<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Leverandør til forsyningsforskriften

Hvordan kan du benytte forsyningsforskriften?

Er du leverandør og skal delta i en konkurranse som reguleres av forsyningsforskriften? Hva betyr det for deg at offentlig oppdragsgiver benytter denne forskriften, og hva bør du være oppmerksom på?

Forsyningsforskriften er en av forskriftene til lov om offentlige anskaffelser, og den anvendes når en offentlig oppdragsgiver inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakt som overstiger 100 000 kroner, og kontrakten er knyttet til utøvelsen av visse forsyningsaktiviteter.

Flere benytter forsyningsforskriften

Mange leverandører deltar i konkurranser som reguleres av forsyningsforskriften. Etter at endringene i regelverket trådte i kraft 1.1.2017, er det flere offentlige oppdragsgivere som kan benytte denne forskriften for sine innkjøp. Selv om forsyningsforskriften ved regelendringene i større grad ble harmonisert med anskaffelsesforskriften som gjelder klassisk sektor (alle sektorer som ikke er omfattet av forsyningsforskriften), er den fortsatt et noe lempeligere verktøy for offentlige oppdragsgivere.

Les mer: Nye regler for offentlige anskaffelser fra 2017 

Hvordan vinne et offentlig anbud?

Når anvendes forsyningsforskriften?

Forsyningsforskriften er en av forskriftene til lov om offentlige anskaffelser, og den anvendes når en offentlig oppdragsgiver inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakt som overstiger 100 000 kroner, og kontrakten er knyttet til utøvelsen av visse forsyningsaktiviteter.

Slike aktiviteter er blant annet forsyning av gass og varme, olje og kull, elektrisitet, drikkevann og transport. En komplett liste over de aktivitetene som omfattes og hvordan disse er definert finnes i forskriftens § 1-1 med henvisninger. 

Forsyningsforskriftens ulike deler

Som anskaffelsesforskriften er også forsyningsforskriften delt i ulike deler. Første del gjelder alle anskaffelser som er omfattet av forskriften.

Del II gjelder for kontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS-terskelverdiene, for tiden 4,1 millioner kroner ekskl. mva. for vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser og 51 millioner kroner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter.

Del III gjelder for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester med en anslått verdi som er lik eller overstiger EØS terskelverdien som for tiden er 9,25 millioner kroner ekskl. mva.

Endelig inneholder del IV regler som gjelder for plan- og designkonkurranser over EØS terskelverdi (for tiden 4.1. millioner eks. mva).

Les også: Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene 

Forhandling etter forutgående kunngjøring

Et særtrekk ved forsyningsforskriften er at det for alle konkurranser er anledning til å benytte forhandling etter forutgående kunngjøring. Dette er også noe som i svært stor grad benyttes. Hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, vil fremgå av konkurransegrunnlaget. I en konkurranse med forhandling etter en forutgående kunngjøring kan alle interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. Bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren kan gi tilbud.

Der forhandling er valgt, kan også oppdragsgiveren forhandle om alle sider ved tilbudet. I § 19-11 finnes fellesregler om gjennomføring av forhandlinger og dialog. Oppdragsgiveren har blant annet plikt til å behandle alle leverandørene likt, og til ikke på en diskriminerende måte gi ut opplysninger som kan gi noen leverandør en fordel fremfor andre.

Merk: Skal en leverandør delta i en konkurranse med forhandling, er det viktig å kjenne til at en forhandling i dette perspektivet alltid går i det offentliges favør. Tilbudet som inngis må man altså være innstilt på å kunne forbedre. 

Dynamiske anskaffelser

Forsyningsforskriften gir leverandørene noen utfordringer knyttet til forhandlinger og til å være prisgitt hvordan oppdragsgiver bestemmer seg for å gjennomføre disse, men etter vår erfaring er det også fra leverandørhold en fordel at de fleste konkurransene foregår med forhandling. Det gir samlet sett mer dynamiske anskaffelser. 

Hvordan vinne et offentlig anbud?

Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.