Vet du hvordan du beregner anskaffelsens verdi.jpg

Den økonomiske verdien av en anskaffelse har avgjørende betydning for hvilken del av anskaffelsesreglene som kommer til anvendelse. Det har igjen betydning for hvilke fremgangsmåter oppdragsgiver må bruke ved en ny anskaffelse. Beregning av anskaffelsens verdi får altså direkte betydning for hvilke konkurranseregler som gjelder.

Den samlede betalingen

Hovedregelen er at anskaffelsens verdi skal beregnes med utgangspunkt i den samlede betalingen leverandøren mottar for varene eller tjenestene i løpet av den perioden kontrakten løper. Dette betyr at oppdragsgiver ved vurderingen må ta hensyn til

  • verdien av eventuelle opsjoner
  • vederlag for deltakelse i konkurransen
  • andre eventuelle utbetalinger som er fastsatt i konkurranse¬dokumentene

Markedsverdi og erfaringstall

Ofte vil oppdragsgiver kunne ta utgangspunkt i markedsverdien for den aktuelle varen eller tjenesten. I tillegg vil erfaringstallmateriale eller ulike markedsundersøkelser kunne danne grunnlag for vurderinger av anskaffelsens verdi.

Det er uansett viktig å huske på at beregningene av verdi må basere seg på konkrete vurderinger som foretas på selvstendig grunnlag for hver anskaffelse. 

 

Én eller flere anskaffelser?

Når oppdragsgiver skal vurdere verdien, oppstår ofte spørsmålet om det dreier seg om én eller flere anskaffelser. Svaret på dette vil jo selvsagt påvirke verdiberegningen.

Et eksempel: En kommune skal kjøpe rådgivningstjenester i forbindelse med et stort byggeprosjekt. Er rådgivningstjenesten for henholdsvis prosjektering og den etterfølgende rådgivningstjenesten i forbindelse med selve gjennomføring av prosjektet, en og samme anskaffelse?

En annen problemstilling man opplever i organisasjoner med mange mer eller mindre selvstendige enheter er hvorvidt anskaffelsen gjøres av samme oppdragsgiver – eller skal hver enhet anses som en selvstendig oppdragsgiver?

Et eksempel kan være et departement med underliggende direktorat. Må anskaffelser fra disse enhetene sees under ett? Dette innebærer i så fall at verdien av begge enheters innkjøp summeres ved verdiberegningen.

I motsatt fall – der man legger til grunn at det dreier seg om to selvstendige innkjøpsenheter – anses hver anskaffelse som ett separat innkjøp. Verdiberegningen gjøres da uten hensyn til den anskaffelsen den andre enheten foretar seg.

 

Ulovlig oppdeling

Det er ikke lov å dele opp anskaffelser med den hensikt å komme under en terskelverdi. Men det er viktig å huske på at forbudet mot oppdeling av anskaffelser bare gjelder for selve vurderingen av anskaffelsesverdien.

Begrensningen innebærer ikke et forbud mot å dele opp en anskaffelse i flere kontrakter. Dette vil i mange tilfeller være nødvendig dersom oppdragsgiver ønsker at også små- og mellomstore bedrifter kan delta i konkurransen.

Anskaffelsesforskriften gir detaljerte regler om dette i § 5-4.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no


 

Les mer i vår guide her!

  Last ned gratis guide Hvordan beregne anskaffelsens verdi