<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aksjebeskatning i Statsbudsjettet 2023

Aksjebeskatning i Statsbudsjettet 2023

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Den viktigst endringen er at utbytteskatten for fysiske personer øker.

For å unngå tilpasninger er det forslått at økningen vil ha virkning fra og med den 6. oktober 2022.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Utbytteskatten økes

Regjeringen foreslår å øke skatten på aksjeutbytte fra 35,2 % til 37,84 %.

Dette gjøres ved at oppjusteringsfaktoren på utbytte økes fra 1,60 til 1,72. Utbytteskatten økes således med 2,64 prosentpoeng.

Sammenholdt med fjorårets økning innebærer forslaget en økning på over 6 prosentpoeng i løpet av en to år.

Selv om selskapsskatten forblir uendret på 22 %, blir samlet skattebyrde for selskap og aksjonær hele 51,5 % dersom forslaget blir vedtatt.

Forslaget begrunnes med at forskjellen mellom de høyeste marginalskattesatsene på lønnsinntekt og aksjeinntekt ikke bør være for stor. I proposisjonen vises det til at marginalskatten på aksjeutbytte er lavere enn høyeste marginalskatt på lønn og at det derfor vil være en mulighet for eiere som både arbeider og eier aksjer direkte i et selskap å ta ut reell arbeidsavkastning i form av utbytte.

Det er ikke nevnt at det i marginalskatten på lønn inngår trygdeavgift som gir skattyteren rettigheter blant annet i form av alderstrygd.

Kontakt oss i Magnus Legal

Skatt på aksjegevinst og renter på lån til aksjeselskap

Vi gjør oppmerksom på at den høye satsen på 37,84% også gjelder på aksjegevinster samt på renter av lån til selskaper.

Monsterskatten

I proposisjonen trekkes det også frem at skatt på utbytte kan gi økte insentiver til privat konsum i selskap. Det fremheves at privat konsum i selskap fortsatt er et prioritert område for Skatteetaten. Finansdepartementet har tidligere sendt på høring et forslag med det som benevnes som «stopp-regler» som skal motvirke at et selskap kan eie hus, leilighet, båt, fly og helikopter som kan benyttes av selskapets eier.

På folkemunne har disse reglene fått tilnavnet monsterskatt. Departementet opplyser at det tas sikte på å fremme forslag til nye regler i 2023, med virkning fra 1. januar 2024.

Les også: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Kontakt oss i Magnus Legal

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.