Statsbudsjettet 2021 - en oppsummering

Onsdag den 7. oktober 2020 la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Her får du oppsummeringen.

Her får du en kort oppsummering av de viktigste forslagene, klikk deg videre for å lese mer.

Bærekraft i statsbudsjettet 2021 ›

Første setning i Pop.1 LS om Skatter, avgifter og toll 2012, lyder:

«Regjeringen arbeider for et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, legge til rette for vekst og det grønne skiftet, flere jobber og sosial mobilitet. Skatte- og avgiftspolitikken skal bidra til dette.»

Les mer om bærekraft

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Vannkraft

Regjeringen foreslår endringer i grunnrenteskattens beregningsmetode for å gjøre grunnrenteskatten mer nøytral. Forslaget er å gå over til kontantstrømskatt. Det antas at dette vil forbedre kraftforetakenes likviditet med NOK 800 millioner i 2021.

Kildeskatt

Det foreslås å innføre kildeskatt på rente-, royalty- og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler fra norske foretak og filialer, til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland. Den foreslåtte skattesatsen er 15% og skal ilegges brutto betalinger.

En kildeskattesats på 15% av bruttobeløpet må anses å være en høy skattesats som lett kan oversige mottakers bruttomargin.

Hjemmekontor i Norge for utenlandsk arbeidsgiver

Som følge av Covid-19-pandemien har flere norske arbeidstakere, som i alminnelighet har fast arbeidssted i utlandet hos sin utenlandske arbeidsgiver, sett seg nødt til å «ufrivillig» utføre arbeid fra hjemmekontor i Norge.

Det foreslås et tidsavgrenset unntak i 2020 – og muligens 2021 - fra plikter som utenlandske arbeidsgiveren har til Norge som følge av at en ansatt arbeider her.

Les mer om selskapsskatt

MVA og særavgifter i statsbudsjettet 2021 ›

Reglene for tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet endres. Det foreslås å åpne for å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. Dette skal inntas som et alternativ til dagens system om å utstede salgsdokument i samsvar med arbeidets fremdrift.

Les mer om MVA og særavgifter

Ny avgift på oppdrettsfisk i statsbudsjettet 2021 ›

Regjeringen vil innføre avgift på slaktet oppdrettsfisk. Dette er en ny produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Avgiften blir kategorisert som en særavgift, og inntektene vil derfor tilfalle statskasse.

Les mer om avgift på oppdrettsfisk

Formuesskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Skattelempe for arbeidende kapital og skattesmell for fritidsboliger.

Regjeringens uttalte ønske er å styrke privat sektor og investering i norske arbeidsplasser, og mener at redusert formueskatt bidrar til dette. Derfor foreslås det ytterligere reduksjon i formuesskatten for 2021 for såkalt «arbeidende kapital» som blant annet omfatter formue i aksjer. Samtidig foreslås økt formuesskatt for fritidsboliger og kostbare boliger.

Les mer om formuesskatt

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Regjeringen erklærte i Granavold-plattformen i 2019 at de ønsker å redusere maksimal eiendomsskattesats fra 7 promille til 4 promille. Siste trinn i denne nedtrappingen foreslås innført i 2021.

Les mer om eiendomsskatt

Personskatt i statsbudsjettet 2021 ›

Skattesatsene blir stort sett underet og maksimal marginalskatt forblir 46,4%.

Ellers forslås mindre justeringer på beløpsgrenser og innslagspunkt.

Det foreslås innstramming i BSU-ordningen ved at ungdom som allerede eier egen bolig ikke lenger kan nyte godt av skattefradraget.

Beløpet for skattefri gave til ansatte foreslås økt fra NOK 2 000 til NOK 5 000.

Les mer om personskatt

Ta kontakt med oss

Ønsker du mer informasjon om endringene i skatt og avgift foreslått i statsbudsjettet 2021? Fyll ut skjemaet nedenfor, så kommer vi raskt tilbake til deg.