reglene for overtid.jpg

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidstid og beregning av overtid. Det er svært viktig at virksomheten beregner overtid korrekt, og at arbeidstakerne får riktig utbetaling av overtidstillegg.  

Hva er alminnelig og avtalt arbeidstid?

Utgangspunktet er at arbeid som varer ut over arbeidsmiljølovens grense for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Den alminnelige arbeidstiden etter arbeidsmiljøloven er

  • 40 timer i løpet av sju dager
  • Ni timer i løpet av 24 timer

Visse typer arbeid kan ha lavere grenser for alminnelig arbeidstid enn dette, enten ved at det følger av arbeidsmiljøloven eller av gjeldende tariffavtale.

Mange virksomheter har videre avtalt at den daglige og ukentlige arbeidstiden er lavere enn grensene som gjelder for alminnelig arbeidstid.  

Hva er overtid?

Overtid er arbeid som overstiger arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid.

Dersom den daglige og ukentlige arbeidstiden er lavere enn arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil ikke overtid påløpe.

Unngå overtid – les bloggen om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Hva er merarbeid?

Arbeid utover avtalt arbeidstid, men som fortsatt er lavere enn arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, kalles merarbeid. Merarbeid er ikke overtid.

Feilaktig beregning av merarbeid som overtidsarbeid, vil føre til at din virksomhet risikerer å betale urettmessig overtidstillegg til arbeidstakerne.

Hva med overtidstillegg?

Arbeidsmiljøloven fastsetter at arbeidstakere har krav på et tillegg for overtidsarbeid som er minimum 40 %.

Arbeidstakeren kan ikke fraskrive seg retten til slik overtidsgodtgjørelse ved avtale. Det kan imidlertid inngås avtale om avspasering av opparbeidet overtid.

Overtidstillegget må uansett utbetales til arbeidstaker.

Når er overtid lovlig?

Overtid og merarbeid er kun lovlig dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Overtid og merarbeid vil typisk være lovlig dersom virksomheten på grunn av uforutsette hendelser har fått et økt arbeidspress, for eksempel ved uforutsett fravær blant arbeidstakerne eller sesongmessige svingninger.

Det er ikke lov å ha overtid som en fast del av arbeidstidsordningen ved virksomheten.

Les også: Overføring av ferie – hvilke regler gjelder

Drøftelsesplikt

Før overtid eller merarbeid kan igangsettes skal nødvendigheten av slikt arbeid drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så langt det er mulig.

Er din virksomhet bundet av tariffavtale?

Dersom din virksomhet er bundet av tariffavtale, kan det gjelde andre bestemmelser for overtid enn det som følger av arbeidsmiljøloven.

For å lære mer om overtid og de andre reglene for arbeidstid, kan du laste ned vår guide om arbeidstid her.

Last ned gratis guide Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid