<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sykmelding, sykepenger og koronavirus - oppdatert 14.04.2020

Vi får mange spørsmål både fra arbeidsgivere og arbeidstakere om retten til egenmelding/sykmelding og sykepenger, samt omsorgspenger ved barns sykdom i forbindelse med fravær som følge av koronavirus.

 

Oppdatert 14.04.2020: Vi får mange spørsmål både fra arbeidsgivere og arbeidstakere om retten til egenmelding, sykmelding og sykepenger, samt omsorgspenger ved barns sykdom i forbindelse med fravær som følge av koronavirus.

I regjeringens tiltakspakke som ble offentliggjort 13. mars er det fremmet flere forslag til endringer vi foreløpig ikke kjenner i detalj. Det er forslått å gi departementet hjemmel til å gi unntak for kravet om legeerklæring/sykmelding ved smittefare, men det er som nevnt ikke gitt noen detaljer om hva slags unntak som er aktuelle.

14.4.2020 Ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere 

En ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten ble vedtatt av Kongen i statsråd onsdag 8. april.  

Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G =grunnbeløpet i folketrygden) og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger. 

Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.

Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai

Arbeidsgiver og refusjon av sykepenger fra dag 4.

Arbeidsgiver har rett til refusjon dersom sykefraværet skyldes korona. Det innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller i lovpålagt karantene.

Arbeidsgiver kan få refusjon for fraværsdager fra og med 16. mars.

Den nye ordningen gjelder fra 16. mars. Her ser NAV sin oversikt over hvilke perioder du kan få refusjon for:

Korona_sykmelding

Arbeidsgiver må forskuttere sykepenger for de første 16 kalenderdagene som vanlig, så søke refusjon i ettertid.

Arbeidsgiver må ikke betale ut sykepengene til den ansatte før de kan søke om refusjon?

Man kan søke refusjon før man har betalt ut sykepenger og lønn. Forutsetningen er at perioden med fravær er over, og at arbeidsgiver betaler ut når han får refusjon.

Elektronisk refusjonskjema finnes her:

https://arbeidsgiver.nav.no/nettrefusjon/

For fravær utover 16 kalenderdager skal vanlig Inntektsmelding benyttes som før. Det nye refusjonsskjemaet er innført som følge av korona-situasjonen og behovet for en egen søknad som kunne utvikles raskt. 

Hvor mye kan arbeidsgiver kreve i refusjon?

Refusjonen beregnes på samme måte som sykepenger i arbeidsgiverperioden. Sykepengegrunnlaget pr år er begrenset til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Slik finner dere beløpet dere kan kreve:

  • Beregn månedsinntekten slik det ellers gjøres for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
  • Gang med 12 måneder for å finne årslønn.
  • Reduser beløpet til 6G (=599 148) hvis beløpet er over dette.
  • Finn dagsatsen ved å dele årslønnen på antall dager dere utbetaler lønn for i året.
  • Trekk fra de tre første dagene, og krev refusjon fra og med dag 4, men maksimalt 13 dager til sammen. Dager før 16. mars får man ikke refusjon for.

Gang så dagsatsen med antall dager dere krever refusjon for.

Hvordan vet arbeidsgiver om fraværet skyldes korona?

NAV vil refundere sykepenger til arbeidsgiverne basert på egenmelding, og NAV krever ikke sykmelding som dokumentasjon. Det holder at den ansatte begrunner egenmeldingen med at det gjelder koronaviruset.

Ansatte som har fått sykmelding fra lege, må også opplyse  om at det gjelder koronaviruset for at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon. Taushetsplikten gjelder som vanlig, derfor kan du ikke kreve å få se sykmelding med diagnose eller få opplysninger fra NAV, men den ansatte oppfordres til å oppgi om det skyldes korona.

Dersom arbeidstakeren ikke opplyser om fraværet skyldes korona, kan du ikke søke om refusjon. 

30.03.2020: Arbeidsgiverperioden for sykepenger – presiseringer fra NAV om koronarelatert fravær

NAV har i helgen kommet med noen presiseringer for hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til at arbeidsgiverperioden for sykepenger er redusert til 3 dager ved koronarelatert fravær. Les om det her: Arbeidsgiverperioden for sykepenger – presiseringer fra NAV om koronarelatert fravær

20.03.2020 Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding

De nødvendige lovhjemler er nå vedtatt og Regjeringen har 20.03.2020 vedtatt nye regler ifht sykefravær, egenmelding og omsorgspenger ved barns sykdom. De nye reglene gjelder fra 16.03.2020

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har nå rett til sykepenger.

Reduksjonen av arbeidsgiverperioden for sykepenger fra 16 – 3 kalenderdager er nå vedtatt.

Ingen grunn til å si nei til egenmelding

NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Regjeringen sier at et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvisning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring, sier statsråden.

Ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere, legger han til.

Grunnen til at egenmeldinger er viktig nå er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Alle som sitter i karantene eller er syke uten behov for legehjelp er derfor oppfordret til å be arbeidsgiver akseptere egenmelding i hele den vanlige arbeidsgiverperioden.

Det er også nå formelt vedtatt endringer i forhold til omsorgspenger ved sykt barn/ barnepasser.

Foreldre har nå dobbel kvote dvs 20 dager pr forelder og 30 dager pr forelder om man har 3 barn eller flere under 12 år.

NAV refunderer omsorgspenger til arbeidsgiver for omsorgspenger utover 3 dager pr år.

Det er innført mulighet til å overføre dager mellom foreldrene dersom den ene arbeider i en samfunnskritisk funksjon. Slik sett kan en forelder da ha 40 dager omsorgspenger.

Foreldre har rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt pga korona-epidemien.

Tellingen av antall dager starter fra fredag 13. mars 2020 og ut 2020.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett til det samme antall dager og 100% lønnskompensasjon på samme måte som arbeidstakere, men det blir 3 dager venteperiode.

Personer på arbeidsavklaringspenger får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på 3 år avkortes for mottakerne.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

1) Personer som er smittet av koronavirus og må holdes isolert

Ved bekreftet smitte vil arbeidstakeren ha vært i kontakt med lege og fått bekreftet smitte. I slike tilfeller har arbeidstakeren selv en sykdom, er arbeidsufør og har dermed rett til sykepenger. Det er ikke lenger nødvendig med sykmelding fra lege for de første 16 kalenderdagene.

Stortinget har bedt Regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Dette har trådt i kraft med virkning fra 16. mars 2020. Dersom den ansatte har avtale om full lønn under sykdom må arbeidsgiver også betale lønn utover 3 dager, men vil få refundert inntil 6G fra NAV.

2) Personer som kan være smittet og må holdes isolert i inkubasjonstid på 14 dager

Ansatte som må holdes isolert fordi de utgjør en risiko som smittekilde vil ha rett til sykmelding og sykepenger. Det kreves ikke dokumentasjon for at man faktisk er smittet dersom det foreligger en risiko for at man er smittebærer. Det vil her være opp til legen som skriver ut sykmelding å gjøre en forsvarlig medisinsk vurdering. Myndighetene har oppfordret arbeidsgivere til å godta egenmelding i arbeidsgiverperioden i forbindelse med korona-virus situasjonen.

Regjeringen har bedt arbeidsgivere å godta egenmelding de første 16 dagene. Arbeidsgiver må dekke de første 3 kalenderdagene og NAV betaler fra dag 4.

3) Hjemmekarantene/isolasjon – krav til sykmelding for å få sykepenger

Personer som blir oppfordret til å være i hjemmekarantene må ta kontakt med lege for å få sykmelding. Velger man på eget initiativ å isolere seg i hjemmet har man i utgangspunktet ikke rett til sykepenger.

NAV aksepterer nå under pandemien at leger skriver ut sykmelding uten at pasientene har vært innom legekontoret. Sykmelding uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Den som sykmelder pasienten må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse.

Myndighetene har også oppfordret arbeidsgiverne til å akseptere egenmelding i de første 16 kalenderdagene for ikke å belaste legene unødvendig.

4) Arbeidsgiverperiode

Stortinget har 16.03.2020 bedt Regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Dette ble vedtatt 20.3.2020 med tilbakevirkende kraft fra 16.3.2020 Arbeidsgiverperioden vil med dette reduseres fra 16 til 3 kalenderdager.

5) Personer som oppholder seg i utlandet

Personer som har vært i kontakt med lege og fått påvist smitte av koronavirus i utlandet, kan ha rett til sykepenger. De bør da kontakte fastlegen sin i Norge for dokumentasjon og eventuelt få sykmelding.

Personer som isoleres på reise i utlandet med mistanke om smitte av koronavirus, kan ha rett til sykepenger såfremt vedkommende har hatt dialog med lege, for eksempel på telefon, og at legen har vurdert det som sannsynlig at symptomene som er oppgitt kan være koronavirus.

Dersom man oppholder deg i et EU/EØS-land trenger man ikke å søke om å beholde sykepenger under utenlandsopphold.

Personer utenfor EU/EØS må sende inn søknad om å beholde sykepenger under utenlandsopphold.

6) Omsorgspenger ved stengt barnehage og skole

Foreldre som må være hjemme med barn fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronavirus har rett til omsorgspenger i henhold til folketrygdlovens kapittel 9.

