<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Statsbudsjettet 2023 - oppsummering

Statsbudsjettet 2023 - oppsummering

Skatte- og avgiftsadvokatene i Magnus Legal har oppsummert de viktigste endringsforslagene i Statsbudsjettet 2023.

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.

Det er noe usikkert hva som blir det endelige resultatet. Regjeringen Støre har ikke flertallet i Stortinget, og må finne støtte for sine forslag blant opposisjonspartiene. Mest sannsynlig blir dette SV, som vi vil tro ønsker ytterligere skjerping av blant annet formuesskatten og utbytteskatten.

Mot slutten av året vil vi derfor korrigere våre blogger etter at Stortingets finanskomite har avlagt sin innstilling.

Først – hva kom ikke nå:

Mange av våre kunder kan puste lettet ut over at det nå ikke foreslås å innføre:

 • Arveavgift er overhodet ikke omtalt i budsjettet og gjeninnføres ikke nå.

 • Monsterskatten – eller «skattlegging av privat konsum i selskapet» innføres ikke nå. Finansdepartementet vil utrede dette mer og vil fremme forlag om slik skatt i løpet av neste år med sikte på innføring fra og med 2024.

 • Exit-skatt – eller utflyttingsskatt, er ikke omhandlet. Vi forventer et press fra SV om å skjerpe reglene.

Viktige skatteskjerpelser for vanlige bedrifter og eiere

 • Det forslås at aksjonærer skal betale mer skatt:
  • Fra og med i dag (6. oktober 2022) økes utbytteskatten med mer enn 2,5 prosentpoeng, fra 35,2% til 37,84%
  • Den samme skattesatsen på 37,84 vil gjelde aksjegevinster samt private lån til aksjeselskaper.
 • Fra neste år økes formueskattesatsen fra 0,95% til 1% på formue under NOK 20 millioner. Skattesatsen på 1,10% på å formue over NOK 20 000 000 er ikke foreslått endret, men også her forventer vi at SV vil øve press.

 • Ved verdsettelsen av formueskattegrunnlaget reduseres rabatten fra 25% til 20% på formue i aksjer eller næringseiendom.

 • Arbeidsgiveravgiften økes med 5% på lønn over NOK 750 000 fra samme arbeidsgiver.

Vi har omhandler forslagene i følgende blogger:

Aksjebeskatningen

Det foreslås en ikke ubetydelig skatteøkning på aksjeutbytte og aksjegevinst ved at en personlig aksjonær rammes av utbytte- og gevinstskatt på 37,84%. Samlet skattebyrde for selskap og aksjonær blir da ca. 51,52%.

Ettersom virkningstidspunktet er satt til 6. oktober 2022 er det nå for sent å tilpasse seg skatteskjerpelsen.

Les mer om aksjebeskatning

Formuesskatt

Som nevnt skjerpes formuesskatten ytterligere.

Den alminnelige formuesskattesatsen skal opp til 1,0% og rabattene i formuesskattegrunnlagene reduseres.

Les mer om formuesskatt

Personskatt

Som vanlig er det enkelte justering av satser og beløpsgrenser, herunder økes fradraget for fagforeningskontingent betydelig.

Maksimalskatten på lønn forblir uendret på 47,4% på lønn over NOK 2 000 0000, og det foreslås mindre lettelser for lønn under ca. NOK 640 000.

Les mer om personskatt

Bedriftsskatt

Viktigst for vanlige bedrifter er muligens en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % på lønninger over NOK 750 000.

Les mer om bedriftsskatt

Merverdiavgift

Det foreslås blant annet innført en generell avgift som rammer vanlige personer som kjøper såkalte fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Les mer om merverdiavgift

Elbil-skatt

Insentivene for å kjøpe elbil reduseres. Blant annet innføres det MVA på elbiler over NOK 500 000, og de gunstige reglene om elbil som firmabil forsvinner.

Les mer om elbil-skatt

Selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende, herunder de som driver innen landbruket, gis enkelte favoriserende lempinger.

Les mer om regler for selvstendig næringsdrivende

Skatt på havbruk og kraftselskaper

Disse forslagene har vært mye omhandlet i pressen. Hovedpunktene omhandles her.

Les mer om havbruk- og kraftskatt

 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.