<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Nye lover og regler fra 1.januar 2023
Synnøve Sørdal - Advokat & Partner10. januar 20234 min read

Nye lover og regler fra 1.januar 2023

Det er foretatt flere endringer i både lov og forskrift som får virkning fra og med 1. januar 2023. Særlig er det mye nytt å finne på skatterettsområdet. Her kan du lese en kort oppsummering av endringer og nytt innenfor våre fagområder som kan ha betydning for deg og din virksomhet. 

Skatt

Skattesatser og verdsettelser

Med nytt statsbudsjett for 2023 følger det en rekke endringer som kan påvirke din skatteposisjon. Under følger en punktliste med de viktigste endringene.

Nye skattesatser slik det følger av budsjettavtalen for 2023.

  • Minste personfradrag økes til NOK 79 600 hvilket utgjør en økning på nær 36,7 prosent.

  • Trinnskatten økes med 0,1 prosentenheter på de tre øverste trinnene. Samtidig reduseres innslagspunktet for de ulike trinnene noe.

  • Formueskatt på skattbare midler med en verdi over MNOK 1,7 økes med 0,05 prosentpoeng til 1 prosent (1,1 prosent for formue over MNOK 20)

Samtidig endres verdsettelsesgrunnlag for formueskattemessige formål:

  • Verdsettelse av primærbolig med høy verdi økes til 70 prosent. Dette gjelder for den delen av boligverdien som overstiger MNOK 10.

  • Verdsettelse av sekundærbolig endres til 100 prosent fra tidligere 95 prosent.

  • Verdsettelse av aksjer (inkludert næringseiendom) og tilordnet gjeld endres til 80 prosent.

  • Verdsettelse av driftsmidler (og tilordnet gjeld) endres til 70 prosent, hvilket er en reduksjon fra tidligere 75 prosent.

  • Ny ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent ved lønn over NOK 750 000

  • Utbytteskatten er satt til 37,84 prosent. Oppjusteringsfaktoren ved utbytteskatt for 2023 økes til 1,72 prosent. Med selskapsskatt på 22 prosent gir dette en ny effektiv marginal skattesats på 51,5 prosent, som er en økning på 2 prosentpoeng fra 2022.

  • Grunnrenteskatt på vannkraft økes til 45 prosent fra tidligere 37 prosent.

Les en oppsummering av statsbudsjettet for 2023 i et tidligere blogginnlegg her. Oppsummeringen gir nærmere detaljer rundt enkelte av endringene.

Har du spørsmål om skatt?

Grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft

Det innføres en ny grunnrenteskatt på havbruk og landbasert vindkraft. Grunnrenten skattlegges med en effektiv skattesats på 40 prosent. Høringsfristen for forslagene er likevel ikke før 4. januar 2023 for grunnrenteskatten på havbruk og 15. mars 2023 for grunnrenteskatten på vindkraft, hvilket innebærer at de endelige reglene og skattesatsene ikke vil være klar før noe senere.

Les også:  Havbruk- og kraftskatt i Statsbudsjettet 2023.

Toll og avgifter

Nye lover for toll og vareførsel

Lov av 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) erstattes med vareførselsloven av 11. mars 2022 nr. 9 og tollavgiftsloven av 11. mars 2022 nr. 8. De nye lovene har virkning fra og med 1. januar 2023 og noe av bakgrunnen for endringen er å gi bedre struktur og oversikt over reglene.

Den viktigste endringen på området for tollregelverket gjelder deklarasjonsplikt og plan for utfasing av direktekjøring. Hovedregelen vil gi et krav om at alle varer underlegges en tollprosedyre og at det skal sendes inn en deklarasjon før eller senest ved grensepassering.

Ordet «toll», i form av avgift på varer ved innførsel, er nå erstattet med betegnelsen tollavgift

Endringer i reglene for merverdiavgift og andre avgifter

Fritaket for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester er avviklet fra og med 1. januar 2023.

