjernes.

En annen nyhet som vil få mye oppmerksomhet de kommende dager er avviklingen av skattefritak for kortidsutleie av egen bolig, som kan ses i sammenheng med Airbnb-utleie.

Etter gjeldende rett er utleieinntekt skattefri når eier bruker minimum halvparten av egen bolig. Norske Airbnb-utleiere har lenge nytt godt av dette skattefritaket. Nå skal inntekter fra korttidsutleie skattlegges som kapitalinntekt (skattesats 23 % i 2018, jfr. forslaget). Regjeringen definerer korttidsutleie som leieforhold som varer i mindre enn 30 dager. Skatteplikt forutsetter også at årlig utleieinntekt overstiger kr 10 000.

Det foreslås innført et sjablongfradrag for kostnader på 15 %, som i praksis innebærer at 85 % av inntekter som overstiger kr 10 000 vil bli ansett som skattepliktig inntekt.

Les mer om personskatt

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2018 ›

Som nevnt er også den foreslåtte reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt, fra 24 % til 23 %, høyst relevant for selskaper. 

Regjeringen foreslår imidlertid å opprettholde finansskattesatsen på 25 % selv om skattesatsen for øvrig virksomhet foreslås redusert til 23 %. 

Regjeringen foreslår dessuten å gjeninnføre den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for foretak som driver aktivitet innenfor energi- og transportsektorene. 

Avskrivningssatsen for såkalte el-varebiler settes til 30 % dog kun for el-varebiler ervervet fra og med 20. desember 2016. 

Forøvrig skisserer Regjeringen at det kommer endringer i regelverket for skattlegging av naturalytelser, samt en proposisjon om lovfesting av gjennomskjæringsregelen. Regjeringen vil jobbe videre med forslaget om å inkludere eksterne renter ved beregning av hvilke rentefradrag som kan avskjæres etter rentebegrensningsregelen.

Les mer om selskapsskatt

Formuesskatt i statsbudsjettet 2018 ›

Det er i dag kun et fåtall land som har alminnelig skatt på formue, og Norge er ett av dem. Regjeringen har ønsket å fjerne formuesskatten helt, men har ikke flertallet i Stortinget med seg. Derfor forventer vi at formuesskatten vil bestå også i kommende fireårsperiode. Som varslet foreslås det nå ytterligere rabatt ved formuesfastsettelsen av aksjer som innebærer en den reelle skattesatsen går ned til 0,68 % for formue som består av aksjer. 

Les mer om formuesskatt

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2018 ›

Regjeringen foreslår at skatteøkningen ved innføring av eiendomsskatt på fast eiendom halveres sammenlignet med dagens regler, og at eventuelle økninger i eiendomsskatten vil måtte skje mer gradvis.

Regjeringen foreslår også at produksjonsutstyr og produktinstallasjoner skal fritas fra eiendomsskatt fra 2019. 

Les mer om eiendomsskatt

MVA og avgift i statsbudsjettet 2018 ›

Regjeringen foreslår å øke den lave mva-sats fra 10 % til 12 %, hvilket særlig rammer reiselivsnæringen. Årsavgift for kjøretøy foreslås erstattet med en trafikkforsikringsavgift, og de tyngste el-bilene ilegges en engangsavgift. 

Les mer om mva og avgift

Internasjonal skatt i statsbudsjettet 2018 ›

Skatteavtalen med Singapore gir norsk selskapsaksjonær skattefritak for utbytte som mottas fra datterselskap i Singapore. Dersom Singapore-selskapet anses å være hjemmehørende i lavskatteland, vil det norske selskapet ha fradrag for tap ved salg av aksjene. Denne kombinasjonen av skattefritak for utbytte og tapsfradrag ved salg åpner for skatteplanlegging som Regjeringen nå ønsker å stoppe, i praksis ved å forslå en generell regel om at tapsfradraget justeres med skattefrie utdelinger i de siste 10 år i aksjonærens eiertid.

Regjeringen foreslår videre en endring i konsernbidragsreglene om at giverselskapet kan få fradrag for konsernbidrag, når et mottakerselskap innenfor EØS har et fremførbart underskudd fra tidligere virksomhet i Norge.

Finansdepartementet arbeider med et forslag som innebærer at alle norsk-registrerte selskap også skal anses skattemessig hjemmehørende i Norge. Dette vil kunne innebære at norsk-registrerte selskap som i dag ikke anses bosatt her vil kunne få full norsk skatteplikt.

Les mer om internasjonal skatt

Rapporteringsforpliktelser i statsbudsjettet 2018 ›  

Det er foreslått endringer i opplysningsplikten for utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere (såkalt RF-1199 skjema). Formålet er å redusere administrasjon knyttet til rapporteringsplikten. ESAs syn på konflikt mellom rapporteringsplikt og EØS-avtalen har vært en medvirkende årsak til endringsforslaget som foreligger som i korte trekk går ut på følgende: 

  • Opplysningsplikten begrenses til to ledd nedover i kontraktsrekken og ett ledd oppover samt opplysninger om hovedoppdragsgiver
  • Begrensningen knyttet til unntak for oppdrag på sted som ikke står under oppdragsgivers kontroll oppheves
  • Grensen for unntak fra rapporteringsplikt for små oppdrag heves fra kr 10 000 til kr 20 000
  • Opplysningsplikten for utenlandske arbeidstakere begrenses til bare å gjelde egne arbeidstakere
  • Oppdragsgivers solidaransvar for oppdragstakers forfalte skatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn og forskuddstrekk fjernes, men tvangsmulkt og overtredelsesgebyr opprettholdes 

Regjeringen foreslår endringer i opplysningsplikten etter a-ordningen for enkelte næringsinntekter, herunder honorarer og godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk og provisjoner til agent eller annen mellommann. I praksis vil Regjeringen innføre årlig innrapportering, og ikke månedlig innrapportering, for denne gruppen. 

Regjeringen vil også oppheve adgangen til å levere a-meldingen på papir.

Les mer om rapporteringsforpliktelser

Ta kontakt med oss

Ønsker du å prate med oss om endringene i skatt og avgift foreslått i statsbudsjettet 2018? Fyll ut skjemaet nedenfor så kommer vi raskt tilbake til deg.