Dette regnes på samme måte som barnepassers sykdom og foreldre som må være hjemme med barn vil ha rett til omsorgspenger. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år dersom det ikke er kronisk sykt barn.

Stortinget har bedt regjeringen doble ordningen med omsorgspenger fra 10 dager pr forelder til 20 dager per forelder pr kalenderår. For de som har 3 barn eller flere under 12 år til 30 dager pr forelder.

Det er nå vedtatt 20.3.2020 med ikrafttreden fra 16.3.2020 å redusere arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger til 3 dager fra 10 dager pr kalenderår. Arbeidsgiver kan da søke refusjon fra NAV for alle dager utover 3 dager pr ansatt pr kalenderår.

Det er også vedtatt at dagene kan fordeles mellom foreldrene om en av foreldrene arbeider i en samfunnskritisk funksjon.

Det er fortsatt som vanlig bare nødvendig tilsyn som gir rett til omsorgspenger. Det vil for eksempel si at det ikke er nødvendig at begge foreldrene er hjemme samtidig.

7) Omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende

Det er nå vedtatt å innføre en ordning for omsorgspenger fra og med 4. dag etter samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Det gis 100% dekningsgrad fra og med 4. dag.

8) Ny stønad for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det er vedtatt å innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget som en følge av korona-epidemien.

For selvstendig næringsdrivende gis det nå sykepenger tilsvarende 80 % av gjennomsnittsinntekten siste 3 år fra og med 4. dag max 80% av 6G.

For frilansere 100% av gjennomsnittsinntekten ihht A-meldinger de siste 3 mnd. Sykepenger fra og med 4. dag max 100% av 6G.

Det er også innført rett til omsorgspenger for sykt barn/barnepasser for disse gruppene.

9) Sykepenger når man ikke får returnert fra utlandet.

NAV vil godta utbetaling av sykepenger for sykmeldte som ikke får returnert fra utlandet, selv om man oppholder seg utenfor EØS.

10) Egenmelding og koronavirus

Myndighetene oppfordrer nå arbeidsgivere til å akseptere egenmelding i arbeidsgiverperioden slik at de slipper å belaste fastlegen eller legevakten. Dette vil ikke forlenge arbeidsgiverperioden.

11) Sykepenger ved permittering

Arbeidstaker som blir sykmeldt i varslingsperioden, dvs etter at lovlig permitteringsvarsel er gitt, men før permittering blir iverksatt, vil ha rett til sykepenger som vanlig i varslingsperioden. Når permittering trer i kraft opphører arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger og den ansatte får sykepenger direkte fra NAV. Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt etter lønnspliktloven dersom arbeidstaker blir sykmeldt hele permitteringsperioden.

Den ansatte vil beholde 100 % sykepenger inntil 6G dersom han eller hun fortsatt er sykmeldt under hele permitteringen. Sykepengene vil ikke reduseres til dagpengesatsen. På denne måten kan både arbeidsgiver og arbeidstaker tjene på at de ansatte blir sykmeldt i varslingsperioden for sykmelding.

Dersom sykmelding kommer etter at permittering har trådt i kraft, vil den permitterte få sykepenger etter samme sats som dagpenger under arbeidsløshet.

12) Misbruk av sykepengeordningen

Dersom arbeidsgiver mistenker at noen har fått sykmelding eller benytter egenmelding uten lovlig grunn, har arbeidsgiver fremdeles anledning til å nekte å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Vi anbefaler da arbeidsgiver å orientere NAV om hvorfor man ikke har betalt ut sykepenger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater før dere tar en avgjørelse på dette.

Dette gjelder også i forhold til omsorgspenger ved barns/barnepassers sykdom.

I denne sammenheng er det samtidig viktig å tenke på at vi er i en internasjonal krisesituasjon og at man nok må ta med i vurderingen at vi har et felles ansvar for å hindre spredning av smitte.

13) Arbeidsrettslige konsekvenser ved brudd på nasjonale anbefalinger eller interne pålegg fra arbeidsgiver

Både brudd på anbefalinger og pålegg fra helsemyndighetene og interne pålegg fra arbeidsgiver vil kunne medføre arbeidsrettslige konsekvenser. Slik brudd som medfører at man utsetter kolleger for smittefare vil kunne medføre arbeidsrettslige konsekvenser som oppsigelse, avskjed eller suspensjon.

Det vil avhenge av alvorligheten av forholdet hvor streng reaksjon som vil være aktuelt. Det er viktig å ta kontakt med en advokat før man tar slike skritt i den situasjonen vi er i nå. Dette vil også gjelde ledere som for eksempel pålegger ansatte å bryte helsemyndighetenes anbefalinger for å opprettholde produksjonen.

Kontakt oss gjerne dersom du vil ha bistand med noe av dette:

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.