<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Statsbudsjettet 2021 - oppsummering

Statsbudsjettet 2021 - oppsummering

Skatte- og avgiftsadvokatene i Magnus Legal har oppsummert de viktigste endringsforslagene i statsbudsjettet 2021.

 

Onsdag den 7. oktober 2020 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Her får du oppsummeringen.

Her får du en kort oppsummering av de viktigste forslagene, klikk deg videre for å lese mer.

Bærekraft i statsbudsjettet 2021 ›

Første setning i Pop.1 LS om Skatter, avgifter og toll 2012, lyder:

«Regjeringen arbeider for et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, legge til rette for vekst og det grønne skiftet, flere jobber og sosial mobilitet. Skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til dette.»

Les mer om bærekraft

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskattens beregningsmetode for å gjøre grunnrenteskatten mer nøytral. Forslaget er å gå over til kontantstrømskatt. Det antas at dette vil forbedre kraftforetakenes likviditet med NOK 800 millioner i 2021.

Kildeskatt

Det foreslås å innføre kildeskatt på rente-, royalty- og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler fra norske foretak og filialer, til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland. Den foreslåtte skattesatsen er 15% og skal ilegges brutto betalinger.

En kildeskattesats på 15% av bruttobeløpet må anses å være en høy skattesats som lett kan oversige mottakers bruttomargin.

Hjemmekontor i Norge for utenlandsk arbeidsgiver

Som følge av Covid-19-pandemien har flere norske arbeidstakere, som i alminnelighet har fast arbeidssted i utlandet hos sin utenlandske arbeidsgiver, sett seg nødt til å «ufrivillig» utføre arbeid fra hjemmekontor i Norge.

Det foreslås et tidsavgrenset unntak i 2020 – og muligens 2021 - fra plikter som utenlandske arbeidsgiveren har til Norge som følge av at en ansatt arbeider her.

Les mer om selskapsskatt

MVA og særavgifter i statsbudsjettet 2021 ›

Reglene for tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet endres. Det foreslås å åpne for å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. Dette skal inntas som et alternativ til dagens system om å utstede salgsdokument i samsvar med arbeidets fremdrift.

Les mer om MVA og særavgifter

Ny avgift på oppdrettsfisk i statsbudsjettet 2021 ›

Regjeringen vil innføre avgift på slaktet oppdrettsfisk. Dette er en ny produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Avgiften blir kategorisert som en særavgift, og inntektene vil derfor tilfalle statskasse.

Les mer om avgift på oppdrettsfisk

Formuesskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Skattelempe for arbeidende kapital og skattesmell for fritidsboliger.

Regjeringens uttalte ønske er å styrke privat sektor og investering i norske arbeidsplasser, og mener at redusert formueskatt bidrar til dette. Derfor foreslås det ytterligere reduksjon i formuesskatten for 2021 for såkalt «arbeidende kapital» som blant annet omfatter formue i aksjer. Samtidig foreslås økt formuesskatt for fritidsboliger og kostbare boliger.

Les mer om formuesskatt

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Regjeringen erklærte i Granavold-plattformen i 2019 at de ønsker å redusere maksimal eiendomsskattesats fra 7 promille til 4 promille. Siste trinn i denne nedtrappingen foreslås innført i 2021.

Les mer om eiendomsskatt

Personskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Skattesatsene blir stort sett underet og maksimal marginalskatt forblir 46,4%.

Ellers forslås mindre justeringer på beløpsgrenser og innslagspunkt.

Det foreslås innstramming i BSU-ordningen ved at ungdom som allerede eier egen bolig ikke lenger kan nyte godt av skattefradraget.

Beløpet for skattefri gave til ansatte foreslås økt fra NOK 2 000 til NOK 5 000.

Les mer om personskatt

Ta kontakt med oss

Ønsker du mer informasjon om endringene i skatt og avgift foreslått i statsbudsjettet 2021? Fyll ut skjemaet nedenfor, så kommer vi raskt tilbake til deg. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.