Det er innført en generell avgift ved kjøp av såkalte fjernleverbare tjenester fra utlandet. Dette innebærer at merverdiavgiftsplikten blir utvidet til å også gjelde salg til norske privatpersoner, og at flere utenlandske virksomheter må registreres i Norge. Her tettes et «smutthull» som har ført til en viss konkurransevridning til ulempe for norske virksomheter.

Som et motstykke er det også innført avgiftsfritak ved salg av fjernleverbare tjenester til privatpersoner hjemmehørende i utlandet.

Momsfritaket på elbiler med verdi over NOK 500 000 blir fjernet. Det skal betales merverdiavgift på verdien av bilen som overstiger NOK 500 000.

Det er også innført en ny vektavgift som gjelder alle biler (inkludert elbiler). Samlet medfører dette at særlig større elbiler vil bli dyrere.

Det er innført en ordning med utsatt tidfesting av merverdiavgift knyttet til omtvistede krav som har oppstått i forbindelse med tilvirkningskontrakter (entrepriser mv.).

For landbasert vindkraft økes avgiftssatsen til 2 øre per kwh. Skattleggingsperioden endres fra årlige til månedlige terminer.

Les også: Merverdiavgift i Statsbudsjettet 2023 og om elbil-skatt i tidligere artikler her.

Arbeidsrett

Det foretas en endring i arbeidsmiljøloven som styrker retten til heltid for arbeidstakere. Endringen trer i kraft 1. januar 2023.

Styrkede rettigheter for utsendte arbeidstakere

Endringene i forskrift om utsendte arbeidstakere skal styrke rettighetene til utsendte arbeidstakere som har lengre oppdrag i Norge. Den viktigste endringen gjør nærmest alle norske regler om arbeids- og ansettelsesvilkår gjeldende for utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge med faktisk varighet over 12 måneder.

Annet

Ny lov om regnskapsførere

Det har trådt i kraft en ny lov om regnskapsførere som blant annet innebærer nye krav til skikkethet hos regnskapsførere og kvalitetsstyring hos virksomheter. Loven har til hensikt å være en modernisering av tidligere gjeldende lov.

Rettsgebyr og rettshjelp

Fra årsskiftet er rettsgebyret hevet med NOK 20, fra NOK 1 223 til NOK 1 243.

Det er gjort en endring i forskrift om fri rettshjelp som innebærer at inntektsgrensene for enslige økes fra NOK 320 000 kroner til NOK 350 000 og for par fra NOK 490 000 til NOK 540 000. Formuesgrensen økes fra NOK 100 000 til 150 000.

Omorganisering over landegrenser

Vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet for skattefri grenseoverskridende fusjon, fisjon mv. er fjernet med virkning fra 2022.

Forsikringsplikt for små elektriske kjøretøy

Alle el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy må fra årsskiftet forsikres med ansvarsforsikring som for bil (gjelder ikke elsykler). Utleiekjøretøy har vært underlagt forsikringsplikt siden 1. september 2022.

Strengere regler for drosjenæringen

Regjeringen ønsker å sikre en seriøs drosjebransje ved hjelp av strengere krav. Fra nyttår blir det krav om blant annet bankgaranti, taklampe og dokumentasjon på godkjent taksameter. Kjøretøy må også registreres som drosje i kjøretøyregisteret.

Pendlere

Pendlere som bor på brakke eller pensjonat, har fra årsskiftet rett til fradrag for og skattefri dekning av merkostnader til kost uavhengig av om det foreligger kokemulighet.

Har du spørsmål om skatt?

 

avatar

Synnøve Sørdal - Advokat & Partner

Synnøves spesialfelt er merverdiavgift, og hun arbeider også med annen generell forretningsjus. Synnøve begynte i Magnus Legal i 2008. Før det jobbet hun med merverdiavgift og skatt ved Fylkesskattekontoret i Aust-Agder og Fylkesskattekontoret i Hordaland. Synnøve bistår både mindre og større virksomheter, særlig med ulike avgiftsspørsmål innen blant annet eiendomsprosjekter, bistand i diskusjoner med Skatteetaten, avgiftsspørsmål for utenlandske næringsdrivende som driver virksomhet i Norge mv. Hun har vært veileder og sensor ved Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen.

RELATERTE ARTIKLER