<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Redusert eller utsatt betaling av husleie. Hvordan skal utleier håndtere merverdiavgiften?

Som eiendomsbesitter er det viktig å være oppmerksom på hvilke avgiftsmessige konsekvenser det kan ha å redusere, ettergi eller utsette betaling av leie.

Husleie utgjør som regel en vesentlig del av kostnadsbasen og likviditeten til mange leietakere har kommet under sterkt press på veldig kort tid. I de siste dagene har vi sett at mange utleiere ønsker å strekke seg langt for å beholde leieforholdet og å holde liv og aktivitet i byggene, og dermed også slippe å måtte ut på markedet for å finne nye leietakere.

Utleier tilbyr da i en begrenset periode å redusere, ettergi eller utsette betaling av leie.

Som eiendomsbesitter er det viktig å være oppmerksom på hvilke avgiftsmessige konsekvenser dette kan ha.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Reduksjon av allerede fakturert leievederlag

Utleiere som er frivillig registrerte eller behandler leieforholdet som avgiftspliktig skal beregne merverdiavgift på leievederlaget til avgiftsregistrerte leietakere eller kompensasjonsberettigede offentlige virksomheter. Beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften er det avtalte vederlaget.

Man bør være forsiktig med å kreditere tidligere fakturert, men ennå ikke betalt, leie. Begrunnelsen for dette finner vi for det første i de avgiftsrettslige tapsreglene i mval. § 4-7, hvor det skal lite til før skatteeaten vil hevde at fordringen har skiftet karakter til henstand, delvis ettergivelse eller lån.

Utleier vil da ikke kunne redusere det opprinnelig beregnede avgiftsbeløpet på fakturaen, og skal da betale inn det fulle avgiftsbeløpet fordi fordringen ikke er «endelig konstatert tapt». Utleier blir da altså pliktig til å betale inn avgiftsdifferansen mellom det krediterte beløp og det nye reduserte leievederlaget.

Det samme vil for øvrig gjelde om utleier går med på at leietaker kun betaler avgiftsbeløpet, det vil si at leievederlag ekskl. avgift gis utsettelse.

For det andre skal kreditnota – som er nødvendig for å redusere pliktig utgående avgift i avgiftsoppgaven – bare utstedes der det opprinnelige salgsdokumentet er uriktig, eller der leveransen ikke er kontraktsmessig.

Les også: MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen

Reduksjon av fremtidig leievederlag

For fremtidige leiebetalinger vil utgangspunktet fortsatt være som nevnt ovenfor; beregningsgrunnlaget er det avtalte vederlaget. Det vil da antagelig ikke være tilstrekkelig å kun utstede fakturaer med et lavere leievederlag enn det avtalen bestemmer, uten å regulere dette nærmere i avtalen.

En slik regulering vil kunne tas inn som et tillegg til hovedavtalen hvor redusert leievederlag og varigheten av reduksjonen spesifiseres. I tillegg bør det komme frem klart at disse bestemmelsene går foran den opprinnelig avtalens bestemmelser. Likevel er det ikke sikkert skatteetaten uten videre vil godta dette ved en eventuell kontroll.

Risikoen for at skatteetaten anfører at reduksjonen reelt sett er finansieringsbistand, bør man være oppmerksom på.

Les også: Hvordan håndtere merverdiavgift ved leietakers konkurs?

Gjør grundige vurderinger

Som for alle andre feil som medfører at staten kan bli unndratt avgift vil det være en risiko for etterberegning samt ileggelse av tilleggsskatt ved handlingene ovenfor. Det anbefales derfor at eventuelle endringer vurderes grundig før de iverksettes.

 

eBook_Cover_utleie av næringseiendom

Guide for utleie av næringseiendom

Denne guiden gir håndfaste tips til deg som leier ut næringseiendom. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.