Styrets ansvar i eiendomsselskaper-084469-edited.jpg

Stadig strengere krav øker risikoen for styreansvar. Kjenner du minimumskravene i aksjeloven?

Å bli forespurt om å tre inn styret til et eiendomsselskap er en tillitserklæring, og et styreverv bør være både utfordrende og stimulerende, samt verdiskapende for selskapet. Samtidig blir kravene til styremedlemmer stadig strengere, og man eksponeres for rettslig pågang dersom en ikke oppfyller de minimumskrav aksjeloven oppstiller. 

Styrets hovedoppgaver

Styrets hovedoppgave er å sørge for en forsvarlig forvaltning av selskapet, jf. aksjeloven § 6-12. Styrets ansvar og oppgaver omfatter blant annet:

  • organiseringen av selskapet
  • å fatte nødvendige forretningsbeslutninger
  • å legge føringer på selskapets målsetninger, inkludert å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
  • å ansette daglig leder

Styremedlemmene skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og de plikter å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

I praksis etableres styreansvaret oftest ved mislighold av disse pliktene. I verste fall går selskapet konkurs, og kreditorene søker å få erstattet sine tap på annen måte enn gjennom et konkursbo uten midler. 

Spesielt for eiendomsselskaper

Særlig i eiendomsselskaper som driver med utvikling av eiendom og oppføring av bygg er det viktig at styret ivaretar sine plikter til forsvarlig organisering av virksomheten og virksomhetens økonomi. Det må etableres prognoser over forventede inntekter og utgifter, og styret må forvisse seg om at selskapet har en forsvarlig egenkapital og likviditet sammenholdt med driftens omfang og risiko. 

Les også: Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

Tilsynsansvar

Endelig har styret et tilsynsansvar etter aksjeloven § 6-13. Det betyr at styret plikter å føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.  

Styrets handlingsplikt

Styrets handlingsplikt fremgår generelt som et speilbilde av styrets oppgaver med forvaltning og tilsyn av selskapet. I tillegg har aksjeloven oppstilt konkrete handlingsplikter, som for eksempel at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. 

Aksjeloven oppstiller en forsvarlighetsstandard for å beskytte selskapskapitalen, og utløser en handlingsplikt for styret dersom forholdene utvikler seg slik at man ikke lenger oppfyller forsvarlighetsstandarden. 

Erstatningsansvar

Dersom et styremedlem ved handling eller unnlatelse forårsaker et økonomisk tap overfor selskapet, dets aksjonærer eller utenforstående, kan det oppstå erstatningsansvar. Det er kun de disposisjoner eller beslutninger det enkelte medlemmet har vært med på eller stemt for, som han eller hun kan holdes ansvarlig for. Det innebærer at en uenighet må fremgå av styreprotokollen. Ethvert styremedlem kan kreve protokollførsel. 

Ikke bare et teoretisk ansvar

Rettspraksis viser at styreansvaret ikke bare er et teoretisk ansvar, men et ansvar som faktisk ilegges styremedlemmer fra tid til annen. Per i dag er det et tresifret antall fellende dommer, hvorav brorparten er fra de siste 5 årene. Erstatningsansvaret er personlig og ubegrenset, og kan dermed ramme svært hardt.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. 

Aksjeloven oppstiller som nevnt så mange plikter for styret, at det i praksis er lettest å komme i ansvar for unnlatelser. Det er altså lov å vurdere feil, men ikke å unnlate å vurdere.


Merverdiavgift i eiendomsprosjekter kan være komplisert. Her er en guide til avgiftsberegning i utbyggingsprosjekter – last ned gratis.

Last ned gratis guide   MVA-fradrag i utbyggingsprosjekter