<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Dette er de viktigste endringene i revidert statsbudsjett 2024
Sigbjørn Sørensen - Advokat & Partner14. mai 20242 min read

Revidert statsbudsjett 2024 - Dette er de viktigste endringene

I dag kl 10:45 ble forslag til Revidert statsbudsjett lagt frem av finansminister Vedum. Det var knyttet store forventinger til hvilke skatteendringer som kunne bli foreslått, som monsterskatten, endringer i reglene for opsjoner i arbeidsforhold mv. Men ingenting av dette er lagt frem i forslag til revidert budsjett.

Det foreslås en endring av reglene som regulerer skatteplikt for aksjer utenfor EØS-området ved utflytting av verdipapirfond fra norsk beskatningsområde. Endringen innebærer at verdipapirfond også fritas utflytningsbeskatning for aksjer i selskap utenfor EØS.

Formålet med endringen er å sikre sammenheng i reglene om skattefrihet for gevinst ved realisasjon og utflytting av verdipapirfond.

Endringen vil gjelde med umiddelbar virkning. For andelseiere i verdipapirfondet gjøres det ingen endringer.

Endring i Suppleringsskatteloven

Det er gjennomført lovtekniske endringer i Suppleringsskatteloven som ble vedtatt 12. januar 2024. Loven gjennomfører hoveddelen av Inclusive Framework sitt modellregelverk om global minimumsbeskatning som sikrer at store konsern betaler minst 15 % skatt av inntekten sin.

Avgifter på kjøretøy

Når det kommer til avgiftsområdet er det heller ikke mange nyheter, men det foreslås å endre reglene om tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift ved kjøp av personkjøretøy. Endringen går ut på å erstatte dagens sjablongverdier med den faktiske verdien av kjøretøyet ved videresalg eller annet uttak fra den avgiftspliktige virksomheten, og har til hensikt å bedre reflektere kjøretøyets verdifall under bruken i den avgiftspliktige virksomheten.

Endringen er foreslått å gjelde fra 1. juli 2024, men de gjeldende reglene kan fortsatt benyttes for personkjøretøy som ble levert før endringen ble gjeldende.

Det er også foreslått å endre engangsavgiften for personbiler og rullestoldrosjer.

I 2023 ble det innført en ny vektkomponent for alle personbiler. Regjeringen har foreslått å redusere den nye vektkomponenten med 90 øre. Avgiften avhenger av bilens vekt, slik at det for lettere biler vil være en noe lavere avgiftsreduksjon enn for tyngre biler.

Per dagens dato er det en egen avgiftsgruppe for personbiler som er tilpasset for og blir benyttet til transport av rullestolbrukere. Det er foreslått å innføre fritak for engangsavgift for kjøretøy i denne avgiftsgruppen.

Avgift på mineralske produkter til kvotepliktig sjøfart

I samsvar med budsjettet for 2024 ble det vedtatt en redusert sats i CO2-avgiften på mineralske produkter til kvotepliktig sjøfart. Satsen ble ikke satt i kraft i påvente av avklaringer med ESA, men Skatteetaten har etter nye vurderinger konkludert med at satsen kan gjennomføres.

Det er foreslått at satsen skal gjennomføres som et direkte fritak slik at de kvotepliktige kan kjøpe drivstoffet fra registrerte virksomheter med redusert sats. Videre at det ved kjøp fra ikke-registrerte virksomheter kan søkes om refusjon. Det direkte fritaket kan bare gis fremover i tid.

Departementet legger derfor opp til å gjennomføre den reduserte satsen som et direkte fritak ved kjøp fra registrerte næringsdrivende, og at det blir gitt refusjon for perioden 1. januar 2024 og frem til det direkte fritaket blir innført.

Har du spørsmål om skatt og avgifter, og eventuelt hvordan dette påvirker deg? Du er velkommen til å ta kontakt med oss. 

Kontakt oss i Magnus Legal

avatar

Sigbjørn Sørensen - Advokat & Partner

Sigbjørn har skatterett som sitt spesialområde. Han har lang erfaring med både nasjonal- og internasjonal skatterett for selskaper og personer. Sigbjørn jobber også med selskapsrett, og bistår med omorganiseringer og transaksjoner. Sigbjørn har jobbet som forretningsadvokat siden 2010, blant annet i Deloitte, KPMG og BDO. Han har også jobbet i Skattebetalerforeningen og holder jevnlig kurs og seminar. Sigbjørn startet i Magnus Legal i 2022, og er kontorleder for Oslo-kontoret.

RELATERTE ARTIKLER