<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
dette er kravene til verneombud

Når må en bedrift ha verneombud?

Svaret på dette spørsmålet er at alle bedrifter må ha verneombud. I Norge er hovedregelen at det skal velges verneombud i alle bedrifter. Derimot er det lov å gjøre unntak i bedrifter med færre enn fem ansatte. I denne bloggen gir vi den en rask oversikt over blant annet hva et verneombud er, hvem som kan være det og hvilke unntak som gjøres.

Hva er verneombud?

Et verneombud er en ansatt i en bedrift som er valgt av de ansatte for å ivareta arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. Verneombudet har rett til å delta i planleggingen og gjennomføringen av tiltak som gjelder arbeidsmiljøet, og skal fungere som et bindeledd mellom arbeidstakerne og ledelsen i bedriften med hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen.

Alle virksomheter i Norge med fem eller flere ansatte er pliktig å velge verneombud blant de ansatte. Det er de ansatte som velger sitt verneombud. Dersom bedriften har mindre enn fem ansatte, kan man avtale en annen ordning, se mer om dette nedenfor.

Hvordan velger man verneombud?

Valg av verneombud kan variere fra bedrift til bedrift. Vanligvis følger man en prosess hvor man involverer de ansatte og et eksempel på en slik prosess kan være:

  • Kunngjøring: Ledelsen informerer om at det er behov for verneombud.
  • Nominasjon: De ansatte får mulighet til å nominere kandidater til vervet som verneombud. Dersom ingen nomineres, kan arbeidsgiver peke ut et verneombud.
  • Valgprosess: Når kandidater er nominert, gjennomføres valg.
  • Kunngjøring av resultatet: Den kandidaten med flest stemmer, blir verneombud.
  • Opplæring: Bedriften må sørge for gyldig og godkjent opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven og bedriftens retningslinjer.

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

Hvem kan være verneombud?

Verneombudet skal være ansatt, og kan ikke være daglig leder eller styremedlem. Det viktigste er at verneombudet er en representant for de ansatte, og av vedkommende har interesse og engasjement om arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter. Det er også en fordel av verneombudet evner å kommunisere effektivt med både arbeidstakere og ledelsen.

Hva gjør et verneombud?

Verneombudet skal følge opp at arbeidsmiljøet er forsvarlig, delta i planleggingen av vernearbeidet, delta i undersøkelser av arbeidsulykker og arbeidsskader, og være et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne når det gjelder arbeidsmiljøspørsmål. I tillegg har verneombudet anledning til å stanse arbeidet dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse.

Hvor mange verneombud må en bedrift ha?

Det kan i enkelte virksomheter være behov for flere enn et verneombud. Antallet fastsettes basert på virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Om virksomheten er delt inn i flere av avdelinger, skal det som utgangspunkt velges et verneombud per avdeling. Ansvarsområdet skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte.

Krav til opplæring av verneombud?

Verneombudet skal ha nødvendig opplæring for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte. Opplæringen skal dekke de konkrete forholdene på arbeidsplassen. I tillegg må verneombudet gjennom et obligatorisk opplæringskurs på minimum 40 timer.

Skal verneombud ha ekstra lønn og hva med arbeidstiden?

Verneombud skal få nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte. I alminnelighet skal oppgavene utføres innenfor vanlig arbeidstid. Det vil si at verneombudet som utgangspunkt ikke skal ha ekstra lønn, men arbeidsgiver plikter å legge opp arbeidet slik at verneombudet får gjennomført sine oppgaver innenfor normal arbeidstid. Dersom arbeidet som verneombud går ut over normal arbeidstid, skal dette kompenseres som overtidskompensasjon.

Les: Kjenner din virksomhet godt nok til reglene for overtid?

Hvilke unntak gjelder for krav om verneombud?

Dersom bedriften din har færre enn fem ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning enn verneombud. En slik avtale må inneholde følgende:

  • Antall ansatte i virksomheten
  • Kulepunkter for hvilke tiltak virksomheten skal gjøre for å sikre at arbeidstakerne tas med på råd i spørsmål som gjelder arbeidsmiljøet.
  • Hvordan vernetjenesten i bedriften vil bli utført.
  • Signatur av arbeidsgiver, og alle ansatte.

Dersom bedriften din ikke har verneombud og det ikke foreligger noen avtaler om unntak, kan du få pålegg fra myndighetene.

Det er også verdt å merke seg at en slik avtale alltid er gyldig maks to år av gangen.

Har du spørsmål til om din virksomhet trenger verneombud, og hvordan denne ordningen skal fungere. I Magnus Legal har vi arbeidsrettsadvokater som gjerne svarer på dine spørsmål. 

Kontakt Magnus Legal for bistand i spørsmål om arbeidsrett

 

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.