<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Statsbudsjettet 2020 - oppsummering_SOME

Statsbudsjettet 2020 - oppsummering

Mandag den 7. oktober 2019 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her får du oppsummeringen.

Mandag den 7. oktober 2019 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her får du oppsummeringen.

Her er en kort oppsummering av de viktigste forslagene.

Personskatt i statsbudsjettet 2020 ›

Skatt på alminnelig inntekt

Skattesatsen på alminnelig inntekt forblir uendret på 22 % i 2020. Oppjusteringsfaktoren for utbytte som personer mottar forblir uendret og er på 1,44 i 2020. Dette betyr at aksjeutbytte og aksjegevinst vil skattlegges med 31,68 %.

Regjeringen har ikke foreslått øvrige endringer av skatt på alminnelig inntekt for personer.

Uendret trinnskatt – høyere innslagspunkter

Satsene på de ulike trinnene i trinnskatten forblir uendret. Innslagspunktene justeres opp 3,6% i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen.

For 2020 er trinnskatten som følger:

 • Trinn 1: Inntekt mellom 180 800 til 254 500, skattlegges med 1,9 %.
 • Trinn 2: Inntekt mellom 254 500 og 639 750 skattlegges med 4,2 %.
 • Trinn 3: Inntekt mellom 639 750 og 999 550, skattlegges med 13,2 %.
 • Trinn 4: Inntekt fra 999 550 og over, skattlegges med 16,2 %.

Endringer i fradrag

 • Den øvre grense i minstefradraget foreslås å økes fra kr 100 800 til kr 104 450.
 • Minstefradrag for pensjonsinntekt foreslås å økes fra kr 85 050 til kr 87 450.
 • Personfradraget foreslås nedjustert fra kr 56 550 til kr 51 300. Denne skatteskjerpelsen har sammenheng med at NRK lisensen fjernes.

En rekke andre fradrag foreslås endret, samtidig som en rekke fradrag videreføres uendret.

Les mer om personskatt

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2020 ›

Justeringer i rentebegrensningsregelen

Den såkalte rentebegrensningsregelen skal motvirke at internasjonale virksomheter plasserer mye gjeld og dermed rentekostnader i selskaper hjemmehørende i land med relativt høy skattesats (som Norge), mens renteinntekter og fordringer plasseres i konsernselskaper i land med lave skattesatser. Det foreslås nå enkelte justeringer «for å klargjøre og utfylle reglene».

Det foreslås også andre endringer. Det vises blant annet til kommunereformen, som innebærer at flere kommuner og fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020, fører til flere kommuner i ulike soner for arbeidsgiveravgift slås sammen. Dette fører til et behov for å justere angivelsene av hvilke områder som inngår i de enkelte sonene. Det foretas imidlertid ikke endringer i de geografiske områdene for de ulike sonene.

Les mer om selskapsskatt

Formuesskatt i statsbudsjettet 2020 ›

Formuesskatten vil bestå også i 2020.

Verdsettelse av nystiftede aksjeselskap

Regjeringen foreslår å oppheve den særskilte verdsettelsesregelen for nystiftede selskap.

Forslaget vil medføre at samtlige ikke-børsnoterte aksjer i norske aksje- og allmennaksjeselskap skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi.

Endring av verdsettelsestidspunktet i visse fusjonstilfeller

Regjeringen foreslår å endre skatteloven § 4-13 slik at denne forskyver verdsettelsestidspunktet for mor-datterfusjon og fusjoner av aksjeselskap heleid av samme personlige aksjonær til 1. januar i skattefastsettingsåret.

Endring i verdsettelsen av næringseiendom

For å bøte på en skjevhet ved verdsettelsen av næringseiendom, foreslår regjeringen at det  ved bruk av den såkalte «sikkerhetsventilen» skal legges til grunn 100% av den dokumentere omsetningsverdien ved beregning av selskapet skattemessige formuesverdi eller nettoformue.

Les mer om formuesskatt

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2020 ›

Regjeringen foreslår blant annet at produksjonsutstyr og produktinstallasjoner skal fritas fra eiendomsskatt fra 2019, samt at produksjonslinjer inngår som en del av kraftanlegg ved takseringen.

Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig

Som et ledd i gradvis nedtrapping av eiendomsskatten foreslår regjeringen å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille.

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

For å gjøre kommunesammenslåingen enklere foreslår regjeringen en overgangsperiode som gir den nye sammenslåtte kommunen tid til å justere eiendomsskatten.

Regjeringen foreslår at overgangsperioden skal vare i tre år.

Les mer om eiendomsskatt

Incentivordninger i statsbudsjettet 2020 ›

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper ved å:

 • Øke taket for maksimalt antall ansatte fra 10 til 12, og at
 • Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500 000 kr til 1 000 000 kr.

Endring i SkatteFUNN - ordningen

SkatteFUNN-ordningen har blitt evaluert og Regjeringen vil videreføre den, men foreslår følgende endringer:

 • Maksimal timesats for egenutført forskning og utvikling (FoU) økes fra 600 til 700 kr
 • Krav om signering av timelister
 • Fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU settes til maksimalt 25 millioner
 • Fradragsprosenten settes til 19% for alle bedrifter uavhengig av størrelse
 • Fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land som Norge har skatteavtaler eller informasjonsutvekslingsavtaler med

Les mer om incentivordninger

MVA og avgift i statsbudsjettet 2020 ›

Avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet av mindre verdi (350-kronersgrensen) foreslås opphevet.

Avviklingen vil innebære at det skal betales merverdiavgift og eventuell særavgift fra første krone på varer som innføres til Norge. Ansvaret for å beregne og betale merverdiavgift legges

på den utenlandske selgeren eller formidleren (markedsplassen, plattformen mv.), selv om varen er solgt fra utlandet.

Eksisterende VOES-ordning foreslås utvidet til å gjelde utenlandske tilbydere av varer med verdi opp til 3 000 kroner.

Les mer om mva og avgift

 

Brexit i statsbudsjettet 2020 ›

I Statsbudsjettet er det redegjort for Brexit og forholdet til norske skatteregler.

Dersom Storbritannia melder seg ut av EU vil grenseoverskridende aktiviteter mellom Storbritannia og Norge ikke lenger være beskyttet av EØS-avtalen.

Dersom Storbritannia oppnår en utmeldingsavtale med EU («soft Brexit»), vil det også bli inngått avtale med Norge som innebærer at dagens skatteregler vil fortsette å gjelde - i det minste ut 2020 (eller en senere dato som Storbritannia og EU blir enige om).

Imidlertid, dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten avtale («hard Brexit»), skal de norske skattereglene med EØS-kriterier opphøre å gjelde med umiddelbar virkning. Forslaget er å la reglene få virke ut 2019.

Les mer om Brexit

Administrative forslag i statsbudsjettet 2020 ›

Det foreslås å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020.

Dagens organisering er lite hensiktsmessig, både faglig, styrings- og ressursmessig. Ved å overføre skatteoppkrevingen til Skatteetaten, vil Skatteetaten få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Les mer om administrative forslag

Ta kontakt med oss

Ønsker du mer informasjon om endringene i skatt og avgift foreslått i statsbudsjettet 2020? Fyll ut skjemaet nedenfor, så kommer vi raskt tilbake til deg. 

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.